Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Ogrom wyzwań dla gospodarki

Artykuły partnerskie XXXI Forum Ekonomiczne

Doroczny raport SGH wyznacza kierunki nie tylko debat na Forum Ekonomicznym, ale może być również ważną przesłanką dla decyzji w polityce gospodarczej.

Autor: ANNA CIEŚLAK-WRÓBLEWSKA

– Wojna przemeblowała architekturę bezpieczeństwa i europejskiej gospodarki. Wszystkie konsekwencje tej wojny to jeden z zasadniczych tematów, na których koncentruje się nasz raport – podkreślał Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, podczas prezentacji corocznego raportu Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego.

Trudne otoczenie

– Istotne, że poszukujemy w nim nie tylko diagnozy, ale też wskazania kierunków dla gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, by ten okresstagnacji, który nas niewątpliwie czeka, był jak najkrótszy – podkreślał też Berdychowski.

– Raport przedstawia trendy, zagrożenia i wyzwania, a także kierunki działań na przyszłość, by gospodarki naszego regionu dalej się rozwijały mimo uwarunkowań, z którymi musimy się mierzyć, takich jak pandemia, straszna wojna, inflacja, ograniczony dostęp do surowców energetycznych czy pogarszające się nastroje społeczne – zaznaczał Piotr Wachowiak, rektor SGH.

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, podkreślał znaczenie dwóch priorytetów dla polskiej gospodarki jako wyznaczników dla polityki gospodarczej.

– Po pierwsze, to ochrona potencjału gospodarki, by po przejściu okresów wstrząsów mogła ona wrócić na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, bez skoku bezrobocia i fali upadłości firm – mówił Borys. Po drugie, ważne jest stworze nie pewnego „systemu bezpieczeństwa gospodarczego NATO”.

Dostępność mieszkań

Tegoroczny raport SGH porusza 11 aktualnych tematów, takich jak m.in. gospo-
darka wobec Covid-19, wpływ inflacji na rynek pracy i wzrost PKB, rynek mieszka-
niowy, transformacja energetyczna w motoryzacji, logistyka w przemyśle petrochemicznym, energetyka w dobie szoków cenowych, sektor ochrony zdrowia czy system innowacji. Każdy z tych tema tów będzie poruszany podczas debat na Forum Ekonomicznym.

Ciekawie przedstawiają się przykładowo wyniki badań dotyczące finansowej dostępności mieszkań w krajach Europy Środkowo Wschodniej w latach 2015–2021. Okazuje się, że we wszystkich badanych krajach, z wyjątkiem Rumunii, ceny mieszkań rosły szybciej niż dochody gospodarstw domowych.

– Jeśli chodzi o dostępność kredytową, to trzeba podkreślić, że Polska charakteryzo
wała się najniższym poziomem w latach 2015–2021 i nie ma tu poprawy – zaznaczył dr Adam Czerniak z SGH. – To negatywny wniosek na przyszłość, przy rosnących stopach procentowych NBP i zaostrzeniu kredytowej polityki ostrożnościowej w 2022 r. dostępność finansowa mieszkań w Polsce dramatycznie spada – ocenił Czerniak.

Szok cenowy

Tematyka kryzysu energetyczny w raporcie SGH jest poruszana w wielu aspektach.
Jak podkreśla prof. Dorota Niedziółka, w gospodarce utrzymuje się wysoka zależność między zmianami cen surowców energetycznych a procesami inflacyjnymi, drożejące nośniki energii znajdują też swoje odzwierciedlenie w rosnących cenach uprawnień do emisji CO2.

– Silne potwierdzenie tych procesów znajdujemy w tym roku. To determinuje konkurencyjność przedsiębiorstw i decyzje w ramach polityki gospodarczej państw – zaznaczyła profesor.

– Obecna sytuacja wzmacnia interwencjonizm państwa z konsekwencjami dla wszystkich uczestników rynku energetycznego. Naszym zdaniem nie ma od tego odwrotu, pytanie tylko jak długo to powinno trwać – komentowali też eksperci SGH.

Źródło: Rzeczpospolita

Skip to content