Wsparcie BGK dla inwestycji komunalnych

Europejski Kongres Samorządów Wypowiedzi eksperckie

BGK, polski bank rozwoju, wspiera sektor samorządowy w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera samorządy w finansowaniu inwestycji, mających na celu zrównoważony rozwój gmin, powiatów i województw oraz podniesienie jakości życia ich mieszkańców. Finansowanie dostarczane jest zarówno bezpośrednio samorządom, jak i podmiotom od nich zależnym, w tym spółkom komunalnym i szpitalom. Zaangażowanie banku w finansowanie sektora samorządowego wyniosło 18,1 mld zł (wg stanu na koniec 2021 r.).

BGK, który bierze aktywny udział w postępowaniach przetargowych na udzielenie kredytów dla JST oraz w konkursach na organizację i objęcie emisji obligacji komunalnych, przyczynia się do stabilizacji rynku. Zapewnia dostęp do poszukiwanego przez JST finansowania, jak i akceptowalny dla samorządów poziom cen.

Bank Gospodarstwa Krajowego finansuje przedsięwzięcia wpływające na poziom rozwoju danego samorządu oraz jakość życia lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem tych wpływających na ochronę środowiska i realizację celów klimatycznych, w zakresie:

  • dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • odbioru i zagospodarowania odpadów
  • produkcji i dystrybucji energii cieplnej
  • infrastruktury drogowej
  • transportu miejskiego i regionalnego
  • oświaty i kultury
  • sportu i rekreacji
  • budownictwa mieszkaniowego

Eksperci BGK wspierają samorządy na wszystkich etapach przygotowania i realizacji przedsięwzięć komunalnych, dzieląc się swoim doświadczeniem w zakresie możliwych do zastosowania struktur finansowych i prawnych. Dzięki temu JST mogą wykorzystywać w finansowaniu swoich działań  instrumenty finansowe optymalne z punktu widzenia własnych budżetów.

BGK jako polski bank rozwoju od wielu lat jest również partnerem innych instytucji finansowych współpracujących z JST, m.in. jako inicjator i uczestnik konsorcjów bankowych.

Ponadto, JST oraz podmioty od nich zależne mogą pozyskać z BGK pożyczki unijne na wsparcie w obszarze inwestycji związanych z rewitalizacją, poprawą efektywności energetycznej oraz termomodernizacją z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Bank oferuje również preferencyjne pożyczki na poprawę dostępności budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Reasumując, BGK na bieżąco analizuje potrzeby zmieniającego się rynku, tak aby precyzyjnie dobierać najlepsze rozwiązania finansowe zarówno dla samorządów, jak i powiązanych z nim spółek i szpitali.