Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
 • Dostępność
  • Wysoki kontrast
  • Wielkość tekstu
  • Dostępność

Warsztaty

IX Europejski Kongres Samorządów
4-5 marca 2024, Mikołajki

Warsztaty

Warsztaty w ramach IX Europejskiego Kongresu Samorządów

W ramach pakietu uczestnictwa oferujemy możliwość zapisania się na warsztaty, które są prowadzone przez naszych Partnerów merytorycznych m.in.: Szkołę Główną Handlową w Warszawie, celem zwiększania kompetencji uczestników i efektywniejszego zarządzania w JST.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, jednak niezbędne jest wcześniejsze zapisanie się. Do udziału w warsztatach uprawnieni są tylko zarejestrowani uczestnicy EKS.

Rejestracja EKS

Dr Marek Pieniążek, GUS

Kluczowe dane na temat usług publicznych gminy i powiatu. Jak zoptymalizować zarządzanie w trzech krokach.

 • Założenia: odpowiedzialne decyzje podejmowane są na podstawie znajomości faktów. Takie podejście jest coraz częściej wymuszane przez prawo i obywateli. Wiele osób uważa, że ​​pozyskiwanie i analiza danych jest trudne. W czasie warsztatu wspólnie obalimy ten mit. Przekonamy się, jak w trzech krokach uprościć swoją pracę, skoncentrować się na wyciąganiu wniosków i podejmowaniu decyzji. Poznamy rozwiązania, które pomogą wykorzystać dane jako argumentów w dyskusji publicznej.
 • Do kogo jest adresowany? ● Sekretarze gmin i powiatów ● Radni ● Kierujący jednostkami odpowiedzialnymi za planowanie społeczno-gospodarcze ● Odpowiedzialni za świadczenie usług publicznych ● Osoby prowadzące komunikację z mieszkańcami

Dr Paulina Legutko – Kobus, dr hab. Jacek Sierak, Prof. SGH

Jak opracować dobrą strategie rozwoju gminy?

 • Założenia: Zmiany przepisów prawnych wprowadzają obowiązek opracowania (do 1 stycznia 2026 r.) strategii rozwoju przez wszystkie gminy. Dokument ten nie tylko wyznacza jak dotychczas cele rozwoju społeczno-gospodarczego, ale i będzie wpływał na kierunki rozwoju polityki przestrzennej gminy. Warsztat będzie koncentrował się na następujących aspektach: jak wybrać metodę opracowania strategii, jak konstruować zespół  w urzędzie gminy, który będzie opracowywał/współopracowywał/ koordynował prace nad strategią, jak włączyć interesariuszy w proces opracowania i wdrażania dokumentu.
 • Do kogo jest adresowany? ● Włodarze ● Radni  ● Kierownicy zarządzający jednostkami organizacyjnymi samorządu

Dr Marek Goleń, SGH

Odpady komunalne podczas wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym

 • Założenia: Gospodarka o obiegu zamkniętym to nowy model gospodarczy, którego celem jest zachowanie zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń. Tymczasem zwykle i jednocześnie niesłusznie kojarzona jest z gospodarką odpadami lub recyklingiem. Podczas warsztatu omówimy nieporozumienia związane z zagadnieniem GOZ i przyjrzymy się gospodarce odpadami komunalnymi podczas trudnej drogi zmierzającej do zamykania obiegu zasobów.
 • Do kogo jest adresowany? ● Włodarze ● Przedstawiciele przedsiębiorstw komunalnych  ● Odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami komunalnymi w JST

Dr hab. Jacek Sierak, Prof. SGH

Zarządzanie strategiczne finansami jednostki samorządu terytorialnego

 • Założenia: Podczas warsztatu wyjaśnimy czym jest i jakie korzyści daje strategiczne zarządzanie finansami JST, porozmawiamy w jaki sposób przygotować budżet kolejnego roku w powiązaniu z wieloletnia prognozą finansową; zastanowimy się w czy i w jakich wartościach korzystać z instrumentów dłużnych, wyjaśnimy jak dbać o długookresową płynności finansową. Pokażemy przykłady wyznaczania własnego potencjału finansowego, porozmawiamy także o polityki podatkowej, czy też racjonalizacji wydatków bieżących w odniesieniu do długookresowej równowagi budżetowej.
 • Do kogo jest adresowany? ● Włodarze ● Radni ● Dyrektorowie Wydziałów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie budżetu ● Skarbnicy

Dr Grzegorz Maśloch, SGH

Białe certyfikaty jako narzędzie optymalizacji kosztowej efektywności energetycznej w JST

 • Założenia: Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej wydawane za efekt energetyczny (oszczędność energii) uzyskany w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego. Białe certyfikaty wciąż są mało znanym i niewykorzystywanym przez polskie JST instrumentem finansowym. Podczas warsztatu zapoznamy uczestników z zagadnieniami związanymi z pozyskaniem białych certyfikatów pod kątem strategicznym, technicznym czy finansowym
 • Do kogo jest adresowany? ● Włodarze ● Radni ● Odpowiedzialni za finanse samorządów ● Odpowiedzialni za kierunki polityki energetycznej

Dr hab. Jacek Wasilewski, Uniwersytet Warszawski

Jak mówić „z” ludźmi a nie „do” ludzi?

