Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Konferencja Visegrad 4 Business. Wspólna deklaracja partnerów z krajów Grupy Wyszehradzkiej

Najnowsze informacje

Dwa lata szeroko zakrojonej pandemii doprowadziły do kilku nieprzewidzianych skutków ubocznych, które wywarły poważny wpływ na gospodarkę światową w wielu obszarach, takich jak: ograniczenie i skrępowanie handlu międzynarodowego, zmiana tradycyjnych operacji biznesowych, przyspieszenie potrzeby cyfryzacji, wzrost i wahania cen energii prowadzące do globalnej recesji gospodarczej, a ostatnio zaakcentowane przez konflikt zbrojny w Europie Wschodniej.

W rezultacie istnieje pilna potrzeba oceny i ponownego zdefiniowania tradycyjnego podejścia do biznesu w skali globalnej. Biorąc pod uwagę sprawdzone partnerstwo V4 oraz jego wyjątkowy potencjał gospodarczy i siłę w Europie, cztery pozarządowe podmioty doszły do wniosku, że należy przede wszystkim postawić na interesy biznesu.

13 października 2022 r., przedstawiciele biznesu z krajów V4 spotkali się w Bratysławie, aby odbyć jedyną w swoim rodzaju konferencję biznesową poświęconą aktualnym kwestiom bezpieczeństwa, kryzysowi energetycznemu, odbudowie po pandemii jak również zawsze istotnej kwestii internacjonalizacji Grupy Wyszehradzkiej.

Organizacje partnerskie konferencji reprezentowane przez Radę Słowackich Eksporterów, Czeskie Stowarzyszenie Eksporterów, Klub Węgrów na Rynku oraz Fundację Instytut Studiów Wschodnich zgodziły się, że omówione tematy są kluczowe dla środowiska biznesowego Grupy Wyszehradzkiej oraz uzgodniły, że wspólnie kierują wezwanie do rządów Słowacji, Czech, Polski i Węgier do:

– podjęcia wszelkich starań i wykorzystania wszystkich narzędzi i instrumentów prawnych w celu zmniejszenia wpływu obecnego globalnego kryzysu energetycznego na przemysł w Grupie Wyszehradzkiej i zapobiegania dalszemu pogorszeniu sytuacji na krajowych rynkach energetycznych;

– pobudzenia i wzmocnienia odporności gospodarek krajowych w kontekście wojny na Ukrainie a jednoczesnego zwiększenia zdolności obronnych poprzez wspieranie przemysłu obronnego Grupy Wyszehradzkiej; dalszego zapewniania niezbędnego wsparcia i pomocy dla Ukrainy poprzez aktywne włączenie przedsiębiorstw i sektora prywatnego Grupy Wyszehradzkiej w proces odbudowy Ukrainy;

– przyspieszenia procesu wdrożenia krajowych planów odbudowy przyjętych w odpowiedzi na światową pandemię COVID-19 oraz do podjęcia środków mających na celu odciążenie sektora prywatnego oraz pomoc w dostosowaniu do nowych realiów rynków światowych;

– stałego podkreślania marki i tożsamości Grupy Wyszehradzkiej w celu utrzymania i wsparcia dalszego wzrostu gospodarczego oraz wzmocnienia pozycji gospodarek Grupy Wyszehradzkiej w Europie, jak również na świecie. W tym celu rządy powinny poszukiwać możliwości wzmocnienia współpracy transgranicznej w ramach Grupy Wyszehradzkiej, obejmującej transport, energię, bezpieczeństwo oraz wymianę towarów i usług.

W imieniu Prezesa Zarządu Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, podpis złożył dr Piotr Sieniawski.

Skip to content