Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Akcja Rewitalizacja – wpływ nowych projektów na obszary zdegradowane

Najnowsze informacje

Dyskusja w panelu ” Akcja rewitalizacja – wpływ nowych projektów na obszary zdegradowane”, która odbyła się  XXXII  Forum Ekonomicznego w Karpaczu, została poprowadzona przez Michała Piękosia (Redaktora Naczelnego Dziennika „Trybuna”). Podczas niej paneliści skupili się wokół tematyki rewitalizacji obszarów miejskich i podmiejskich oraz takich kwestii, jak stan obecny ładu przestrzennego obszarów zamieszkanych, powszechnego zjawiska betonozy  oraz sposobów przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom.

Jako pierwszy wypowiedział się Grzegorz Mackiewicz (Prezydent Miasta Pabianice), który nakreślił aktualną sytuację w zakresie zagospodarowania przestrzennego miasta i roli samorządu w porządkowaniu tej tematyki oraz w poprawie stanu tkanki miejskiej z punktu widzenia wszystkich interesariuszy. Dużym problemem w szybkim uregulowaniu sytuacji jest czasochłonność i kosztowność zmian planu miejscowego, wymagana każdorazowo w przypadku realizacji nowych projektów, co w połączeniu z nieudaną w ocenie samorządowców nowelizacją ustawy o planowaniu przestrzennym oraz tzw. lex deweloper, powoduje dużo zamieszania, chaotycznego planowania oraz dalsze nierozwiązanie problemu tzw. dzikiego budownictwa.

Miasto Pabianice jest w trakcie realizacji planu rewitalizacji o wartości 200 mln zł, do konsultacji którego włączono cztery grupy, obejmujące inwestorów, przedsiębiorców, mieszkańców oraz użytkowników (np. rowerzyści, zmotoryzowani, piesi). Konsultacje takie powinny być zawsze prowadzone w celu pogodzenia wielu, często sprzecznych interesów poszczególnych grup społecznych oraz niezdrowych zapędów niektórych grup nacisku.
Z kolei Magdalena Kozień-Woźniak (Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki) wskazała na negatywne skutki nie do końca przemyślanej deregulacji zawodu urbanisty, w tym spadek jakości i poziomu projektów realizowanych w przestrzeni miejskiej, ze szkodą dla funkcjonalności, estetyki i ochrony przyrody. Jako przykład nowatorskich rozwiązań na rzecz likwidacji uciążliwości, obniżających poziom życia i stan klimatyczny miast wskazała na ideę tzw. Miasta 15-minutowego, wprowadzanego np. w takich aglomeracjach jak Barcelona czy Paryż, i polegającą na ograniczeniu wjazdu i parkowania samochodów w tych miastach, co paradoksalnie wciąż wywołuje jednak znaczny opór mieszkańców. Stąd ważne jest edukowanie mieszkańców w zakresie nowatorskich i korzystnych dla nich rozwiązań.


Ewelina Szczech-Pietkiewicz (Kierownik Zakładu Unii Europejskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie) podkreśliła wpływ zamierania zawodu urbanisty i rosnącego wpływu niefachowców na realnie realizowane projekty urbanistyczne, bezkrytycznie nadużywające zwiększanie obszarów zabetonowanych lub wybrukowanych, pozwalające na karczowanie drzew i ustawianie w zamian donic. Jej zdaniem, umiłowanie do betonozy i wszechobecne nietrafione projekty urbanistyczne wynikają też z braku edukacji nt. przestrzeni i jej wpływu na nasze życie, uwzględniającej znaczenie estetyki. Ważna jest w tym kontekście edukacja i aktywizacja mieszkańców, poszerzanie horyzontów ludziom, budowanie wizji, aby czuli swoja sprawczość w miejscach, gdzie mieszkają oraz  budowanie profesjonalnych kadr i promocja nowych profesji, takich jak architekci krajobrazu. Konieczne jest również zapewnienie samorządom większych środków finansowych na rozwiązywanie tych problemów i polepszaniu warunków życia mieszkańców.

Partnerem panelu był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Skip to content