Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2023

Co zawiera raport?

Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2023

Raport SGH i Forum Ekonomicznego

5 września 2023 roku w dniu inauguracji Forum Ekonomicznego w Karpaczu, eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprezentowali VI edycję Raportu SGH i Forum Ekonomicznego.


Raport skierowany jest do Liderów Biznesu, decydentów oraz przedstawicieli administracji państwowej. Składa się z 12 rozdziałów merytorycznych przygotowanych przez dziesiątki znakomitych ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej.

W raporcie przedstawiono kluczowe problemy i wyzwania stojące przed gospodarkami krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Omówiono w nim takie tematy jak: wpływ wojny i pandemii na gospodarki krajów europejskich, analizę wpływu poziomu inwestycji na rozwój, problem wysokiej inflacji, zmiany zachodzące w polityce fiskalnej, zagrożenie bezpieczeństwa żywieniowego, dostęp do technologii cyfrowych w ochronie zdrowia, bezpieczeństwo i przyszłość energetyczna Europy, zmiany na rynku pracy, zmiany w trendach konsumpcji.

Raport SGH i Forum Ekonomicznego

Trajektorie rozwojowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej – wpływ pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie

Mimo recesji w 2020 r. i spowolnienia wzrostu gospodarczego w 2022 r. w okresie tym 11 państw EŚW (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry) osiągnęło szybsze tempo wzrostu gospodarczego w stosunku do średniej dla całej UE.

Przy założeniu, że 11 państw EŚW reprezentuje w UE nowy, odrębny model kapitalizmu patchworkowego, to ten ostatni cechował się najwyższym tempem wzrostu gospodarczego w porównaniu z czterema innymi modelami kapitalizmu w Unii Europejskiej: kontynentalnym (Austria, Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg i Niemcy), śródziemnomorskim (Grecja, Hiszpania, Portugalia i Włochy), nordyckim (Dania, Finlandia i Szwecja) i anglosaskim (Irlandia i Wielka Brytania, która z dniem 1 stycznia 2021 r. znalazła się definitywnie poza UE).

Eksperci:
Maria Lissowska – prof. dr hab., Katedra Ekonomii II SGH;
Piotr Maszczyk – dr, Katedra Ekonomii II SGH;
Mariusz Próchniak – prof. dr hab., kierownik Katedry Ekonomii II SGH;
Ryszard Rapacki – prof. dr hab., Katedra Ekonomii II SGH;
Aleksander Sulejewicz – dr hab., prof. SGH, Katedra Ekonomii II SGH.

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Czytaj całość
Trajektorie rozwojowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej – wpływ pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie

Inwestycje jako warunek sprostania wyzwaniom rozwojowym – potencjał Polski na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Polska od lat boryka się z problemem malejących inwestycji. Ich wartość w relacji do PKB w Polsce w latach 2008–2022 spadła z 23,1% w 2008 r. do 16,8% w 2022 r.

Pod względem poziomu inwestycji Polska pozostaje znacząco w tyle za innymi krajami EŚW, w szczególności Czechami czy Węgrami; trend ten ma charakter długofalowy.

Utrzymujące się tendencje są wysoce negatywne w kontekście wyzwań rozwojowych dla Polski. Podobnie jak większość krajów EŚW Polska osiągnęła już średni poziom rozwoju i może niebawem wpaść w pułapkę średniego dochodu. Także model gospodarki zależnej, oparty na inwestycjach zagranicznych, powoli wyczerpuje zdolność do generowania wzrostu polskiej gospodarki. Dlatego kluczowym wyzwaniem jest obecnie:

– wzmocnienie inwestycji polskich przedsiębiorstw,
– rozwój inwestycji opartych na zaawansowanych technologiach i kapitale ludzkim.

Eksperci:
Mariusz-Jan Radło – dr hab., prof. SGH, kierownik Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych, Instytut Gospodarki Światowej SGH;
Tomasz Napiórkowski – dr, adiunkt, Instytut Gospodarki Światowej SGH;
Aleksandra Szarek-Piaskowska – dr, adiunkt, Instytut Gospodarki Światowej SGH.

