Roman Potocki, Starosta Wrocławski

Jakie to uczucie znaleźć się w czołówce Rankingu Finansowego JST ? W czym tkwi sekret efektywnego zarządzania finansami?

Wyróżnienie jest dla nas powodem do dumy i jednocześnie motywacją do dalszej, wytężonej pracy na rzecz naszego samorządu. Podstawowym elementem zarządzania finansami jest proces planowania strony dochodowej, w bezpośrednim powiązaniu ze strukturą wydatków, zarówno w okresie krótkoterminowym jak i długoterminowym.  Najistotniejszą cechą jest jego realność i adekwatność do poszczególnych segmentów i rodzajów struktury budżetu. Zachowanie tych zasad pozwala realizować zadania statutowe nałożone na Powiat w ich podstawowych potrzebach, jak i podejmować zadania o znaczeniu strategicznym, zarówno w odniesieniu do celów jak i do wysokości nakładów. Takie podejście pozwala, przy zadaniach wysokonakładowych, na korzystanie z wielu instrumentów finansowych  wspomagających ich poniesienie (kredyty, obligacje, itp. ), przy jednoczesnym spełnianiu  wskaźników wymaganych ustawą o finansach publicznych.

W jaki sposób powiat, którym Pan zarządza, przyciąga inwestorów?

Skuteczna polityka inwestycyjna powinna opierać się na wielosektorowym partnerstwie. W 2019 r. powołano do życia Powiatową Radę Biznesu jako organ doradczy dla Zarządu Powiatu. Cykliczne spotkania z przedstawicielami Rady pozwalają dostosowywać podejmowane działania do potrzeb środowiska gospodarczego. Od kilku lat organizowane są także Fora Kobiet Przedsiębiorczych Powiatu Wrocławskiego. Istotnym elementem promocji inwestycyjnej Powiatu Wrocławskiego jest współpraca z gminami, której przykładem jest projekt pn. wroSIP (System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego), realizowany przez Powiat w partnerstwie z 9 gminami. Wykorzystane w nim nowoczesne technologie informatyczne zapewniają stały dostęp do wybranych danych. W efekcie – inwestor może z dowolnego miejsca przez Internet uzyskać aktualną i pewną informację o terenie, potrzebną do podjęcia decyzji o lokalizacji inwestycji. Na rozbudowę systemu wroSIP Powiat pozyskał środki z UE.

Jednym ze wskaźników oceny rankingu jest udział środków europejskich w wydatkach samorządowych. Jakie inwestycje udało się samorządowi zrealizować ze środków unijnych w ostatnich latach?

Powiat Wrocławski w latach 2016 – 2020 pozyskał środki z UE na rozwój powiatu w wysokości ok. 36,6  mln zł  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (RPO WD) oraz z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W w/w okresie Powiat realizuje 24 projekty na wartość ogółem ok. 46 mln zł, z tego: wartość dofinansowania ze środków UE  – to 36,6 mln zł. Wśród realizowanych projektów inwestycyjnych (łącznie 8)  są 2 projekty realizowane w obszarze edukacji, 2 projekty w obszarze polityki społecznej, 1 projekt dotyczący ochrony środowiska, 1 projekt dotyczący infrastruktury drogowej oraz 2 projekty dotyczące e-usług.

Jakie branże (proszę wymienić kilka największych firm) rozwinęły swoją działalność w zarządzanym przez Pana regionie?

Obok licznie reprezentowanego sektora małych i średnich przedsiębiorstw, na potencjał gospodarczy powiatu składa się wiele ważnych inwestycji, jakie w ostatnim czasie zostały zrealizowane na tym obszarze. Znakomite warunki do inwestowania znalazły tutaj wielkie koncerny o światowej renomie, wśród nich firmy produkcyjne, m.in.: grupa LG, Bosch, Cargill, Mondelez Polska Production, Buderus, Tibnor, Parker Hanifin, Leoni Kabel, firmy handlowe: m.in.: Selgros, Tesco, Castorama, Media Markt, Leroy Merlin, Ikea, Auchan, Obi, Electro Word, Jula, firmy samochodowe m.in.: Scania, Volvo oraz firmy logistyczne m.in.: ProLogis, Parkridge, Tiner. W ostatnich latach na terenie Powiatu Wrocławskiego swoje inwestycje uruchomiły kolejne, liczące się na rynku firmy: Amazon, Nestlé PURINA PetCare, Panattoni, Goodman.

