Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Українська версія нижче


Autor: Alexander Dubowy, Kierownik Zespołu ds. Ekonomicznych, Austriacki Fundusz Integracji

Według informacji UNHCR od tego czasu prawie 8 milionów Ukraińców opuściło kraj, a ponad 90 tysięcy z nich zostało zarejestrowanych w Austrii i znalazło tu ochronę.

Po rozpoczęciu rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie Austriacki Fundusz Integracyjny (ÖIF) utworzył pod nazwą „Team Ukraine” wyspecjalizowany dział, którego zadaniem było opracowanie i realizacja pomocy, ofert integracyjnych i możliwości nawiązywania kontaktów dla osób przesiedlonych z Ukrainy. W ten sposób udało się szybko opracować zorientowaną na zapotrzebowanie ofertę integracyjną dla tej grupy docelowej.

Jedną z pierwszych usług oferowanych przez Austriacki Fundusz Integracyjny (ÖIF) była bezpłatna infolinia, która udziela Ukraińcom porad dotyczących najważniejszych punktów kontaktowych w zakresie opieki i orientacji w Austrii w języku ukraińskim. Ponadto informacje przekazywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, WhatsApp, Viber, Telegram i Facebook.

Oferty dla uciekinierów z Ukrainy zostały szybko rozszerzone. Platforma kariery (Karriereplattform) Austriackiego Funduszu Integracyjnego łączy poszukujących pracy Ukraińców z austriackimi firmami. Program Buddy łączy ukraińskie dzieci i młodzież z osobami w tym samym wieku z Austrii. Format „Meeting Point Ukraine” (Treffpunkt Ukraine) we wszystkich centrach integracyjnych Austriackiego Funduszu Integracyjnego (ÖIF) w całej Austrii oferuje przesiedleńcom z Ukrainy możliwość wymiany poglądów z wolontariuszami, przedstawicielami społeczności i pracownikami Austriackiego Funduszu Integracyjnego (ÖIF). Pracownicy Team Ukraine odpowiadają na pytania dotyczące zakwaterowania, statusu pobytu, możliwości nauki języka oraz integracji na rynku pracy. Ponadto dla kobiet i matek zorganizowano seminaria z różnymi tematami, takimi jak zdrowie kobiet i rodziny, rynek pracy, warsztaty z terapeutą na temat radzenia sobie ze stresem i traumą, seminarium z ukraińskojęzycznym ginekologiem, godziny konsultacji dla kobiet itp.

Po otrzymaniu karty pobytu uciekinierzy z Ukrainy mogą umówić się na spotkanie w jednym z dziewięciu centrów integracyjnych Austriackiego Funduszu Integracyjnego (ÖIF) w stolicach krajów związkowych i odbyć tam odpowiedni kurs języka niemieckiego. Kursy są dostępne bezpłatnie dla wszystkich poziomów językowych od A1-C1 i kończą się uznawanym przez państwo certyfikatem egzaminacyjnym. Ponadto we współpracy z renomowanymi ukraińskimi uniwersytetami we Lwowie, Drohobyczu i Użhorodzie oraz ośrodkami nauki języków obcych stworzono nowe miejsca kursów online dla ukraińskich przesiedleńców w Austrii. Po zakończeniu kursu, wszyscy uczestnicy tych internetowych kursów języka niemieckiego mają możliwość ukończenia ich za pomocą uznawanych przez państwo austriackich egzaminów integracyjnych. Regularnie odbywają się również jednostki edukacyjne online dla przesiedleńców z Ukrainy. Ćwiczenia z zakresu podstawowego słownictwa i mówienia prowadzone są przez niemieckich trenerów wraz z ukraińskimi tłumaczami.

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie

Ponad 14 miesięcy temu, 24 lutego 2022 roku, rosyjskie wojska niesprowokowane i bez deklaracji wojny najechały na Ukrainę. I choć wojna Rosji z Ukrainą toczyła się od 2014 roku, to dla wielu w Europie było nie do pomyślenia, że tak brutalna wojna napastnicza może znów mieć miejsce w Europie.

