Polityka polskich samorządów gminnych w zakresie opodatkowania nieruchomości

Najnowsze informacje

Grant badawczy SGH-UEW

Prof. dr hab. L. Patrzałek;  Dr hab. A. Bem, prof. UEW; Dr hab. M. Bernardelli, prof. SGH;  Dr hab., P. Felis, prof. SGH (kierownik projektu); Dr E. Malinowska-Misiąg; Dr J. Olejniczak; Mgr M. Kowalska.

Celem badania była ocena lokalnej polityki podatkowej realizowanej przez gminy w Polsce. Przedstawione zostaną wyniki dwóch badań ankietowych. W pierwszym badaniu wykorzystano odpowiedzi od ponad 800 gmin z 6 województw i na tej podstawie przeprowadzono analizę wybranych aspektów regionalnej polityki podatkowej gmin w zakresie podatku od nieruchomości. W drugim, skierowanym do mieszkańców gmin (próba 1000 respondentów), zbadano jak mieszkańcy postrzegają podatek od nieruchomości, uwzględniając obecną konstrukcję oraz możliwe zmiany w przyszłości.