Polsko-Ukraińska Platforma Opinii


O projekciePartnerzy PlatformyMagazyn

Opinie

Ukraina i Polska. Za wasze i nasze bezpieczeństwo


Na pierwszy rzut oka relacje polsko-ukraińskie nie wymagają polepszenia. Pandemia COVID-19 nie miała wpływu na wymianę handlową pomiędzy naszymi państwami, a kontakty na wyższym szczeblu politycznym są bardzo intensywne. Istnieje jednak potrzeba w zmianie paradygmatu relacji dwustronnych.

Impotencja przywództwa – nowa narracja Moskwy w ramach kampanii informacyjnej w Europie Środkowo‑Wschodniej: Polska i Ukraina na ostrzu


Dramatyczne wydarzenia w Afganistanie dały Rosji nowe narzędzie do promowania własnych narracji. Moskwa wykorzystała wycofanie wojsk amerykańskich, ekstrapolując ten fakt w szerszym kontekście polityki propagandowej na płaszczyźnie Europy, żeby mówić o kolejnej klęsce Zachodu.

Przeciwdziałanie dezinformacji rosyjskiej: wykorzystanie podejścia integralnego


Od początku agresji Rosji na Ukrainę w 2014 roku, wykorzystanie przez Rosję informacji i operacji psychologicznych oraz dezinformacji stało się standardową i integralną praktyką zarówno „hybrydowej” wojny Rosji z Ukrainą, jak i „hybrydowej” polityki zagranicznej Kremla w skali światowej.

„Dezinformacja oparta na ignorancji”. Jak ukraińskie media wpływają na wizerunek Polski na Ukrainie i czy robią to świadomie


Propaganda i dezinformacja zawsze były skutecznym elementem rosyjskiej wojny hybrydowej. Wśród sposobów zastosowania tego narzędzia są fałszywe wiadomości, zastraszanie przeciwników i zniekształcanie ich wizerunku w oczach światowej publiczności, wykorzystywanie teorii konspiracyjnych w celu utworzenia ogólnej i kompleksowej nieufności.

Antidotum na poziomie państwowym


Propaganda i dezinformacja zawsze były skutecznym elementem rosyjskiej wojny hybrydowej. Wśród sposobów zastosowania tego narzędzia są fałszywe wiadomości, zastraszanie przeciwników i zniekształcanie ich wizerunku w oczach światowej publiczności, wykorzystywanie teorii konspiracyjnych w celu utworzenia ogólnej i kompleksowej nieufności.

Dezinformatorzy VIP: nowy-stary rosyjski instrument wojny hybrydowej przeciwko Ukrainie i Polsce


Propaganda i dezinformacja zawsze były skutecznym elementem rosyjskiej wojny hybrydowej. Wśród sposobów zastosowania tego narzędzia są fałszywe wiadomości, zastraszanie przeciwników i zniekształcanie ich wizerunku w oczach światowej publiczności, wykorzystywanie teorii konspiracyjnych w celu utworzenia ogólnej i kompleksowej nieufności.

Cyberataki Kremla w Polsce i na Ukrainie


Współczesne wydarzenia społeczne i polityczne od dawna zamieniają się w scenariusze szpiegowsko-detektywistycznych opowieści występujących w Hollywood lub na platformie Netflix.

Wpływ dezinformacji na wizerunek Polski na Ukrainie


Zjawisko wpływu dezinformacji na wizerunek Polski na Ukrainie należy rozpatrywać w kontekście zmian, które nastąpiły w tym kraju w wyniku Rewolucji Godności i w okresie, który po niej nastąpił. Wojna z Rosją, jednoznaczne ukierunkowanie polityki zagranicznej Ukrainy na zachód, wybór integracji euroatlantyckiej jako strategicznego, cywilizacyjnego kierunku rozwoju tego państwa od początku natrafiło na opór Federacji Rosyjskiej.

Polska, Ukraina, dezinformacja: jest dobrze, ale trzeba być czujnym


Polska jest uznawana na Ukrainie za jednego z najważniejszych partnerów tego kraju na arenie międzynarodowej. Polacy są też jednym z najbardziej lubianych przez Ukraińców narodów. Nie dziwi zatem, że Polska i Polacy są celem wojny informacyjnej.

Polska – jeden z największych wrogów Rosji. Analiza przekazów propagandowych


Okres pomiędzy kwietniem i lipcem 2021 roku przyniósł aktywizację rosyjskich ośrodków propagandowych na kierunku polskim w kontekście kreowania RP na źródło napięć oraz bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji oraz Białorusi. W ramach emitowanych przekazów skoncentrowano się na budowie skrajnie negatywnego obrazu Polski w oparciu o eksponowanie wątku przygotowań Polski oraz NATO do prowokacji napięć w regionie oraz do przygotowania bezpośredniej agresji na obw. kaliningradzki oraz Rep. Białoruś.