Które z inwestycji przeprowadzonych w ostatnich latach miały kluczowy wpływ na kondycję finansową powiatu?

Każde działanie podejmowane przez Samorząd Powiatowy miało  na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Na ten cel składa się również poprawa kondycji finansowej samorządu powiatowego, aby potencjał ekonomiczny samorządu mógł być wykorzystany do dalszego rozwoju Powiatu Wrocławskiego. Zarówno inwestycje w infrastrukturę , np. program „Bezpieczna droga”  czy budowa i modernizacja dróg  powiatowych, jak i inwestycje w obszarze usług społecznych i administracyjnych czynią Powiat Wrocławski miejscem przyjaznym do życia i inwestowania. Powoduje to, że systematycznie rośnie liczba mieszkańców powiatu, bo coraz więcej osób wybiera nasz powiat jako miejsce, w którym chce żyć i pracować. To powoduje, że struktura dochodów Starostwa Powiatowego może dawać szanse na dalszy rozwój.

Czy wysoka lokata w takim Rankingu buduje prestiż w środowisku samorządowym i czy pomaga w przyciąganiu inwestorów/przedsiębiorców.

Wysokie oceny w rankingach,  w tym również w tym rankingu, są dla nas źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy. Ale nie sposób pominąć także wymiaru medialnego i opiniotwórczego publikowanych klasyfikacji. Wierzę, że zawarte w nich informacje są swoistą  promocją dobrych praktyk samorządowców i mogą stać się inspiracją dla innych samorządów. Ponadto wszelkie wyróżnienia i tytuły, przyznawane z rąk ekspertów, uwiarygadniają efektywność  i profesjonalizm zarządczy samorządu w oczach mieszkańców, partnerów i inwestorów.

Jak Pana zdaniem obecnie trwająca pandemia wpływa na finanse Waszego powiatu?

Zasadniczym elementem kształtującym budżet Powiatu Wrocławskiego po stronie dochodowej jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (ok. 56 % dochodów bieżących). Wykonanie dochodów z wymienionych źródeł będzie miało znaczący wpływ na realizację założonych w budżecie zadań. Z uwagi na wydłużenie terminu rozliczeń podatkowych, trudno jest dokonać w pełni miarodajnej oceny tych wpływów. Obecnie szacowane zmniejszenie dochodów waha się między 4% a 8% planowanych wpływów. Zarząd Powiatu podejmuje działania co do tempa realizacji poszczególnych wydatków, z jednoczesną bieżącą analizą realizacji dochodów. W obecnej sytuacji gospodarczej istnieje duże ryzyko niewykonania planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Należy zatem zastosować taki mechanizm, który wypełniłby ewentualną lukę w realizacji wymienionych dochodów, co znajduje odniesienie w planowaniu zarówno strony dochodowej jak i wydatkowej w sposób realny, z zabezpieczeniem ewentualnych braków.

Jaka jest Pana prognoza dotycząca sytuacji społeczno-gospodarczej na najbliższy rok w powiecie i w kraju?

Znaczna dywersyfikacja branż gospodarczych w powiecie pozwoli prawdopodobnie w miarę elastycznie zareagować na skutki pandemii. Są u nas firmy, które zanotowały w ostatnim czasie spadki obrotów, są też takie, które musiały czasowo zawiesić działalność, ale jest i także część firm, która zanotowała znaczący wzrost obrotów (np. firmy świadczące usługi logistyczne).  Zmiana realiów, z jaką będziemy mieć do czynienia po pandemii, jest trudna do przewidzenia,  ale dywersyfikacja branż gospodarczych daje prawo do optymizmu w ocenie kondycji społeczno-gospodarczej Powiatu Wrocławskiego. Przed podjęciem kluczowych decyzji w zakresie rozwoju Powiatu Wrocławskiego konieczne będzie jednak wnikliwe  oszacowanie społecznych i gospodarczych skutków trwającej pandemii koronawirusa, w konsultacji z naszymi partnerami społeczno-gospodarczymi. Szczegółowa analiza w tym obszarze pozwoli wskazać najważniejsze potrzeby, cele i zadania stojące przez Powiatem Wrocławskim w dalszej perspektywie czasowej.