Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu za nami

Najnowsze informacje

Ostatni dzień XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu (7 września) zamknęła Gala, którą poprowadzili redaktor naczelny portalu Capital24.tv Tomasz Sanpruch i Adrianna Machalica z Urzędu Marszałkowskiego woj. dolnośląskiego. Kto w tym roku zdobył nagrodę i czym wyróżniali się laureaci na tle innych kandydatów?

Gala rozpoczęła się od występu Orkiestry NUSO Charków pod dyrekcją Vitalija Liashko. W trakcie wydarzenia wręczone zostały 3 Nagrody Rankingu Samorządu Terytorialnego za rok 2022 w kategoriach: gmina wiejska, miasto na prawach powiatu, powiat ziemski.

Nagrodę w kategorii gmina wiejska otrzymała Gmina Michałowice. Nagrodę odebrała wójt gminy Małgorzata Pachecka, zaś wręczyła Ałła Witwicka-Dudek – Dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

„Nagrodę otrzymuje gmina, która traktuje Strategię zrównoważonego rozwoju jako dokument kluczowy, wyznaczający najistotniejsze kierunki rozwoju w perspektywie na lata 2023-30. Motto rozwoju  tej gminy brzmi „Zapewnić jak najlepsze środowisko mieszkańcom oraz warunki funkcjonowania gospodarczego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, racjonalnego planowania i partycypacji społecznej”. W swoich działaniach gmina stawia na budowanie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.… Gmina laureatka realizuje ambitne projekty w obszarach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” – wyliczała wygłaszająca laudację Ałła Witwicka – Dudek.


„Chciałabym także życzyć życzę państwu stabilnych finansów, dużej nadwyżki operacyjnej. Dzięki wysokim kwotom będziemy w stanie dobrze zarządzać finansami i realizować potrzeby mieszkańców” – powiedziała odbierając nagrodę
Małgorzata Pachecka.

Nagrodę Rankingu Samorządu Terytorialnego za rok 2022 w kategorii miasto na prawach powiatu otrzymało Miasto Stołeczne Warszawa. Nagrodę w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy z rąk Marcina Święcickiego – Przewodniczącego Forum Ruchu Europejskiego, odebrała Aldona Machnowska-Góra -Zastępca Prezydenta Miasta.

Miasto to dostało wyróżnienie w bardzo trudnym roku, roku pandemii. W roku, w którym spadły dochody miast. Również i tego miasta. A jednocześnie wzrosły koszty. To miasto przyjęło ponad 200 tys. uchodźców z Ukrainy” – wyliczał w laudacji Marcin Święcicki.
Podkreślił, że Warszawa dobrze współpracuje i buduje partnerstwa strategiczne nie tylko w kraju, ale i za granicą, a jej rozwój jest równie ważny, co rozwój prowincji, bo jest to brama wjazdowa do naszego kraju i cel wyjazdów wielu młodych ludzi.

Bardzo się cieszę, że mogę odebrać tę nagrodę. Chcę podziękować za to, że istnieje ten ranking, który edukuje mieszkańców” – powiedziała Aldona Machnowska-Góra.

Kolejnym i jednocześnie ostatnim wyróżnieniem, które zostało wręczone podczas Gali była Nagroda Rankingu Samorządu Terytorialnego za rok 2022 w kategorii powiat ziemski. Nagrodę otrzymał powiat Wrocławski. Laudację wygłosił Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz współtwórca i Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Nagrodę odebrał Roman Potocki – starosta powiatu Wrocławskiego.


Nagrodę otrzymuje powiat, na którego obrzeżach intensywnie rozwija się działalność gospodarcza i osiągane są bardzo wysokie wskaźniki gospodarcze. Przejawem tych tendencji jest wielka aktywność ekonomiczna ludności, niski poziom bezrobocia, wysoki potencjał gospodarczy, rozwój wyspecjalizowanych usług”- wyliczał w laudacji Kazimierz Barczyk
Chciałbym podziękować i przeznaczyć tę nagrodę dla wszystkich moich współpracowników na czele z panią skarbnik” – zaakcentował w swoim przemówieniu Roman Potocki.

Galę XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, którego głównym partnerem był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zakończono bankietem.

Ranking Samorządu Terytorialnego to analiza kondycji finansowej wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, od 2017 r. jest cyklicznie przygotowywany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich. Został on opracowany na podstawie sprawozdań finansowych składanych przez JST przy współpracy z niezależnymi, renomowanymi instytucjami: Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (w latach 2017-2019) i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu (w latach 2020-2023).

Skip to content