Propaganda cyfrowa nowym trendem wojen informacyjnych


Fake newsy — wkrótce staną się nieistotne, nieskuteczne i nieciekawe. Podobnie jak fałszywi eksperci, fałszywe organizacje, fałszywe badania. To będą gry dla nastolatków i początkujących technologów polityznych. Wkrótce propaganda cyfrowa (computational propaganda) będzie miała realny wpływ na agendy państw, społeczności i jednostek, łączącmożliwości obliczeniowe komputerów, szybkość przetwarzania informacji, bid data — i konieczność manipulowania znaczeniami.

Badanie: Pracownicy ze Wschodu zostają w Polsce na święta. Kiedy będą obchodzić Boże Narodzenie?


W Polsce żyje obecnie około 1,5 mln migrantów zarobkowych. Badanie socjologiczne, przeprowadzone przez EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, pokazało, że zdecydowana większość z nich pozostaje na zimowe święta w Polsce. W jaki sposób oraz z jakimi emocjami cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce spędzą czas, kiedy my tradycyjnie zasiądziemy do świątecznych stołów?

Akcenty polityczne dotyczące roli Polski w polityce deokupacyjnej Ukrainy


Kijów pilnie potrzebuje wsparcia międzynarodowego, i przede wszystkim liczy na swoich zachodnich sąsiadów, przede wszystkim na Warszawę.

Rosyjski akcent w nowelizacjach Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Polski i Ukrainy


Biorąc pod uwagę doświadczenie bycia w obozie socjalnym, a następnie zrozumienie zakresu ambicji rosyjsko-radzieckich, oba państwa są świadome – apetyty Moskwy nie ograniczą się do «strefy buforowej» lub «sfery wyjątkowych interesów».

Ukraina i Polska: perspektywiczne projekty infrastrukturalne w ramach Inicjatywy Trójmorza


W obecnych warunkach strona ukraińska jest zainteresowana przyłączeniem się do międzynarodowych projektów i inicjatyw, które pozwoliłyby Kijowowi wzmocnić swoją obecność w regionie, stać się ogniwem połączeń transportowych między południem a północą Europy, a także w pełni wykorzystać włączenie do regionalnej architektury bezpieczeństwa.

Stosunki ukraińsko-polskie: współpraca transgraniczna i międzyregionalna


Nowoczesna granica między Ukrainą a Polską była uformowana po zakończeniu II wojny światowej, formalnie po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę 24 sierpnia 1991 roku.

Stosunki ukraińsko-polskie w nowoczesnych warunkach


We współczesnej sytuacji politycznej stosunki między Ukrainą a Polską łączy cały szereg czynników, w szczególności takich jak bezpieczeństwo, współpraca handlowa i gospodarcza, migracja zarobkowa, współpraca transgraniczna.

Współpraca międzyregionalna Polski i Ukrainy na przykładzie Podkarpacia  


Dobra wola, przychylność władz państwowych i samorządowych pozwala patrzeć optymistycznie na rozwój stosunków polsko-ukraińskich na Podkarpaciu.

Rozwój regionów w Unii Europejskiej


Priorytetem integracji europejskiej od zawsze jest zrównoważony rozwój poszczególnych państw i regionów.

Wyzwania stojące przed ukraińskimi studentami w Polsce


Najpopularniejszymi kierunkami studiów wśród ukraińskiej młodzieży są nauki społeczne i humanistyczne, a ostatnio również stosunki międzynarodowe i informatyka.

Dlaczego Turcja jest ważna dla „Trójkąta lubelskiego” i  innych inicjatyw regionalnych?


Dzisiejsze wyzwania i obecne procesy globalne stwarzają warunki dla nowych regionalnych stowarzyszeń i przeformatowania powiązań, w tym gospodarczych.

Nowe horyzonty starych problemów: perspektywy integracji migrantów z Ukrainy w post pandemicznej Polsce


Jedną z niespodzianek, którą przyniosła pandemia był fenomen tzw. „kluczowych pracowników”- czyli tych, czyja praca była kluczową dla funkcjonowania społeczeństwa, i która wymagała bezpośredniej obecności pracownika na miejscu pracy, bez względu na lockdown.

Polska-Ukraina: w poszukiwaniu perspektyw


Stabilność polityczna w Polsce, która nie bez podstaw pretenduje na rolę lidera w Europie Środkowej, występuje jako gwarancja postępu w relacjach polsko-ukraińskich.

Trójkąt wspólnych interesów


Dzisiaj od wszystkich członków inicjatywy, stworzonej w Lublinie zależy to, w jakim stopniu ten Trójkąt będzie stałym i atrakcyjnym dla jego założycieli.

Trójkąt Lubelski jako praktyczne zadanie


Jeśli „trójkąt lubelski” ma być czymś więcej niż okazją do niezobowiązujących konsultacji, bardzo potrzebny jest sygnał o rozpoczęciu praktycznej realizacji.

