Współpraca Instytutu Studiów Wschodnich z Radą Słowackich Eksporterów

Najnowsze informacje

Autor: Piotr Sieniawski

W lutym 2022 r. Instytut Studiów Wschodnich podpisał porozumienie o wzajemnej współpracy z Radą Słowackich Eksporterów. Dotyczy ono wsparcia dla sektora biznesowego oraz współpracy przy organizowaniu wspólnych wydarzeń.

Rada Słowackich Eksporterów powstała w 2020 r. jako odpowiedź na wyzwania związane z pandemią koronawirusa i spadkiem eksportu. Celem Rady Słowackich Eksporterów jest „pośredniczyć w rozmowach między przedstawicielami eksportu, przedstawicielami instytucji państwowych, bankami komercyjnymi oraz organizacjami międzynarodowymi, których członkiem jest Słowacja”. W chwili obecnej w skład Rady Słowackich Eksporterów wchodzi ponad 100 podmiotów komercyjnych ze Słowacji.

Nie ulega wątpliwości, iż Słowacja jest ważnym krajem dla Forum Ekonomicznego. Co roku w Forum bierze udział kilkadziesiąt gości ze Słowacji, w tym także przedstawiciele rządu, samorządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest idealną przestrzenią dla promowania słowackich firm oraz nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami z całej Europy. Przeniesienie Forum Ekonomicznego z Krynicy, która znajdowała się niemal na samej granicy ze Słowacją, do Karpacza, a także pandemia koronawirusa niewątpliwie skutkowały spadkiem liczby gości ze Słowacji (przede wszystkim jeśli chodzi o przedstawicieli samorządu), aczkolwiek potencjał współpracy ze Słowacją pozostaje nadal duży. Słowacja jest również istotnym partnerem w licznych projektach europejskich, rządowych i pozarządowych.

W 2021 r. po raz pierwszy w Forum Ekonomicznym w Karpaczu wziął udział Przewodniczący Rady Słowackich Eksporterów, były wiceminister spraw zagranicznych Słowacji, Lukáš Parízek, który wystąpił w panelu dyskusyjnym pt. Eksport po pandemii – jak planować internacjonalizację na najbliższe lata? „Dla słowackich eksporterów jest szczególnie istotne utrzymywać relacje w obszarze współpracy gospodarczej”, napisał Przewodniczący Rady Słowackich Eksporterów po Forum Ekonomicznym dla słowackiej gazety Hospodárske noviny. Wysoko pozytywna ocena Przewodniczącego dotyczyła przede wszystkim organizacji Forum Ekonomicznego, merytorycznego poziomu paneli dyskusyjnych oraz możliwości networkingu. „Miałem możliwość wzięcia udziału w spotkaniach z organizacjami takimi jak: Business France, Słoweński Fundusz Przedsiębiorczości oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Miałem także okazję zapoznać się z tym, jak działa synergia między przedsiębiorcami a państwem“, zaznaczył Parízek.

W porozumieniu, które podpisali Lukáš Parízek, Prezes Rady Słowackich Eksporterów, oraz Jerzy Bochyński, Prezes Zarządu Instytutu Studiów Wschodnich, partnerzy zobowiązali się do działań skierowanych do promowania i wzmocnienia współpracy gospodarczej między podmiotami biznesowymi z Polski i ze Słowacji. „Naszym wspólnym celem jest rozpowszechnianie informacji potrzebnych dla wsparcia handlu międzynarodowego; wsparcie wydarzeń związanych z promowaniem biznesu; oraz promowanie współpracy między różnymi sferami biznesu”, czytamy w Porozumieniu.

Celem Rady Słowackich Eksporterów jest promowanie słowackich spółek na rynkach zagranicznych, rozpowszechnianie informacji dot. możliwości w obszarze eksportu, organizowanie wydarzeń, wsparcie informacyjne i organizacyjne dla swoich członków, organizowanie seminariów, doradztwo dla członków Rady.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą m.in. Vazil Hudak, były wiceprzewodniczący Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także gość Forum Ekonomicznego w poprzednich latach, oraz Juraj Miškov, były minister gospodarki Słowacji.

Rada Słowackich Eksporterów także mocno rozwija swoją działalność ekspercką i think-tankową. Członkowie Rady Słowackich Eksporterów przygotowują analizy dotyczące potencjału eksportowego małych i średnich słowackich przedsiębiorstw, wpływu wydarzeń politycznych na arenie międzynarodowej na sytuację gospodarczą oraz polityki gospodarczej państwa i jej wpływu na eksport słowackich przedsiębiorstw. Eksperci także udzielają wskazówki słowackim przedsiębiorcom dążącym do eksportu, w szczególności na rynki wschodnie.

Rozwój współpracy między przedsiębiorcami z Europy oraz dobrych stosunków między instytucjami państwowymi a sferą komercyjną jest szczególnie istotny w obecnych czasach, kiedy zmagamy się z konsekwencjami pandemii, inflacją, wzrostem cen surowców i energii oraz konfliktami zbrojnymi w Europie. Rozmowy najważniejszych przedstawicieli polityki, biznesu i nauki podczas Forum Ekonomicznego kształtują rozwój wzajemnych stosunków państw Europy Środkowej. Dlatego nawiązanie współpracy z Rada Słowackich Eksporterów skutkować będzie nie tylko pogłębieniem przyjaznych stosunków gospodarczych, ale także koordynacją aktywności w zakresie bilateralnych projektów i działalności eksperckiej.


Źródła:

30 rokov poľského ekonomického fóra a slabá slovenská účasť. https://www.exporteri.sk/analyza/30-rokov-polskeho-ekonomickeho-fora-a-slaba-slovenska-ucast/

Rada slovenských exportérov. https://www.exporteri.sk/o-nas/