Forum Ekonomiczne 2020
8-10 września 2020 r., Krynica Zdrój
I ETAP REJESTRACJI

Ukończenie I etapu nie oznacza pełnej rejestracji na konferencję ani nie zobowiązuje do pokrycia żadnych kosztów.

Po weryfikacji zgłoszenia, na podane adresy e-mail wyślemy link do II etapu. Dopiero e-mailowe potwierdzenie II etapu rejestracji oznacza prawo do udziału w Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Dane uczestnika

Firma/Instytucja

Kontakt dodatkowy

Jeśli uczestnictwo organizuje np. asystent lub sekretariat.

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM STANEM EPIDEMII

 Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia „Regulaminu Rejestracji Forum Ekonomiczne 2020”.

 Oświadczam, że w przypadku udziału w Forum Ekonomicznym 2020 w sytuacji wystąpienia u mnie niepokojących objawów zdrowotnych (m.in. podwyższonej temperatury, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem) będę działać zgodnie zasadami postępowania w związku z obowiązującym stanem epidemii opisanymi w pkt. 3 „Regulaminu Rejestracji Forum Ekonomiczne 2020”.

 Oświadczam, że jestem świadomy, iż w związku z udziałem w Forum Ekonomicznym 2020 mogę być poddany pomiarowi temperatury ciała i kontroli stanu zdrowia na co wyrażam zgodę

 Oświadczam, że nie wezmę udziału w Forum Ekonomicznym 2020 jeżeli w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem Forum Ekonomicznego tj. od dnia 24 sierpnia 2020r.:

 1. będę mieć bezpośredni kontakt z: - osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, - lub z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu zarażenia ww. wirusem - lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną koronawirusem,
 2. zaobserwuje u siebie występowanie objawów chorobowych, w szczególności podwyższonej temperatury, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem,
 3. będę przebywać na kwarantannie lub będę poddany nadzorowi epidemiologicznemu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 85 (dalej „ISW”), Pani/Pana danych osobowych.

Na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 85, kod pocztowy: 00-382 Warszawa, KRS 0000010303.
 2. Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z ISW jest możliwy pod numerem telefonu: +48 22 583 11 00. Adres e-mail ISW: dane@isw.org.pl
 3. Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) Rozporządzenia w związku  z art. 17 ustawy  z  dnia  2  marca  2020    o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji  kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) oraz w związku z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 (https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy), zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ochrony życia i zdrowia Uczestników i Organizatorów Forum Ekonomicznego 2020 jak również ochrony przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, z uwagi na ogłoszony od 20 marca 2020 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii w związku zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę zakaźną COVID-19.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
 1. pracownicy i współpracownicy ISW;
 2. pracownicy właściwych służb i inspekcji;
 3. właściwe organy państwowe
 1. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Forum Ekonomicznym 2020. Podstawą przetwarzania danych wynikających z ww. oświadczeń oraz danych podanych w formularzu rejestracyjnym umożliwiających skontaktowanie się z Panią/Panem jest Pani/Pana zgoda.
 1. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane do 21 dni od zakończenia Forum Ekonomicznego 2020.
 1. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również nie będą przetwarzane w formie profilowania.
 1. Ma Pani/Pan prawo do:
 1. prawo dostępu do treści danych;
 2. prawo do sprostowania danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 1. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
 1. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ISW prosimy o kontakt pod adresem mailowym : dane@isw.org.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 85 (dalej „ISW”), Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 85, kod pocztowy: 00-382 Warszawa, KRS 0000010303.
 2. Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z ISW jest możliwy pod numerem telefonu: +48 22 583 11 00. Adres e-mail ISW: dane@isw.org.pl
 3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) ISW przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. umieszczania danych w wewnętrznym systemie ISW osób zapraszanych do udziału w wydarzeniach organizowanych przez ISW w szczególności: Forum Ekonomiczne, Europejski Kongres Samorządów, Forum Przemysłowe, Forum Europa-Ukraina, Forum Innowacji;
  2. przygotowanie, wydrukowanie, przetłumaczenie i wydanie identyfikatora umożliwiającego poruszanie się po Centrum Konferencyjnym Forum Ekonomicznego;
  3. umieszczenia danych na listach hotelowych i przekazanie list hotelom, pensjonatom, ośrodkom z którym współpracuje ISW w związku z organizacją Forum Ekonomicznego;
  4. przygotowania i przekazania do składu i druku publikacji Forum Ekonomicznego tj. Listy Uczestników, Listy Panelistów, Programu Forum Ekonomicznego, które zawierają dane osobowe;
  5. umieszczenia danych na listach transportowych i przekazanie list transportowych kierowcom pojazdów współpracujących z ISW przy obsłudze Forum Ekonomicznego;
  6. umieszczenia danych w elektronicznym serwisie dla zarejestrowanych gości działającym pod nazwą INFOFORUM;
  7. umieszczenia danych w aplikacji mobilnej Forum Ekonomicznego;
  8. skierowania przez oficjalnych partnerów Forum Ekonomicznego, w szczególności firmy zaproszeń do udziału w zamkniętych spotkaniach organizowanych podczas Forum.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  1. pracownicy i współpracownicy ISW;
  2. podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący identyfikatory umożliwiające poruszanie się po Centrum Konferencyjnym Forum Ekonomicznego;
  3. firmy tłumaczeniowe i ich pracownicy tłumaczący wpisy o zarejestrowanych gościach Forum Ekonomicznego;
  4. hotele, pensjonaty, ośrodki i ich pracownicy współpracujący przy organizacji Forum Ekonomicznego;
  5. wolontariusze ISW;
  6. drukarnie i ich pracownicy, przygotowujący skład i wydruk publikacji Forum Ekonomicznego tj. Listy Uczestników/Listy Panelistów/Programu;
  7. firmy i kierowcy pojazdów współpracujących z ISW przy organizacji Forum Ekonomicznego;
  8. podmioty zewnętrzne i ich pracownicy oraz współpracownicy przygotowujący, uruchomiający i nadzorujący korzystanie z elektronicznego serwisu dla zarejestrowanych gości Forum Ekonomicznego, działającego pod nazwą INFOFORUM oraz pozostali użytkownicy serwisu INFOFORUM;
  9. podmioty zewnętrzne i ich pracownicy oraz współpracownicy przygotowujący, uruchomiający i nadzorujący korzystanie z aplikacji mobilnej Forum Ekonomicznego oraz pozostali użytkownicy aplikacji mobilnej Forum Ekonomicznego;
  10. oficjalni partnerzy Forum Ekonomicznego.
 6. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez ISW przez który rozumieć należy organizację wydarzenia Forum Ekonomiczne wynikającego z realizacji celów statutowych ISW.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania. Dla celu wskazanego w pkt. 3 lit. a) do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych przez ISW. Dla celów wskazanych w pkt. 2 lit. b) – j) do dnia 31.12.2020 r.
 8. Pani/Pana mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.
 9. W związku z przetwarzaniem przez ISW Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. prawo do przenoszenia danych.
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ISW Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. ISW nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

© 2020 Forum Ekonomiczne