Silne i niezależne – perspektywy i zagrożenia dla miast oraz regionów Europy

Forum Regionów 2018 otwarte. Inauguracyjna sesja przyniosła próbę odpowiedzi na pytanie czy europejskie regiony i samorządy zarządzające nimi powinny silić się na samodzielność czy skazane są na ścisłą współpracę z władzami centralnymi.

Za nami sesja otwierająca Forum Regionów pt. Silne i niezależne – perspektywy i zagrożenia dla miast oraz regionów Europy, w której udział wzięli: Paul Lindquist, Członek  Komitetu Regionów Unii Europejskiej, Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Stepan Barna, Przewodniczący Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ukrainy.

Prelegenci podjęli próbę odpowiedzenia na pytanie o to ile jest spójności, a ile autonomii w samorządach, jako składowej państwa, jak również w samorządzie jako wspólnocie obywateli? Wszyscy jednomyślnie zgodzili się co do tego, że rozwój regionów to rozwój państw, bowiem samorząd terytorialny odgrywa istotną rolę w polityce gospodarczej państwa.

Minister Adam Hamryszczak podkreślił, że najważniejszą kwestią w kontekście rozwoju regionów jest właściwe inwestowanie, jak również odpowiednie wykorzystanie dostępnych środków. Nie możemy wyłącznie skupiać się na bieżących środkach i potrzebach, trzeba patrzeć na perspektywę długookresową, skupiając się na inwestycjach. Wielopoziomowa, wieloszczeblową współpraca między administracją rządową, samorządami i biznesem może przynieść same korzyści. Jednoczeście zaznaczył, że należy wziąć pod uwagę wymiar regionalny, specyfiki regionów, dbając o to aby w ramach wymoiaru terytorialnego samorządy miały odpowiednią elastyczność i tym samym aby odpowiednio lokować środki na tzw. endogeniczne obszary.

Marszałek Jacek Krupa odniósł się do kwestii nowej perspektywy polityki spójności oraz pomoc Unijnej dla regionów. Podkreślił, że środki te są szansą, a nie zagrożeniem. Nawet jeżeli zostaną one pomniejszone, to one wciąć będą, dlatego istotne jest ich właściwe wykorzystanie. Zaznaczył, że młodzi ludzie muszą być na co dzień wspierani, również przy pomocy dostępnych instrumentów finansowych, a największym wyzwaniem jest podniesienie poziomu innowacyjności. Nie ma jednego narzędzie, odpowiedniego dla każdego regionu, należy jednak wspierać współpracę między uczelniami, instytutami, przedsiębiorcami a administracją samorządową.

Paul Lindquist podkreślił, jak ważne są inwestycje infrastrukturalne, począwszy od tych transportowych po edukację, która jest kluczowa, bo bez niej nie możemy wprowadzać wielu rozwiązań wobec wyzwań, którym samorządy muszą sprostać. Odniósł się również do wyzwań, którym jednostki samorządu terytorialnego muszą sprostać, a w tym również do kryzysu migracyjnego. To na lokalnych władzach spoczywa obowiązek znalezienie domu uchodźcom, zapewnienia dostępu do edukacji, jak również pomoc w późniejszym znalezieniu pracy.

Przewodniczący Stepan Barna zwrócił uwagę, że perspektywą dla naszych regionów, która pozwoli zbilansować rozwój regionów w Europie jest współpraca transgraniczna, którą włodarze powinni mocno wspierać.