Rosyjski atak na Ukrainę to przede wszystkim atak na naród ukraiński i ukraińską państwowość, ale to także atak na wartości demokratyczne Unii Europejskiej. W związku z tym z każdym dniem staje się coraz bardziej oczywiste, że pełny zakres wojny i jej konsekwencje pozostają nieprzewidywalne.

Artykuł został przygotowany w ramach projektu „4Ukraine. Wyzwania migracyjne: lekcje z Polski i Niemiec” programu „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy” Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.


За інформацією УВКБ ООН, від початку війни майже 8 мільйонів українців покинули країну, а понад 90 тисяч з них зареєструвалися в Австрії та знайшли тут захист.

Після початку російської загарбницької війни проти України Австрійський інтеграційний фонд (ÖIF) заснував спеціалізований відділ під назвою «Team Ukraine» для розробки та впровадження допомоги, інтеграційних пропозицій та мережевих можливостей для переміщених осіб з України. Таким чином, вдалося швидко розробити інтеграційну пропозицію, орієнтовану на потреби саме цієї цільової групи.

Однією з перших послуг, запропонованих Австрійським інтеграційним фондом (ÖIF), була безкоштовна інформаційна гаряча лінія, яка надає консультації переміщеним українцям щодо найважливіших контактних пунктів для догляду та орієнтації в Австрії українською мовою. Крім того, інформація надається електронною поштою, та через WhatsApp, Viber, Telegram та Facebook.

Пропозиції для переселенців з України були швидко розширені. Кар’єрна платформа (Karriereplattform) Австрійського інтеграційного фонду об’єднує українців, які шукають роботу, з австрійськими компаніями. Програма Buddy об’єднує українських дітей та молодь з людьми такого ж віку з Австрії. Формат «Meeting Point Ukraine» (Treffpunkt Ukraine) у всіх інтеграційних центрах Австрійського інтеграційного фонду (ÖIF) по всій Австрії надає переміщеним особам з України можливість обмінятися ідеями з волонтерами, представниками громад та співробітниками Австрійського інтеграційного фонду (ÖIF).

Співробітники Team Ukraine відповідають на питання про проживання, легалізацію свого перебування, можливості для оволодіння мовою та ринок праці. Крім того, були проведені семінари для жінок і матерів на різні теми : здоров’я жінки та сім’ї, ринок праці, семінар з подолання стресу і травми з психотерапевтом, семінар з україномовним гінекологом, години жіночих консультацій тощо. 

Отримавши посвідку на постійне проживання, переселенці з України можуть записатися на прийом до одного з дев’яти інтеграційних центрів Австрійського інтеграційного фонду (ÖIF) у столицях провінцій та пройти там відповідний курс німецької мови. Курси доступні безкоштовно для всіх мовних рівнів від A1-C1 і завершуються визнаним державою екзаменаційним сертифікатом. Крім того, спільно з відомими українськими університетами у Львові, Дрогобичі та Ужгороді, а також центрами вивчення мов були створені нові онлайн-курси для українських переселенців в Австрії.

Після відвідування курсу всі учасники цих онлайн-курсів німецької мови мають можливість пройти курси з визнаними державою австрійськими інтеграційними іспитами. Онлайн-курси для переселенців з України проводяться регулярно. Базову лексику та розмовні вправи німецькі вчителі створюють спільно з українськими перекладачами.

Війна Росії проти України

Понад 14 місяців тому, 24 лютого 2022 року, російські війська вторглися в Україну неспровоковано та без оголошення війни. І хоча війна Росії проти України ведеться з 2014 року, для багатьох у Європі було немислимо, що таке жорстоке вторгнення може знову відбутися в Європі.  

Напад Росії на Україну – це, перш за все, напад на український народ та українську державність, але, тим не менш, це напад на демократичні цінності Європейського Союзу. З огляду на це, з кожним днем стає все зрозуміліше, що повний масштаб війни та її наслідки залишаються непередбачуваними.

Стаття підготовлена в рамках проекту «4Ukraine. Міграційні виклики: уроки з Польщі та Німеччини» проекту «Мости майбутнього. Польща та Німеччина для України» Фонду польсько-німецької співпраці. Проект фінансується Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини.

Skip to content