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Czytaj całość
Inwestycje jako warunek sprostania wyzwaniom rozwojowym – potencjał Polski na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach wysokiej inflacji

Wojna w Ukrainie, tak samo jak załamanie gospodarcze będące następstwem pandemii COVID-19, zakłóciła ścieżkę wzrostu wszystkich analizowanych gospodarek 11 państw EŚW. W konsekwencji tych dwóch kryzysów na koniec 2022 r. realny PKB w EŚW-11 był niewiele większy niż na koniec 2019 r. Dla porównania w UE-27 realny PKB pod koniec 2022 r. był o 2,84% większy niż przed pandemią.

W 2022 r. w EŚW-11 odnotowano ponad dwukrotnie wyższą inflację niż w krajach tzw. starej Unii. Wzrost inflacji skłonił banki centralne do zaostrzenia polityki pieniężnej, co doprowadziło z kolei do znacznego wzrostu stóp procentowych. Wysoka inflacja w połączeniu z wyższymi stopami procentowymi poważnie zaważyła na sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i wpłynęła na ich zachowania ekonomiczne.

Eksperci:
Elżbieta Adamowicz – prof. dr hab., Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH;
Sławomir Dudek – dr, adiunkt, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH;
Grzegorz Konat – dr, adiunkt, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH;
Katarzyna Majchrzak – dr hab., prof. SGH, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH;
Łukasz Olejnik – dr, asystent, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH;
Marek Radzikowski – dr, adiunkt, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH;
Ewa Ratuszny – dr hab., prof. SGH, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH;
Marek Rocki – prof. dr hab., dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH;
Konrad Walczyk – dr, zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Czytaj całość
Gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach wysokiej inflacji

Rosnące koszty obsługi długu publicznego – wyzwania dla polityki fiskalnej w warunkach kryzysowych w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Wpływ pandemii COVID-19 na finanse publiczne krajów EŚW trudno przecenić: zareagowały one przede wszystkim spektakularnymi „deficytami bieżącymi” (ujemnymi oszczędnościami netto) sięgającymi w 2020 r. do 5% PKB, a w Rumunii i w Grecji – nawet 7% i 8% PKB. Jedynie na Węgrzech skala reakcji „bieżącego wyniku” sektora publicznego na pierwszy rok pandemii była relatywnie niewielka.

Paradoksalnie rentowność obligacji skarbowych emitowanych przez wszystkie badane kraje była w 2020 r. rekordowo niska, a na Słowacji i w Grecji taka sytuacja utrzymała się do końca następnego roku. Silnie zróżnicowana była skala wzrostów rentowności obligacji skarbowych pod koniec 2021 r. i w roku kolejnym. W „rekordowym” październiku 2022 r. rentowność obligacji słowackich sięgała 3,6%, greckich – 4,4%, czeskich – 5,5%, polskich – 7,8%, rumuńskich – 9,1%, węgierskich – 10,3%.

Eksperci
Michał Bitner – dr hab., prof. UW, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski;
Artur Nowak-Far – prof. dr hab., Katedra Integracji i Prawa Europejskiego SGH;
Jacek Sierak – dr hab., prof. SGH, kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH.

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Czytaj całość
Rosnące koszty obsługi długu publicznego – wyzwania dla polityki fiskalnej w warunkach kryzysowych w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i sposoby ich przezwyciężania

Od początku XXI w. narastają zjawiska mające niekorzystny wpływ na stan bezpieczeństwa żywnościowego:

– nasilające się anomalnie pogodowe (susze, huragany) oraz towarzyszące im nieurodzaje i plagi szarańczy, które załamują produkcję rolną na wielkich obszarach świata, wywołując kryzysy żywnościowe i zwiększając liczbę niedożywionych i głodujących.
– w ostatnich latach ten niekorzystny stan uległ dodatkowemu pogorszeniu wskutek rozprzestrzeniających się epidemii wirusowych czy wybuchu w lutym 2022 r. konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Załamało to docelowy poziom bezpieczeństwa żywnościowego w wielu krajach.

