Wiceminister Adrian Mariciuc o funduszach europejskich w dobie kryzysu Covid i projektach transgranicznych w Rumunii 

Pandemia korona wirusa, która przybyła do nas wiosną tego roku, podobnie jak i jej kolejna, jesienna fala nie ominęła również Rumunii. Kryzys sanitarny sparaliżował aktywność gospodarczą i spowodował recesję w kraju, który przez ostatnie lata był niezmiennie wśród liderów wzrostu gospodarczego w Europie. 

Spowodowało to konieczność przedefiniowania rządowych priorytetów, podjęcia działań ochronnych celu ograniczania rozwoju pandemii oraz jej gospodarczych skutków. 

O obecnej sytuacji w Rumunii w kontekście funduszy europejskich oraz o aktualnych i planowanych programach współpracy transgranicznej opowiedział szerzej uczestniczący w Europejskim Kongresie Samorządowym Online rumuński wiceminister funduszy europejskich, dr Adrian Mariciuc. 

 

Fundusze UE 

Minister Mariciuc podkreślał, że pandemia COVID pokazała nam jak ważne są dla nas fundusze europejskie. Możliwość ich wykorzystania w celu walki z pandemią pozwoliła Rumunii zmniejszyć negatywne skutki ekonomiczne i wzmocnić gospodarkę w tym trudnym okresie. Zasada silnej wiary w partnerstwo z beneficjentami to jedna z idei przewodnich działalności ministerstw funduszy europejskich. Jak podkreślił pan Mariciuc, to sukces beneficjentów staje się sukcesem całego ministerstwa. W tych trudnych czasach, musimy się skupić na działaniach, które pozwolą wzmocnić potencjał do wzrostu gospodarczego. Absorpcja funduszy UE stanowi dla ministerstwa najwyższy priorytet. W obecnym okresie programowania Rumunia ma do wykorzystania 43 miliardy euro. W chwili obecnej, udało się wydać około 47% tych środków, ale główny cel to oczywiście wykorzystanie do końca okresu rozliczeniowego całej puli pieniędzy. 

 

Współpraca transgraniczna Rumunii 

Rumunia jest w tym momencie zaangażowana w 12 różnych programów transgranicznych ze swoimi sąsiadami takimi jak: Bułgaria, Serbia, Węgry, Ukraina i Republika Mołdawii. W przypadku połowy z tych programów, ich centra administracyjne i zarządcze mieszczą się na terenie kraju. 

Oprócz tego, Rumunia uczestniczy we wspólnym programie dla regionu Morza Czarnego, a także jest partnerem europejskich programów takich jak: Interreg, Urbact, Interact, Danube, Black Sea i ESPO. Te programy współpracy terytorialnej dają możliwość rozwijania działań gospodarczych i społecznych, których celem jest zacieśnianie współpracy transgranicznej i rozwój regionów granicznych. Współpraca w tym zakresie przyjmuje, zależnie od programu, charakter dwu- bądź wielostronny. 

Całkowita pula przeznaczona na programy transgraniczne w Rumunii to 670 mln euro. Do tej pory wpłynęło 2400 projektów od wnioskodawców, podpisano już wiele umów i można zaobserwować wiele konkretnych rezultatów takich projektów transgranicznych. 

Niektóre studia wpływu pokazują wstępne efekty zrealizowanych działań, na przykład udało się zmodernizować infrastrukturę drogową o łącznej długości około 120 km, z czego korzysta już około pół miliona mieszkańców. 

Rumunia, podobnie jak inne kraje członkowskie przygotowuje się do nowego okresu programowania. W związku z tym jest niezwykle istotne, aby uważnie przyglądać się nowym propozycjom Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o finanse, budżet, ale również nowe regulacje. 

Jedną z najważniejszych lekcji, jaką można wynieść z obecnej perspektywy jest to, że musimy uprościć regulacje odnośnie programów terytorialnych, a ponieważ programy te angażują więcej niż jedno państwo, należy skupić się na harmonizacji procedur po to, aby móc wdrażać nowe projekty istotnie ważne dla lokalnych społeczności. 

Musimy zachęcać beneficjentów do przygotowywania dojrzałych, przemyślanych projektów oraz konicznej dokumentacji. 

 Jak stwierdził rumuński wiceminister, jeśli chodzi o programowanie na lata 2021-2027, Rumunia przygotowała już pierwszy projekt umowy partnerskiej, w której wyraziła chęć pozostania aktywnym uczestnikiem kolejnych programów terytorialnych. Rumunia jest zainteresowana dalszym rozwijaniem obecnych 12-tu programów współpracy transgranicznej. Wiadomo jednak, że pula pieniędzy przeznaczonych na nie będzie nieco niższa niż obecnie i wyniesie 367 mln euro.