 • Założenia: Jak mówić „z” ludźmi, a nie „do” ludzi? Co decyduje o skuteczności przekazu informacji do odbiorców? Czy dobry mówca nie jest zarazem słuchaczem, a raczej obserwatorem ludzkich emocji? Jak budować konsensus i szukać porozumienia między skrajnie różnymi poglądami? Jak rozwiązywać zdawałoby się nierozwiązywalne problemy? Jak prowadzić argumentację w sposób rzeczowy i pozbawiony demagogii? W jaki sposób należy się bronić się pułapkami oratorskimi zastawionymi przez nieetycznego współrozmówcę? I ostatecznie, jak mówić, aby po ludzku zostać zrozumianym?
 • Do kogo jest adresowany? ● Włodarze ● Radni ● Osoby odpowiedzialne za komunikację organizacji

Dr hab. Olgierd Annusewicz, Uniwersytet Warszawski

Jak przekonać nieprzekonywalnych – czyli jak komunikować strategiczne inwestycje

 • Założenia: Niektóre projekty realizowane przez samorządy, czy też samorządy we współpracy z władzą centralną lub w partnerstwie publiczno-prywatnym generują niezadowolenie lokalnej społeczności. W jaki sposób przygotować, prowadzić i ewaluować komunikację kierowaną do grup interesariuszy? I dlaczego transparentność, otwartość na dialog i świadome przekazy są najlepszym sposobem na uniknięcie nieporozumień mogących utopić nawet najbardziej szczytne idee?
 • Do kogo jest adresowany? ● Włodarze ● Radni ● Osoby odpowiedzialne za komunikację organizacji ● Osoby odpowiedzialne za inwestycje ich projektowanie i realizację

Dr Aleksandra Jadach- Sepioło , SGH

Zielona rewitalizacja – w jakim kierunku powinny zmierzać programy rewitalizacji w obecnej perspektywie finansowej?

 • Założenia: Warsztat ma na celu przedstawienie polskim samorządom, w jaki sposób można stosować rewitalizację do aktywnego przeciwdziałania długoterminowym skutkom kryzysu energetycznego oraz zmian klimatycznych. Odpowie na pytania, jak w programach rewitalizacji ujmować błękitno-zieloną infrastrukturę i inne rozwiązania oparte na przyrodzie (nature-based solutions), poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (również prywatnych), ograniczać ubóstwo energetyczne poprzez stosowanie odnawialnych źródeł energii. Jest to warsztat dla każdej gminy, która posiada GPR lub jest w trakcie jego opracowania czy aktualizacji.
 • Do kogo jest adresowany? ● Włodarze ● Radni ● Kierujący programami rewitalizacji w gminach

Krzysztof Gos, Fundacja EFIC

Efektywna edukacja na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 • Założenia: W czasie zajęć warsztatowych będziemy korzystać z profesjonalnych symulatorów taktyki bezpiecznej jazdy (samochód osobowy oraz motorower), które pozwalają na odwzorowanie realnych sytuacji w ruchu drogowym, w tym także nieoczekiwanych, zaskakujących i niebezpiecznych zdarzeń powodujących zagrożenia dla bezpieczeństwa. Każdy uczestnik warsztatów biorący udział w sesji treningowej otrzyma informację zwrotną dotyczącą parametrów jego jazdy, w tym czasu reakcji, długości drogi zatrzymania przy różnych nawierzchniach i prędkościach oraz sposobu zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych. Efektywna edukacja na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, adresowana w szczególności do grup wrażliwych, tj. osób młodych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, jest dziś kluczowym aspektem działania samorządów. Warsztaty mają na celu zaprezentowanie nowoczesnych, atrakcyjnych i skutecznych narzędzi służących do tego celu.
 • Do kogo jest adresowany? ● Przedstawiciele władz samorządowych ● Radni ● Osoby zarządzające i pracownicy działów edukacyjnych ● Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu drogowym w samorządach ● Młodzieżowe Rady Miasta ● Osoby odpowiedzialne za politykę senioralną ● Pracownicy biura prasowego

Skip to content