Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Zaangażowanie biznesu w budowaniu Zielonego Ładu w Polsce

Wypowiedzi eksperckie XXXI Forum Ekonomiczne

Sytuacja na rynku zmusza przedsiębiorców do poszukiwania oszczędności – również w obszarze kosztów energii elektrycznej. Oznacza to potrzebę inwestowania w odnawialne źródła energii (OZE) oraz poszukiwanie sposobów na poprawę efektywności energetycznej. W odpowiedzi na tę potrzebę Grupa Impel inwestuje w rozwiązania pomagające optymalizować koszty energii elektrycznej u klientów.

Głównym celem Europejskiego Zielonego Ładu jest przebudowa gospodarki w krajach Unii Europejskiej. Deklaruje on znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. Wskazywany przez Unię poziom zero netto oznacza nie tylko ograniczenie emisji gazów, ale również wdrożenie działań pozwalających na aktywne usuwanie ich nadmiaru z atmosfery. Wiąże się to między innymi z promowaniem proekologicznych rozwiązań czy inwestowaniem w zwiększanie efektywności energetycznej, co ma uniezależnić wzrost gospodarczy od tempa zużycia zasobów naturalnych.

Stajemy się społeczeństwem coraz bardziej energochłonnym – zużycie energii elektrycznej w Polsce z roku na rok wzrasta, co jest charakterystyczne dla wszystkich krajów rozwiniętych. Zielony Ład można postrzegać jako długoterminową strategię wzrostu gospodarczego. Dobór działań zmierzających do osiągnięci założonych celów jest w dużej mierze domeną krajowych polityk i wdrażanych regulacji.

Wraz z transformacją energetyczną trwającą w Polsce i Europie od 2020 roku, odbiorcy energii obserwują istotne wzrosty cen. W skrajnych przypadkach przedsiębiorcy wskazują nawet na kilkukrotne podwyżki stawek jednostkowych za paliwa energetyczne.  Eksperci branżowi wskazując przyczyny obserwowanych  trendów wzrostowych wymieniają głownie odbicie gospodarcze na świecie i post pandemiczną rzeczywistość, którym towarzyszy zwiększony popyt na paliwa kopalne oraz  wysokie sezonowe zapotrzebowanie na gaz ziemny oraz w sytuację geopolityczną w Europie skutkujących problemami z dostawami surowców.

To wszystko sprawia, że przedsiębiorcy są dziś poważnie zainteresowani inwestycjami w odnawialne źródła energii oraz poszukiwaniem rozwiązań pozwalających na poprawę efektywności energetycznej. U podstaw takich działań znajdują się przede wszystkim kwestie ekonomiczne, związane z utrzymaniem konkurencyjności oferty danej firmy w warstwie kosztowej, ale też potrzeba budowania przewagi rynkowej w warstwie komunikacji społecznej odpowiedzialności biznesu i informowaniu o zaangażowaniu przedsiębiorstwa w działania proekologiczne.

Jako dostawca usług outsourcingowych dla biznesu, Grupa Impel od kilku lat inwestuje w kompleksowe rozwiązania optymalizujące koszty energii. Oferowany przez Impel audyt energetyczny powiązany jest z dopasowanymi rozwiązaniami biznesowymi w obszarze odnawialnych źródeł energii, automatyki przemysłowej, a przede wszystkim systemu optymalizacji energii elektrycznej (SOEE). Ich wdrożenie pozwala na istotną poprawę parametrów sieci elektroenergetycznej klienta, czego efektem są mierzalne spadki kosztów zakupu energii, zużycia, ograniczenie strat oraz wydłużenie żywotności parku maszynowego. 

Pozostanie w paradygmacie ciągłego wzrostu gospodarczego wymaga umożliwienia przedsiębiorcom skutecznego inwestowania w rozwiązania produkcji niskoemisyjnej energii oraz poprawy efektywności.  W dzisiejszej, ciężkiej sytuacji na rynku paliw energetycznych jeszcze ważniejsze stają się wszelkie inicjatywy rządowych dopłat do inwestycji w OZE oraz możliwość skorzystania z programów takich jak system białych certyfikatów, który wspiera wdrażanie innowacyjnych technologii wpływających na zużycie energii lub obniżenie strat.

Marek Trelka

Dyrektor Rozwoju

K: +48 601 850 850 E: [email protected]

Grupa Impel

Infraconnect Sp. z o.o.

ul. A. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocławimpel.pl

Skip to content