Prewencja kryminalna we współpracy transgranicznej


Program Polska Białoruś Ukraina pozwala na podjęcie współpracy, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, a przy tym stwarza szanse na pozyskanie środków finansowych, niezbędnych do podejmowania różnych przedsięwzięć związanych między innymi z bezpieczeństwem.

Analiza obrazu Ukrainy kreowanego w polskiej przestrzeni internetowej przez portale lobbujące treści zbliżone do rosyjskiej propagandy


Problematyka ukraińska stanowi jeden z trwałych elementów przekazów formowanych przez Sputnik oraz część portali alternatywnych.

Polityka regionalna Unii Europejskiej – przyczynek do dyskusji


Za najważniejszy cel polityki regionalnej należy uznać podnoszenie poziomu rozwoju obszarów słabiej rozwiniętych, ze szczególnym uwzględnienie tych obszarów, które charakteryzują się naturalnie niekorzystną lokalizacją geograficzną, do których zalicza się obszary oddalone, górzyste, słabo zaludnione.

Bezpieczeństwo ekologiczne we współpracy transgranicznej


Bezpieczeństwo ekologiczne to poczucie prawidłowych relacji człowieka ze środowiskiem przyrodniczym, a więc dbałość przez człowieka o to środowisko naturalne oraz niwelowanie zagrożeń związanych z zanieczyszczoną wodą czy powietrzem.

Potencjał ukraińskiego kompleksu obronno-przemysłowego i doświadczenie przezbrojenia Polski – kluczem do wzmocnienia zdolności obronnych obu krajów.


Ukraińskie środowiska eksperckie dawno doszły do wniosku, że Ukraina i Polska mogą i powinny skutecznie i owocnie współpracować w celu wzmocnienia zdolności obronnych obu krajów.

Ukraina i Polska: współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa o formacie dwustronnym i wielostronnym poza granicami NATO


Wojna Ukrainy z Rosją bardzo aktualizowała wszystkie możliwe formaty współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa z partnerami Ukrainy.

Nowa sytuacja, stare problemy. Legalizacja pobytu ukraińskich migrantów w Polsce w czasie pandemii COVID 19


Pandemia pokazała, że migranci powinni mieć łatwy dostęp do jasnej, aktualnej i wiarygodnej informacji w ich języku ojczystym.

Jak polska firma może z sukcesem wejść na ukraiński rynek


Sukces jakiejkolwiek strategii wejścia na rynek zależy częściowo od czynników, na które nie masz wpływu - ale inwestycja w te wstępne kroki powinna pomóc Ci zminimalizować ryzyko.

Wejście ukraińskich firm na polski rynek-dlaczego ten trend utrzyma się w 2021 roku?


Jak potwierdza ogromna ilość badań wewnętrznych i zewnętrznych, Polska jest doskonałym kierunkiem do inwestowania i rozwoju biznesu.

Doświadczenie polskich samorządów dla Ukrainy


Entuzjazm do współpracy i poparcie przez Polskę dążeń Ukrainy do naśladowania jej sukcesu po raz kolejny dowodzi, że Polska jest wiarygodnym sąsiadem i partnerem Ukrainy.

Łączymy siły dla zachowania wspólnego dziedzictwa


Dzięki wspólnym wysiłkom perełki dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy będą mogły zostać na trwałe naniesione na turystyczną mapę Europy oraz zachowane dla przyszłych pokoleń.

Partnerstwo na rzecz modernizacji


Okazało się, że dążenie do ożywienia relacji polsko-ukraińskich wymaga przemyślenia strategii działania, ponownego zdefiniowania, jakie oba kraje widzą swoje interesy i jak je chcą realizować.

Analiza rosyjskich przekazów propagandowych wobec Ukrainy


Problematyka służy ośrodkom propagandowym Federacji Rosyjskiej do formowania dziesiątek pozornie oderwanych od siebie narracji.

Czy Trójkąt Lubelski będzie odgrywał dla Ukrainy taką rolę jak dla Polski Trójkąt Weimarski?


Być może najważniejszym zadaniem Trójkąta Lubelskiego powinno być wzmocnienie koordynacji działań przeciwko rosyjskiej dezinformacji i zagrożeniom cybernetycznym.

Współpraca gospodarcza w dobie „Korony”


Pandemia Covid-19, związane z nią procesy globalne i perspektywy ich rozwoju uderzyły nie tylko w gospodarki Polski i Ukrainy, ale także stawiają przed nami wyzwanie odnowienia zasad stosunków gospodarczych między naszymi krajami i ich dalszego rozwoju.

Rozwijanie współpracy polsko-ukraińskiej w rolnictwie


Bieżący rok rozpoczął się bardzo owocnie pod względem zacieśniania współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą w branży rolniczej.

Ukraińscy studenci nad Wisłą


Liczba studentów nad Wisłą spada, stąd polskie uczelnie nie szczędzą wysiłków, aby przyciągać kandydatów zza granicy, zwłaszcza z kierunku wschodniego.