Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Forum Polska-Czechy – 8 wrzesień 2022 roku – podsumowanie

Forum Polsko-Czeskie XXXI Forum Ekonomiczne

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich w ramach XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu, które odbyło się w dniach 6-8 września 2022 roku, zorganizowało Forum Polsko-Czeskie. Ścieżka tematyczna pt. „Aktualne wyzwania polityki klimatycznej w Polsce i w Czechach“ odbyła się w dniu 8 września 2022 r. Relacje i współpraca polsko-czeska jest wyjątkowo istotna dla rozwoju potencjału Europy Środkowej. Pozycja Polski i Czech w regionie, predestynuje nasze kraje do pogłębionej, zacieśnionej współpracy, która z pewnością przyczyni się do dywersyfikacji źródeł energii, transformacji energetycznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa.

Projekt był finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Forum Polsko-Czeskie 2022”. Opinie uczestników panelowych dyskusji były wyłącznie poglądami panelistów i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Ścieżka tematyczna pozostawała z pięciu debat poświęconych aktualnym zagadnieniom polityki klimatycznej i ochrony środowiska w Polsce i w Republice Czeskiej.

Pierwszym tematem Forum Polsko-Czeskiego był panel pt. Jak skutecznie wspierać polsko-czeskie stosunki gospodarcze z poszanowaniem środowiska? Uczestnicy dyskusji omawiali rozwój relacji gospodarczych między Polską i Czechami w pogarszającej się sytuacji gospodarczej spowodowanej przez kumulację kilku czynników np. covid oraz wojnę w Ukrainie. Paneliści zastanawiali się nad tym, w jaki sposób należy wykorzystać niekorzystną sytuację międzynarodową w celu zacieśnienia współpracy między Polską i Czechami. O szansach i wyzwaniach, które stoją przed oboma państwami dyskutowali: redaktor portalu informacyjnego Polskodnes.cz – Jaromír Piskoř z wiceprezesem oraz regionalnym koordynatorem marki „Górolsko Swoboda Produkt Regionalny” z Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie – Leszkiem Richterem.   

Kolejny panel był poświęcony tematowi pt. Polityka klimatyczna – jakie są perspektywy rozwoju?, który poprowadził jako moderator redaktor naczelny portalu informacyjnego PKB24 – Adam Wyszyński. Uczestnikami dyskusji byli: poseł na Sejm RP – Jan Duda, były minister przemysłu i handlu Czech oraz dyrektor Czeskiego Instytutu Ekonomii Stosowanej – Jan Mládek oraz Šárka Tomanová, która piastuje stanowisko dyrektor w Šance pro budovy, a także były minister spraw zagranicznych, obecnie dyrektor Akademii Dyplomatycznej – Cyril Svoboda. Uczestnicy dyskusji rozmawiali o wymogach związanych z transformacją energetyczna w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej i o planach związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Prelegenci przedstawili aktualną sytuację w zakresie transformacji energetycznej Czech i Polski, wskazali problemy, szanse i rozwiązania, przedstawili propozycje korekt w planie transformacji w celu zapobiegnięciu kryzysowi energetycznemu, który może wybuchnąć ze względu na niedostosowanie planu europejskiej transformacji do kluczowego czynnika, jakim jest wojna Rosji z Ukrainą i powstały z tego powodu problem z dostępnością surowców energetycznych.

Temat transformacji energetycznej został pogłębiony również w następnej dyskusji pt. Polska i Czechy wobec szans i wyzwań transformacji energetycznej. Paneliści omówili potrzebę uniezależnienia się od rosyjsich surowców, zwrócili uwagę na znaczenie pogłębienia współpracy polsko-czeskiej w tym zakresie. Jako czasowe rozwiązanie pomagające w przezwyciężeniu chwilowych problemów energetycznych paneliści zaproponowali zacieśnienie współpracy i wymianę doświadczeń w ramach skuteczniejszego i wydajniejszego wydobycia pokładów węgla. Dyskusję poprowadziła specjalistka ds. polityki międzynarodowej organizacji People in Need – Anna Żamejć. Panelistami byli: radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Marzena Majdzik, prorektor ds. Internacjonalizacji z Uniwersytetu Masaryka w Brnie – Břetislav Dančák, Szkołę Główną Handlową w Warszawie reprezentował adiunkt w Katedrze polityki publicznej – Krzysztof Księżopolski. Swój głos w dyskusji miał także były minister spraw zagranicznych, obecnie dyrektor Akademii Dyplomatycznej – Cyril Svoboda.

Dla rozwoju współpracy polsko-czeskiej niezwykle ważnym jest także rozwoju projektów opartych o energię jądrową. Temu tematowi poświęcony był panel pt. Energia jądrowa jako podstawa bezpieczeństwa energetycznego państwa, którą moderowała Anna Żamejć – specjalistka ds. polityki międzynarodowej organizacji People in Need. Swój punkt widzenia przedstawili były minister przemysłu i handlu Czech oraz dyrektor Czeskiego Instytutu Ekonomii Stosowanej – Jan Mládek, profesor Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk – Marek Jeżabek oraz Martina Heranová – ekspert ds. Bezpieczeństwa Praskiego Centrum ds. relacji transatlantyckich z Instytutu Cevro. Paneliści zwrócili uwagę na możliwość zacieśnienia współpracy i czerpania wzajemnych korzyści wynikających ze wspólnego magazynowania paliwa jądrowego oraz transgranicznego wykorzystania energii jądrowej. Wskazano spore doświadczenie w tym zakresie, które może zaprocentować w rozwiązaniach, jakie zastosuje Polska w trakcie budowy i wdrażania reaktorów atomowych do systemu energetycznego.

Ostatnią dyskusją przeprowadzoną w ramach Forum Polsko-Czeskiego podczas XXXI Forum Ekonomicznego był temat Zrównoważony rozwój dla środowiska. Uczestnicy dyskusji zastanawiali się nad tym, jak można połączyć ochronę środowiska z pogarszającą się sytuacją gospodarczą w kontekście jakości powietrza biorąc pod uwagę napięcia budżetowe Polski i Czech. Paneliści wskazali priorytety na przyszłość, nakreślili główne problemy na jakie należy zwrócić uwagę podczas tworzenia strategii naszych krajów w celu realizacji projektu gospodarki zeroemisyjnej i niskoemisyjnej. Dyskusję poprowadziła senior research fellow z Instytutu ds. polityki europejskiej Europeum – Kateřina Davidová, która rozmawiała z posłem na Sejm RP – Jackiem Protasiewiczem, z wice-hetmanem kraju Hradeckiego – Arnoštem Štěpánekiem. Kraj Liberecki reprezentował członek rady regionalej – Václav Židek, który w ramach kraju kieruje resortem środowiska i rolnictwa.Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Forum Polsko-Czeskie 2022”.

Nazwa zadania: Webinar „Polityka energetyczna Polski i Czech do 2050 r.”

Opis zadania: Webinar online dotyczący przyszłości polityki energetycznej w Polsce i w Czechach będzie stanowił wstęp do ścieżki tematycznej pt. Aktualne wyzwania polityki klimatycznej w Polsce i w Czechach.

Wysokość dotacji: 60 000,00 zł; Całkowita wysokość dotacji: 60 000,00 zł
„Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP”.

Skip to content