Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Rozwój infrastruktury jako ważny krok w kierunku rozwoju przedsiębiorczości młodzieży

Polsko-Ukraińska Platforma Opinii

Autor: Ganna Melnychuk, doktor ekonomii, docent, zastępca dyrektora Instytutu gospodarki Uniwersytetu służby fiskalnej Ukrainy

Rozwój przedsiębiorczości młodzieży jest skutecznym środkiem dla zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród młodych ludzi, tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu aktywności gospodarczej. Ważnym elementem systemu zachęt dla młodych ludzi do zakładania własnej działalności jest tworzenie przez państwo rozbudowanej infrastruktury, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, realizacja jego wsparcia organizacyjnego i finansowego.
Infrastruktura odgrywa znaczącą rolę we wsparciu młodych ludzi – zwłaszcza przy zakładaniu działalności gospodarczej, ponieważ stwarza możliwości transferu wiedzy, realizacji potencjału przedsiębiorczego, rozwoju innowacyjnych produktów i usług. Zadaniem infrastruktury jest również przezwyciężenie problemów ze znalezieniem źródeł kapitału początkowego, niewystarczającą liczba kontaktów osobistych w dziedzinie biznesu, brakiem doświadczenia w prowadzenia działalności gospodarczej i reputacji biznesowej.

Rozbudowana infrastruktura wsparcia przedsiębiorczości młodzieży zapewnia: transfer wiedzy i umiejętności niezbędnych do pomyślnego rozpoczęcia działalności gospodarczej; uzyskanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji o rozpoczęciu i promocji działalności gospodarczej; dostęp młodych ludzi do profesjonalnych usług (marketing, reklama, komercjalizacja innowacji, transfer technologii); ułatwianie dostępu do źródeł finansowania; pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych itp.

Infrastruktura wsparcia przedsiębiorczości młodzieży może być reprezentowana nie tylko przez państwo, ale także przez organizacje komercyjne i publiczne, w szczególności przez takie jak: centra biznesowe; inkubatory przedsiębiorczości; centra informacyjne i analityczne; fundusze wspierające przedsiębiorczość; agencje rozwoju terytorialnego; formacje konsultacyjne i doradcze podlegające organom publicznym. Do najczęstszych formatów wsparcia przedsiębiorczości młodzieży w innych krajach należą różne kluby, w szczególności: studenckie koła biznesu, które prowadzą szkolenia, konsultacje w różnych sferach biznesu; krajowe i międzynarodowe kluby biznesowe; kampusy biznesowe (które uczą praktycznego opracowywania i wdrażania projektów biznesowych); inkubatory przedsiębiorczości (upraszczają realizację projektów biznesowych przez młodych niedoświadczonych przedsiębiorców, zapewniają im przestrzeń biurową i inne korzyści); młodzieżowe kluby dyskusyjne (organizowanie konferencji studenckich, seminariów z udziałem doświadczonych biznesmenów); organizacje studenckie (wspierają studentów w realizacji projektów biznesowych).

Dla Ukrainy istotną jest rozbudowa infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości młodzieży. Przede wszystkim należy pracować nad stworzeniem sieci klubów biznesowych, które zjednoczą młodych potencjalnych przedsiębiorców, którzy są w stanie podejmować ryzyko i działać w warunkach niepewności, a także inkubatory przedsiębiorczości i fundusze na finansowe wsparcie przedsiębiorczości. Konieczne jest stworzenie takiego holistycznego systemu infrastruktury, którego funkcjonowanie przyczyniłoby się do owocnej interakcji państwa, biznesu, nauki i edukacji oraz zapewniłoby produktywną komunikację między młodymi ludźmi i zainteresowanymi stronami, a ostatecznie – skutecznego rozwoju przedsiębiorczości w kraju.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content