Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Wskaźnik Aktywności Gospodarczej (WAG)

Bez kategorii

W imieniu zespołu badawczego SGH i Fundacji, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Wypełnienie ankiety zajmuje około 5 minut. Na podstawie ankiety przygotowany zostanie Wskaźnik Aktywności Gospodarczej (WAG).

Link do ankiety: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DhtOFuXIqUGbu29-1A7vBMTrtKx-5q1Llu7aTcANzbhURTZENkpIUzU2OFE2MkxCWUxYM08zRVlLUy4u

Eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego wspólnie opracowali Wskaźnik Aktywności Gospodarczej (WAG), pokazuje jakim trendom w najbliższych dwunastu miesiącach będzie podlegać gospodarka w Polsce. Celem WAG jest prognozowanie koniunktury gospodarczej. Wyniki pierwszej edycji badania zostały zebrane w raporcie, który zawiera m.in. ocenę potencjalnych skutków kryzysu gospodarczego oraz prognozy, dotyczące: przychodu, zatrudnienia, inwestycji i eksportu przedsiębiorstw oraz NGOs, przedstawianych przez respondentów – uczestników Forum Ekonomicznego. Dodatkowym elementem badania WAG jest pula pytań związana z najbardziej aktualnymi wyzwaniami w obszarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Respondentami badania są uczestnicy Forum Ekonomicznego.

Co zyskuję wypełniając ankietę?

Po opracowaniu otrzymają Państwo na adres mailowy raport WAG wraz z wynikami badania, którego zadaniem jest ułatwić podejmowanie decyzji w okresie zwiększonej niepewności i rozpoznanie potrzeb innych przedstawicieli NGO, administracji, JST czy biznesu.

Czym jest Wskaźnik Aktywności Gospodarczej (WAG)?

Wskaźnik Aktywności Gospodarczej jest badaniem pokazującym nastroje i przewidywania uczestników Forum Ekonomicznego odnośnie do kształtowania się kluczowych parametrów ekonomicznych w najbliższych dwunastu miesiącach. WAG będzie ma charakter cykliczny, co pozwala na bieżąco monitorować wyzwania, towarzyszące dynamicznym procesom gospodarczym w Polsce.

Prognozy WAG dla polskiej gospodarki na najbliższe 12 miesięcy

W pierwszej edycji badania WAG przedstawiono najważniejsze trendy i wyzwania, przed którymi stoją przedsiębiorcy oraz sektor non-profit w naszym kraju, w odniesieniu do przewidywanych zmian w zakresie: przychodów przedsiębiorstw (lub PKB w Polsce – sektor non-profit), inwestycji (lub zmian poziomu wydatków konsumpcyjnych – sektor non-profit), zatrudnienia (lub poziomu bezrobocia w kraju – sektor non-profit) oraz eksportu.

Przedział wartości WAG zawiera się na skali od -1 do 1. Wartość równą -1 należy interpretować jako przewidywane znaczące pogorszenie się sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższych 12 miesięcy, wartość równą 0 – jako brak zmian sytuacji gospodarczej, natomiast wartość równą 1 – jako prognozowaną znaczącą poprawę sytuacji.

Obecna wartość WAG jest równa 0,06 – oznacza to minimalnie pozytywne nastroje i perspektywę wzrostu gospodarczego w Polsce w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. WAG liczony wyłącznie na podstawie odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli biznesu wynosi 0,13 i oznacza nieznacznie pozytywne nastroje, sugerujące oczekiwanie poprawy kondycji polskiej gospodarki w przeciągu najbliższych miesięcy. Natomiast WAG liczony dla przedstawicieli sektora non-profit, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz sektora edukacji i kultury, kształtuje się na poziomie ujemnym, wskazującym na spodziewane spowolnienie gospodarcze, i wynosi -0,06.

Przedsiębiorcy i menedżerowie – przedstawiciele środowiska biznesowego, uczestnicy Forum Ekonomicznego, prognozują utrzymanie przychodów swoich firm w przeciągu nadchodzących dwunastu miesięcy na niezmiennym poziomie – takiej odpowiedzi udzielił niemal co drugi ankietowany (45%). Największy optymizm w zakresie przychodów deklarują małe firmy. Aż połowa z nich zakłada zdecydowany wzrost sprzedaży.

Interesujące są również dane dotyczące planowanego zatrudnienia. W najbliższych dwunastu miesiącach aż 35% przedsiębiorców zakłada wzrost zatrudnienia, 47% ankietowanych utrzyma dotychczasowy poziom, a 18% przedsiębiorstw planuje redukcję miejsc pracy. Zaskakiwać może zdecydowany, prognozowany wzrost zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwach. Aż 67% z nich deklaruje chęć zatrudnienia dodatkowej kadry w najbliższych dwunastu miesiącach.

Niezagrożone znaczącym spadkiem są według badania WAG inwestycje przedsiębiorstw. Wśród respondentów przewagę uzyskały odpowiedzi świadczące o prognozowanym wzroście inwestycji (35%), a także utrzymaniu ich na dotychczasowym poziomie (53%), przy czym aż 16% badanych przedsiębiorców zakłada zdecydowany wzrost inwestycji, podczas gdy zdecydowany spadek przewiduje jedynie 5%. Tu również małe i mikro przedsiębiorstwa przewidują znaczące zwiększenie nakładów na inwestycje i rozwój swoich przedsiębiorstw.

Optymizmem napawają również wyniki dotyczące prognozowanego eksportu. Blisko jedna trzecia badanych firm spodziewa się wzrostu (31%), spadku oczekuje 17% ankietowanych. Ponad połowa respondentów deklaruje utrzymanie eksportu na dotychczasowym poziomie.

Umiarkowany optymizm w badaniu wykazały duże i średnie przedsiębiorstwa, z których tylko przedstawiciele branży medycznej zadeklarowali znaczące zwiększenie skali inwestycji.

Kiedy gospodarka wróci do stanu sprzed pandemii COVID-19? 

Według zdecydowanej większości ankietowanych gospodarka wyjdzie z pandemicznego kryzysu najwcześniej w 2022 roku). Jedna trzecia ankietowanych jest zdania, że powrót do sytuacji sprzed pandemii jest możliwy dopiero w 2023 roku. Większy optymizm widać po stronie biznesu, którego przedstawiciele prognozują, iż powrót gospodarki do stanu sprzed pandemii jest możliwy już w pierwszej połowie 2022 roku. Wyraźne różnice w prognozach tempa wychodzenia z trwającego kryzysu rysują się również ze względu na wiek. Przedstawiciele najstarszych grup wiekowych jako prawdopodobny moment powrotu gospodarki do kondycji sprzed pandemii wskazują już jesień 2021 roku.

Materiały z poprzedniej edycji WAG wraz z raportem będą dostępne do pobrania pod tym linkiem

Skip to content