Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Xylem Water Solutions Polska – wypowiedź ekspercka

Europejski Kongres Samorządów Wypowiedzi eksperckie

Rafał Bonter, Prezes Xylem Water Solutions Polska

Nasze zasoby wody słodkiej są ograniczone, a susze, problemy z retencją, zanikanie wód podziemnych oraz zanieczyszczenie dostępnych źródeł wodnych jeszcze bardziej potęgują ten problem. Aby zadbać o dostępność czystej mikrobiologicznie oraz fizykochemicznie wody, Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie dyrektywy Drinking Water 2020/2184. Wejdzie ona w życie 13 stycznia 2023 roku i kładzie mocny nacisk na ochronę zasobów wodnych, szczególnie w zakresie zapobiegania stratom wody w trakcie jej dystrybucji. Straty wody stanowią pokłosie wielu czynników – awarii sieci, ich nieszczelności wynikających z wieku infrastruktury, ale także kradzieży wody.

Wynikające z dyrektywy zmiany wpłyną przede wszystkim na przedsiębiorstwa wodociągowe oraz lokalne samorządy. Już w przyszłym roku państwa członkowskie UE będą zobowiązane do oszacowania i oceny wycieków za pomocą infrastrukturalnego indeksu wycieków ILI (iloraz wolumenu strat wody do obliczonego wolumenu strat nieuniknionych) oraz do przekazania wyników KE do 12 stycznia 2026 r. Dzięki pozyskanym danym, do 12 stycznia 2028 roku KE przyjmie akt delegowany, w którym zostaną wyznaczone wartości progowe w zakresie strat wody. Jeżeli zostaną one przekroczone w którymkolwiek państwie członkowskim, niezbędne będzie przedstawienie planu naprawczego – do 12 stycznia 2030 r.

Robert Guglas, BDM Sensus & Pure, Xylem Water Solutions Polska

Ogromne doświadczenie rynkowe Xylem umożliwiło zbudowanie bogatego portfolio produktów pomagających w rzeczywistej ocenie stanu infrastruktury krytycznej – nawet bez wyłączania jej z użycia. Taki możliwości daje technologia SmartBall. To z wyglądu mała, metalowa piłka w otulinie z gąbki, którą można łatwo wprowadzić do rurociągu. W rzeczywistości jest to naszpikowane technologią urządzenie, które skutecznie i bez konieczności wyłączenia sieci z eksploatacji, lokalizuje  nieszczelności.

SmartBall pracuje w rurociągach pod ciśnieniem i pozwala wykryć nawet małe nieprawidłowości w odcinkach sieci o długości do 30 km. Podczas audytu elementy infrastruktury są skanowane i diagnozowane na podstawie odnotowanych anomalii akustycznych, które odpowiadają wyciekom. Diagnoza stanu rurociągu oraz wykrycie najmniejszych wycieków (≥ 150ml/min) pozwala uniknąć awarii oraz  zredukować straty wody, a tym samym  podnieść zyski w przedsiębiorstwie wodociągowym. Metoda ta znajduje zastosowanie dla rurociągów transportujących wodę zimną i gorącą oraz ścieki. Z technologii skorzystały już m.in. takie miasta jak Wrocław, Łódź, Kraków czy Poznań.

W ramach wydanej dyrektywy, UE kładzie również duży nacisk na jakość wody i przeciwdziałanie  zagrożeniom wynikającym z postępującej industrializacji. W praktyce wprowadzona regulacja nakłada na władze obowiązek kontroli występowania w wodzie niepożądanych substancji, a przede wszystkim zapobiegania ich obecności poprzez oczyszczanie. Dotyczy to substancji chemicznych, pochodzących m.in. z produkcji przemysłowej, występowania farmaceutyków oraz produktów kosmetycznych i pochodnych procesów dezynfekcji wody związkami chloru. W tym kontekście rozwiązaniem, które umożliwi sprostanie tym wymaganiem, jest ozonowanie. To właśnie dzięki tej technologii Xylem wdraża dla swoich partnerów – takich jak spółki produkcyjne i samorządy – rozwiązania pozwalające skutecznie oczyszczać wodę z drobnoustrojów i niepożądanych substancji. 

Skip to content