Eksperci:
Stanisław Kowalczyk – prof. dr hab., kierownik Zakładu Rynku i Bezpieczeństwa Żywnościowego, Instytut Rynków i Konkurencji SGH;
Iwona Łuczyk – dr, adiunkt, Instytut Rynków i Konkurencji SGH

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Czytaj całość
Zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i sposoby ich przezwyciężania

Technologie cyfrowe a dostęp do usług medycznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Pandemia COVID-19 uwidoczniła potrzebę transformacji cyfrowej sektora zdrowia i opieki zdrowotnej we wszystkich krajach UE tak, aby stał się on odporny na kryzysy i bardziej wydajny. Kluczową sprawą jest długi okres oczekiwania na konsultację lekarską, wskazywany jako najważniejsza zmienna wpływająca na niezaspokojenie potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej.

Jeśli chodzi o odsetek mieszkańców z niezaspokojonymi potrzebami w zakresie opieki zdrowotnej z powodu długiej listy oczekujących to w Polsce jest on bardzo wysoki: 25,7% i plasuje nasz kraj na drugim miejscu. Jest to znacznie gorszy wynik niż średni poziom we wszystkich krajach EŚW (16,5%) i UE (19,4%).

Eksperci:
Arkadiusz Michał Kowalski – dr hab., prof. SGH, kierownik Katedry Badań Gospodarek Azji Wschodniej, zastępca dyrektora Instytutu Gospodarki Światowe SGH;
Małgorzata Stefania Lewandowska – dr hab., prof. SGH, Katedra Zarządzania Międzynarodowego SGH;
Dawid Majcherek – dr, adiunkt, Katedra Zarządzania Międzynarodowego SGH;
Krystyna Poznańska – prof. dr hab., kierownik Zakładu Zarządzania Innowacjami, Instytut Przedsiębiorstwa SGH.

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Czytaj całość
Technologie cyfrowe a dostęp do usług medycznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Bezpieczeństwo energetyczne państw Europy Środkowo-Wschodniej wobec procesu dekarbonizacji i transformacji rynków energii

W latach 2000–2021 strukturalna ewolucja miksu energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej była spójna ze zmianami globalnego miksu energetycznego poza udziałem w nim energii jądrowej. O ile globalnie zauważalny był w tym okresie spadek znaczenia energii jądrowej (z ok. 7% do ok. 4%), w EŚW jej udział w regionalnym miksie energetycznym pozostaje zasadniczo niezmienny (na poziomie 8%).
Na przełomie XX i XXI w. odnawialne źródła energii (OZE) efektywnie nie występowały w miksie energetycznym EŚW; ich udział przekroczył 1% dopiero w 2006 r.

Wzrost cen paliw kopalnych oraz w mniejszym stopniu ich wahania, a także zmieniające się ceny uprawnień do emisji CO2 będą w najbliższej przyszłości warunkowały proces dekarbonizacji i transformacji energetycznej państw EŚW.

Eksperci:
Maciej Mróz – dr, adiunkt, Katedra Geografii Ekonomicznej SGH;
Dorota Niedziółka – dr hab., prof. SGH, kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej SGH;
Tomasz Wiśniewski – dr, adiunkt, Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej SGH;
Bartosz Witkowski – prof. dr hab., dyrektor Instytutu Ekonometrii SGH;
Grażyna Wojtkowska-Łodej – dr hab., prof. SGH, dyrektor Instytutu Międzynarodowej Polityki Gospodarczej SGH.

