Zdrowie – projekt transpolityczny. Rada Programowa Forum Ochrony Zdrowia o najważniejszych kierunkach debaty na przyszły rok

10 grudnia w Sali Kolegialnej Ministerstwa Zdrowia zebrała się Rada Programowa Forum Ochrony Zdrowia. Grono uznanych ekspertów, praktyków medycyny, przedstawicieli organizacji zawodowych oraz kierownictwo Ministerstwa Zdrowia podjęło się zaprogramowania najważniejszych kierunków debaty  w związku z przyszłorocznym,  jubileuszowym  X  Forum Ochrony Zdrowia, które jest immanentną częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy i przestrzenią międzynarodowej i  krajowej debaty o najważniejszych wyzwaniach i osiągnięciach  tej przestrzeni życia publicznego, która dotyczy każdego z nas.

Prezentacja Raportu z całorocznej debaty „Wspólnie dla zdrowia” podczas X Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy

Po powitaniu członków Rady przez prezesa Instytutu Studiów Wschodnich, Jerzego Bochyńskiego, głos zabrał Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski. Minister podziękował zebranym za zaangażowanie w organizację IX FOZ, podkreślił, że zdrowie powinno być wpisane w dyskusję ekonomiczną, ale należy je postrzegać w szerszej perspektywie, jako profilaktykę kosztu, a nie koszt. – Mam wrażenie, że krynickie Forum pokazało, jak bardzo transpolitycznym projektem jest zdrowie – mówił minister. Wskazywał też na potrzebę dążenia do płacenia za jakość opieki zdrowotnej. – Mam nadzieję, że temat zdrowia będzie w Krynicy kontynuowany, a jubileuszowe X Forum Ochrony Zdrowia będzie okazją do podsumowania całorocznej debaty „Wspólnie dla zdrowia”[1].

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami, podsumowanie to ma przybrać formę publikacji – Raportu z debaty „Wspólnie dla zdrowia”, którego prezentacja nastąpi podczas X Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy (3-5 września 2019).

Prezes Jerzy Bochyński zapewnił, że Instytut Studiów Wschodnich zamierza realizować w nadchodzącym roku koncepcję comiesięcznych dyskusji wokół tematów zdrowotnych poprzez organizowanie spotkań eksperckich (z intencją relacjonowania ich przebiegu na potrzeby opinii publicznej), przywołując te, które już odbyły się w Warszawie w ostatnich miesiącach („Wspólnie dla zdrowia”, 31 lipca 2018, Ministerstwo Zdrowia, „Nowa polityka lekowa państwa – bezpieczeństwo, dostępność, jawność”, 11 października, Centrum Prasowe PAP,  „Czy biotechnologia 2.0 jest szansą dla polskiej nauki i gospodarki?”, 3 grudnia, Centrum Prasowe Foksal).

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego podkreśliła, że ścieżka zdrowotna jako część Forum Ekonomicznego w Krynicy była nie tylko nadzwyczaj ważna, ale i emocjonująca, podejmując takie zagadnienia jak alokacja środków, źródła finansowania, innowacje organizacyjne i wreszcie finansowanie opieki zdrowotnej w oparciu o jakość usług. W jej przekonaniu udało się osiągnąć cel, którym było zachęcenie innych resortów, m.in. Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  by dostrzegały opiekę zdrowotną w obszarze swojej aktywności i odpowiedzialności. – Zachęcamy wszystkie organizacje i instytucje do dzielenia się z nami swoimi wnioskami i opiniami – podsumowała.

V Europejski Kongres Samorządów  w Krakowie włączony do debaty  „Wspólnie dla zdrowia”

Prezes Bochyński zapowiedział, że tematyka zdrowotna, a ściślej obszar, który można skrótowo zdefiniować „zdrowie a samorząd” będzie ważną częścią V Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2019 w Krakowie. Kongres zostanie wpisany do ogólnonarodowej debaty  „Wspólnie dla zdrowia”. Na jego prośbę, uczestnicy spotkania dzielili się swoimi sugestiami w sprawie kolejnych kluczowych dla dyskusji o zdrowiu tematów, które powinny stać się przedmiotem prac w ramach debat organizowanych przez Instytut Studiów Wschodnich w najbliższych miesiącach oraz podczas X Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy (3-5 września 2019). Prezes nawiązał też do idei nagradzania najlepszych podmiotów w ramach Rankingu Firm FOZ, prosząc Radę o kontynuację zaangażowania w procedurę ich wyłaniania i oceny.

Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej FARMACJA POLSKA zgodziła się z opinią, że warto przypominać firmom o tym konkursie. Wskazywała, że udział w nim jest  bez wątpienia nobilitujący dla przedstawicieli branży. Jako nowy projekt Instytutu Studiów Wschodnich powinien jednak wciąż liczyć na wsparcie biorących w nim udział środowisk, by mogły precyzyjnie  wskazać, jakich kryteriów oceny oczekują. Postulowała też kontynuację rozpoczętego podczas IX Forum Ochrony Zdrowia tematu dostępu do usług telemedycznych.

Istotnym dla debaty zdrowotnej tematem wg prof. Adama Witkowskiego, Prezydenta- Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jest dostęp do nowych technologii medycznych, w myśl celów działania Agencji Badań Medycznych, która ma się zajmować  oceną nowych projektów badawczo-rozwojowych i otwierać drogę do ich refundowania.  Prof. Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego wskazywał, że  debatę warto prowadzić także w szerokim kontekście, jakim jest zdrowie publiczne właśnie, a wtórowała mu dr Małgorzata Gałązka – Sobotka, która akcentowała konieczność pogłębienia tematyki medycyny pracy.

Jakub Szulc, były sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia reprezentujący sektor ochrony zdrowia w firmie EY mówił o konieczności kształtowania dyskusji wokół zapewnienia testowania nowych innowacyjnych rozwiązań w kraju. Jego zdaniem warto też podjęć temat efektywnego i rozsądnego planowania ścieżki pacjenta.

Z kolei Konstanty Radziwiłł, były minister zdrowia, senator RP postulował, by w 2-lecie funkcjonowania sieci szpitali podjąć się podsumowań, wskazywał na tematy opieki koordynowanej, opieki nad pacjentem ciężko chorym oraz potrzebę definiowania wskaźników jakości opieki medycznej i mechanizmów jej oceny. Opinię tę podzielił  Robert Rusak, prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, popierając zarazem prezentowane opinie, że należy pochylić się także nad zagadnieniem dostępności i testowania na gruncie krajowym nowych technologii lekowych.

Pogłębienie tematów związanych z finansowaniem usług proponowali Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP i przewodniczący Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia, stawiając pytanie o to, czy w Narodowym Funduszu Zdrowia wystarczy środków na leczenie pacjentów oraz Andrzej Jacyna, prezes NFZ, pogłębiając wcześniejsze pytanie o własne – co dalej z systemem mieszanym finansowania świadczeń.

Prof. Andrzej Fal  wskazywał, że warto odwołać się do doświadczeń innych krajów, np. krajów skandynawskich, w zakresie adekwatnych inwestycji w profilaktykę zdrowotną,  które wciąż na naszym gruncie są niewystarczające.  W tym kontekście wagę współdziałania międzyresortowego i budowania wspólnej perspektywy podkreślała Dorota Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń ds. ubezpieczeń zdrowotnych.

Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny postulował, by do ogólnonarodowej debaty o zdrowiu włączyć temat nowoczesnych form kształcenia profesjonalistów, zaś Konstanty Radziwiłł mówił, że w interesie zarówno środowiska, jak i pacjenta leży podjęcie kwestii przenoszenia kompetencji i zakresów kompetencji. – To się jednak wiąże z przebudową prawa – zaznaczył.

Prezes Instytut Studiów Wschodnich Jerzy Bochyński zapewnił, że Instytut z najwyższą uwagą i troską podejdzie do wdrożenia zgłoszonych propozycji tematycznych i zapowiedział, że w najbliższych tygodniach w Warszawie odbędzie się kolejna debata poświęcona ubezpieczeniom zdrowotnym i odpowiedzialności podmiotów działających w tym obszarze za budowanie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa.

[1] „Wspólnie dla zdrowia” – ogólnonarodowa debata o przyszłym kształcie systemu ochrony zdrowia zainicjowana przez ministra Ł. Szumowskiego. Jej celem jest wypracowanie systemu, który zrównoważy potrzeby społeczne z możliwościami finansowymi i gospodarczymi państwa oraz zaangażowaniem kapitału społecznego. Instytut Studiów Wschodnich jest aktywnym uczestnikiem i współorganizatorem tej debaty.