Debata "Rozwój lokalny i regionalny Programu Polska-Białoruś-Ukraina"

Współpraca trzech sąsiadów może być doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zarówno w lokalnym jak i regionalnym aspekcie. W przygranicznych regionach mieszka aż 21 milionów ludzi. Zdaniem Stanisława Bielańskiego – koordynatora zespołu programowego Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, współpraca powinna zaczynać się od aspektu społeczno-ekonomicznego, który wspiera turystykę, zwiększa poziom życia, rozwija infrastrukturę, służbę zdrowia oraz infrastrukturę graniczną.

O naturalnych i długotrwałych relacjach między Polską i Ukrainą mówił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Województwo podkarpackie jest sąsiadem Ukrainy. Program PL-BY-UA nie jest w skali środków gigantyczny, ale jego znaczenie jest kapitalne z punktu widzenia współpracy po obu stronach granicy, z różnymi obwodami na Ukrainie. Decyzje o projektach nie zapadają w Warszawie albo w Kijowie, ale na lokalnym poziomie.

Przewodniczący lwowskiej rady obwodowej Oleksandr Hanuszczyn, mówił o tym, że granice z jednej strony rozdzielają, ale z drugiej strony łączą. Wyraził swoją nadzieję, że w ramach programu pojawią się mikroprojekty, które stworzą możliwość rozwijać współpracę między państwami i ludźmi.

Minister  inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił, że Ukraina weszła na ścieżkę integracji europejskiej tak, jak kiedyś Polska, która była nakierowana na zachodnią granicę, co Polsce bardzo pomogło. „Zainteresowanie transgranicznymi projektami jest potężne, projekty są coraz lepsze, jest do dyspozycji więcej środków. Niestety, nie jest możliwość obsłużyć wszystkich wnioskodawców.”  – podkreślił minister Kwieciński. Polska chce przekazać swoje doświadczenie Ukrainie. Minister podkreślił ważność Strategii Karpackiej, nie lokalnej albo regionalnej, ale jako strategii makroregionalnej. Polska ma w tej chwili już 4 działające strategie, Karpacka strategia może być piątą.

Dyrektor Centrum Projektów Europejskich Jerzy Buller docenił wysoki poziom wzajemnej współpracy. Jedną z najważniejszych dziedzin jest jego zdaniem realizacja wspólnych zadań, która zbliża ludzi i pomaga budować przyjaźnie.

W tym roku program Polska-Białoruś-Ukraina obchodzi 15. rocznicę rozpoczęcia działalności.