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Czytaj całość
Bezpieczeństwo energetyczne państw Europy Środkowo-Wschodniej wobec procesu dekarbonizacji i transformacji rynków energii

Popyt na pracę z perspektywy zawodów nowych i schyłkowych a struktura podaży pracy w świetle procesu starzenia się ludności

Europa jest i będzie kontynentem nie tylko najstarszym demograficznie na świecie, ale też obszarem o największym ubytku ludności w wieku produkcyjnym. Według prognoz w krajach EŚW zmiany wielkości populacji będą nawet głębsze niż w Europie Zachodniej czy Północnej, szczególnie od końca lat 20. XXI wieku. Udział mieszkańców tego regionu w całej populacji UE, obejmującej łącznie 27 krajów, który wynosi obecnie 22,6%, obniży się do 20,7% w 2050 r.; w liczbach bezwzględnych spadnie zaś z ponad 102 mln obecnie do mniej niż 93 mln w 2050 r.

Eksperci:
Łukasz Arendt – dr hab., prof. UŁ, Katedra Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego;
Piotr Błędowski – prof. dr hab., dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH;
Ewa Gałecka-Burdziak – dr hab., prof. SGH, Katedra Ekonomii I SGH;
Robert Pater – dr hab., prof. WSIiZ, kierownik Katedry Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;
Anna Ruzik-Sierdzińska – dr hab., prof. SGH, Katedra Ekonomii I SGH.

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Czytaj całość
Popyt na pracę z perspektywy zawodów nowych i schyłkowych a struktura podaży pracy w świetle procesu starzenia się ludności

Transformacja konsumpcji na rzecz trwałej jakości życia

Największe wyzwanie, zwłaszcza w państwach EŚW, stanowi zużycie surowców. W ostatnich pięciu latach przed pandemią COVID-19 najwyższa dynamika śladu materiałowego na mieszkańca, tj. zużycia surowców wywołanego konsumpcją towarów i usług, charakteryzowała w pierwszej kolejności Rumunię (49%), a następnie Węgry (30%), Cypr (30%), Chorwację (24%), Bułgarię (21%), Polskę (21%), Łotwę (20%) i Litwę (20%). Wynika to w szczególności z rozwoju budownictwa, który jest głównym czynnikiem napędzającym wydobycie materiałów.


Eksperci:
Anna Horodecka – dr prof., prof. SGH, Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej SGH;
Alina Szypulewska-Porczyńska – dr prof., prof. SGH, Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej SGH.

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Czytaj całość
Transformacja konsumpcji na rzecz trwałej jakości życia

Gospodarka w warunkach wysokiej inflacji wyzwaniem dla przedsiębiorstw i menedżerów

Percepcja inflacji przez przedsiębiorstwa oraz możliwości ograniczania jej negatywnych skutków wymagają specyficznego postępowania od proponentów polityki finansowej i monetarnej. Walka z inflacją jest ze swej natury konfliktogenna. Przyczyną napięć są sprzeczne interesy poszczególnych grup podmiotów. Zarazem jest też wielu beneficjentów tego zjawiska. Postulaty obniżenia inflacji w krótkim okresie przez podnoszenie stóp procentowych, ograniczanie wynagrodzeń, rekompensat i wydatków socjalnych odzwierciedlają w gruncie rzeczy interesy sektora finansowego, pomijając jednak społeczne koszty tej polityki.

Eksperci:
Jan Komorowski – prof. dr hab., Instytut Finansów SGH;
Ireneusz Dąbrowski – dr hab., prof. SGH, Katedra Ekonomii Stosowanej SGH.

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Czytaj całość
 Gospodarka w warunkach wysokiej inflacji wyzwaniem dla przedsiębiorstw i menedżerów

Zrównoważony rozwój a ESG – uwarunkowania, wyzwania, dobre praktyki

Zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD z grudnia 2022 r.) wszystkie duże jednostki oraz małe i średnie spółki giełdowe mają przedstawiać w sprawozdaniu z działalności informacje na temat: kwestii środowiskowych, społecznych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego. Informacje te mają być raportowane według wspólnych europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS).

