Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
 • Dostępność
  • Wysoki kontrast
  • Wielkość tekstu
  • Dostępność

Wypowiedź ekspercka: Arkadiusz Grądkowski. Rządowa szóstka dla wyrobów medycznych, która stawia Pacjenta w centrum systemu.

FOZ w Karpaczu Organizacja Systemu Ochrony Zdrowia

Wyroby medyczne są jednym z filarów systemu ochrony zdrowia. Pod tym pojęciem można w uproszczeniu rozumieć wszystkie komponenty (fizyczne i cyfrowe), które wykorzystuje się w procesie diagnostyki, leczenia i monitorowania stanu zdrowia pacjenta, niezależnie od miejsca udzielania opieki (mowa tu zarówno o leczeniu szpitalnym, ambulatoryjnym, jak i domowym).

„Rządowa szóstka dla wyrobów medycznych” to propozycja sześciu postulatów branży wyrobów medycznych dla decydentów, których wdrożenie pozwoli na  postawienie Pacjentów w centrum systemu ochrony zdrowia. 

 1. Logiczne prawo! Regulacje prawne i standardy jakości dla wyrobów medycznych powinny być jasne, stabilne, przewidywalne, a także zgodne z międzynarodowymi standardami i charakterystyką rynku, który jest różnorodny nawet w obrębie tej samej grupy produktowej. To zapewni równy poziom konkurencji oraz wysoką jakość wyrobów medycznych dostępnych na rynku. 
 2. Powszechny dostęp do innowacyjnych zabiegów/ wyrobów medycznych dla Pacjentów! Niezbędne jest wsparcie innowacji i rozwoju technologicznego. Inwestycje w badania i rozwój w sektorze wyrobów medycznych przyczyni się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, a także do lepszego zaspokojenia potrzeb pacjentów. Koniecznym jest udrożnienie ścieżki wprowadzenia nowych technologii medycznych do koszyka świadczeń gwarantowanych dla Pacjentów w Polsce poprzez wprowadzenie określonych ram czasowych na każdym etapie rozpatrywania wniosku oraz rozszerzenie podmiotów, które mogą złożyć taki wniosek o producentów wyrobów medycznych. To przyczyni się do szybszego wprowadzania nowoczesnych wyrobów medycznych do użytku w ramach świadczeń gwarantowanych.
 3. Lepsze zaopatrzenie Pacjentów w wyroby medyczne niezbędne do ich codziennego funkcjonowania! Konieczna jest systematyczna aktualizacja limitów finansowania na wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, a także w refundacji aptecznej. To pozwoli rozszerzyć asortyment o najbardziej nowoczesne produkty, które nie tylko pozwolą pozostać mobilnymi, ale także zapewnią komfort i często dyskrecję użytkowania. Niezbędne są także konsultacje społeczne wszystkich interesariuszy systemu  (pacjentów, branży, decydentów), wokół aktualizacji wykazu. 
 4. Wczesna diagnostyka dla ratowania życia! Niezbędne jest zapewnienie sprawozdawania do NFZ i w EDM pacjenta, realizowanych laboratoryjnych badań diagnostycznych jako odrębnej usługi, co pozwoli na monitorowanie jakości realizowanych świadczeń w zakresie całej ścieżki diagnostyczno – terapeutycznej pacjenta. Wyodrębnienie osobnych świadczeń dla badań diagnostycznych i laboratoryjnych to lepsza prewencja oraz szybsze wykrywanie schorzeń. 
 5. Tak dla cyfryzacji ochrony zdrowia! Wraz ze zmieniającym się światem niezbędne jest utworzenie jasnych, jednoznacznych i stale aktualizowanych ram prawnych dla cyfryzacji opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania standardów interoperacyjności. Opracowanie rejestru cyfrowych rozwiązań medycznych w Polsce oraz identyfikacja luk w dostępie do nowych technologii i stworzenie mapy drogowej ich wdrażania. Wdrożenie systemowych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa sektora ochrony zdrowia (uwzgl. regulacje EU m.in. NIS2-Network and Information Security i CRA-Cyber Resilience Act)
 6. Edukacja i Szkolenia! Podkreślenie znaczenia edukacji i szkoleń dla pracowników służby zdrowia w zakresie najnowszych technologii i wyrobów medycznych, co poprawi jakość leczenia i opieki nad pacjentami.

Niepodważalnie istnieje ogromna potrzeba edukacji i dialogu na temat przyszłości systemu ochrony zdrowia, nie będzie on jednak pełny bez głębokiego zrozumienia obszaru wyrobów medycznych – zarówno ze wszystkimi szansami, jakie rysują się z ich wykorzystaniem, jak i świadomością barier stojących na drodze do ich pełnej adopcji. Należy pamiętać, że żaden lekarz nie może wykonywać swojego zawodu bez użycia wyrobu medycznego i żaden pacjent nie jest w stanie wrócić do sprawności bez niego. Obszar wyrobów i technologii medycznych powinien mieć swoją silną reprezentację zarówno w debacie publicznej, jak i wśród decydentów.

Arkadiusz Grądkowski
Prezes
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej
Wyrobów Medycznych POLMEDSkip to content