Konferencja „Europa Karpat” w ramach XXVI Forum Ekonomicznego – drugi dzień obrad

Zakończyła się konferencja „Europa Karpat”. Z inicjatywy marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego jej uczestnicy przez dwa dni, w ośmiu panelach tematycznych, omawiali najważniejsze tematy dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej: od historii, kultury i spraw społecznych po gospodarkę i bieżące problemy europejskie. Ponad czterdziestu prelegentów (parlamentarzystów, polityków, samorządowców i intelektualistów) z różnych państw, w tym także z Polski, wymieniało swoje opinie i doświadczenia związane z aktualnymi sprawami naszego regionu.  Wśród zaproszonych gości byli uczestnicy z Albanii, Armenii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Holandii, Liechtensteinu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Szwecji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Celem Europy Karpat – tak jak w latach poprzednich – jest inspirowanie do działań na rzecz równomiernego rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej. Makroregion karpacki łączy terytoria różnych państw i regionów powiązanych wspólnymi cechami i problemami. Z okazji konferencji Wydawnictwo Sejmowe przygotowało specjalną publikację „Europa Karpat” w języku polskim oraz angielskim.

We wczorajszych dyskusjach panelowych wymienione zostały poglądy o współpracy parlamentarnej w Grupie Wyszehradzkiej, koncepcji ABC (Międzymorza) i geopolityce w regionie (więcej informacji w komunikacie z 7 września).

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński został uhonorowany przez marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla. W podziękowaniu za rolę i działania na rzecz województwa Marszałek otrzymał herb Podkarpacia.

Dzisiejsze debaty odbyły się w czterech panelach tematycznych.

Osiągnięcia i deficyty demokracji: doświadczenia 25 lat Europy Środkowo-Wschodniej

Uczestnicy konferencji uczcili minutą ciszy pamięć Ryszarda Siwca. 48 lat temu, na znak protestu przeciwko wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji, dokonał  samospalenia. Moderator panelu – prof. Waldemar Paruch – określił go mianem „samotnego głazu” historii.

Dyskusja skupiała się  na problemach ułomności demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej, popularności ruchów antysystemowych, renesansu postaw patriotycznych i obaw przed migrantami przy jednoczesnej masowej emigracji z państw regionu. Zwracano uwagę na konieczność przywiązywania dużej wagi do działalności organizacji pozarządowych w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Rozmówcy mówili o kondycji demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej i podkreślali wagę kwestii bezpieczeństwa i obronności. Podjęto również próbę bilansu deficytów demokracji, w tym także deficytu suwerenności i ograniczeń w wyrażaniu woli przez suwerena – naród.

Strategia karpacka – koncepcja rozwoju makroregionu Europy Środkowo-Wschodniej

Podczas tej sesji rozmawiano o strategii karpackiej jako priorytecie w polskiej polityce zagranicznej i kluczowym zagadnieniu polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Paneliści mówili o unikatowym dla Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej obszarze Karpat, zwracając uwagę na konieczność poprawy warunków społeczno-gospodarczych. Rozmawiano  także o karpackim makroregionie jako części składowej Europy, akcentując potrzebę zachowania tożsamości jej regionów.

W 2013 roku wystąpiono z kompleksowymi propozycjami – przyjęcia przez Unię Europejską programu operacyjnego „Karpacki Horyzont 2020” oraz budowy transeuropejskiego szlaku komunikacyjnego „Via Carpathia” i włączenia go do transeuropejskich sieci transportowych TEN-T. Trasa ta, przebiegająca przez wschodnie obszary UE, powinna stać się swoistym rdzeniem, wokół którego tworzył się będzie trwały rozwój całego makroregionu karpackiego czy wewnętrzną integrację, np. na terenie Polski.

Region karpacki: szanse i wyzwania dla turystyki

Dyskusja w trzecim panelu dotyczyła potencjału turystycznego Karpat, wykorzystania jego bogactwa i zwiększenia atrakcyjności marki regionu. Prelegenci zwracali uwagę na potrzebę tworzenia podstaw współpracy dla przedsiębiorców, wykorzystania cyfryzacji i wprowadzania nowych form turystyki. Mówili także o wielokulturowości stanowiącej wartość marki karpackiej.

Rozwój zrównoważony Europy Karpat: infrastruktura, środowisko, zasoby

Uczestnicy ostatniej sesji dyskutowali o fundamentach zrównoważonego rozwoju Europy Karpat i zagrożeniach jakie przed nim stoją. Rozmawiając o rozbudowie infrastruktury regionu wspomniano o „Via Carpathia”. Wyrażano nadzieję na międzynarodowe wsparcie dla tego szlaku, jako ważnego dla interesów geopolitycznych państw, przez które przebiega. Paneliści zwracając uwagę na bogactwo zasobów naturalnych Karpat podkreślali konieczność promowania regionu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

[foto: Paweł Kula, sejm.gov.pl]