Eksperci:
Piotr Glen – koordynator ds. społecznej odpowiedzialności, SGH;
Maciej Cygler – dr, adiunkt, Instytut Ekonomii Międzynarodowej SGH;
Marcin Dąbrowski – dr, kanclerz SGH;
Kamil Flig – Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH;
Ewa Jastrzębska – dr, rzeczniczka etyki SGH;
Anna Karmańska – prof. dr hab., dyrektor Instytutu Rachunkowości SGH;
Mariusz Lipski – dr, adiunkt, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji SGH;
Agata Lulewicz-Sas – dr hab., prof. SGH, Instytut Kapitału Ludzkiego SGH;
Barbara Ocicka – dr hab., prof. SGH, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji SGH;
Maria Pietrzak – dr, adiunkt, Instytut Zarządzania SGH;
Aleksandra Stanek-Kowalczyk – dr, adiunkt, Instytut Zarządzania SGH;
Waldemar Rogowski – dr hab., prof. SGH, wicedyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji SGH;
Marta Ziółkowska – dr, adiunkt, Instytut Zarządzania SGH w Warszawie.

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Czytaj całość
Zrównoważony rozwój a ESG – uwarunkowania, wyzwania, dobre praktyki

Systemy wspierania startupów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

„Liderem” w zakresie systemów wspierania startupów w krajach EŚW jest Estonia, cztery kolejne kraje regionu (Litwa, Łotwa, Polska, Czechy) zostały natomiast zakwalifikowane jako „wschodząca gwiazda”. Osiem krajów EŚW (Słowenia, Słowacja, Bułgaria, Węgry, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria i Ukraina) uzyskało status „rozwijające się”, gdyż ich systemy wspierania startupów mają jeszcze wiele słabych punktów.

Eksperci:
Elena Pawęta – dr, Instytut Ekonomii Międzynarodowej SGH;
Marcin Wojtysiak-Kotlarski, dr hab., prof. SGH – Instytut Zarządzania SGH;
Tomasz Pilewicz – dr, Instytut Przedsiębiorstwa SGH;
Małgorzata Godlewska – dr, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH;
Anna Masłoń-Oracz – dr, Instytut Zarządzania SGH;
Albert Tomaszewski – dr, Instytut Zarządzania SGH;
Olga Pankiv – dr, Dział Obsługi Projektów SGH;
Hanna Rachoń – mgr, Instytut Zarządzania SGH;
Weronika Daniłowska – mgr, Szkoła Doktorska, SGH.

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Czytaj całość
Systemy wspierania startupów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Aktualizacja modelu biznesowego: czy firmy z Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej inwestują w wystarczającym stopniu?

Raport Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) za lata 2022–2023 pokazuje, że europejskie firmy zmagają się wciąż z trudnościami powodowanymi przez wysokie koszty energii, uwarunkowania rynku pracy (brak wykwalifikowanej siły roboczej), bardziej restrykcyjne warunki finansowania i ogólny stan niepewności. Wyzwania te są pod wieloma względami szczególnie uciążliwe dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (EŚWPW) z powodu geograficznej bliskości wojny w Ukrainie, dużego udziału paliw kopalnych w ich koszyku energetycznym oraz trwającej transformacji w stronę modelu wzrostu opartego na technologii.

Luki inwestycyjne w regionie EŚWPW przewyższają wciąż te występujące w UE czy w USA: odpowiedni poziom inwestycji w ostatnich latach deklaruje ok. 77% firm w EŚWPW (w porównaniu z 80% w UE i 81% w USA).

Eksperci:
Julie Delanote – EBI;
Matteo Ferrazzi – EBI;
Jochen Schanz – EBI;
Marcin Wolski – EBI.

32F9D3BD-0D20-4F8D-9FB4-B3EE0BACBDD5 Created with sketchtool. Czytaj całość
Aktualizacja modelu biznesowego: czy firmy z Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej inwestują w wystarczającym stopniu?

Skip to content