ZUS realizuje tarczę antykryzysową

Prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informuje: W ciągu niecałych dwóch miesięcy obowiązywania tarczy antykryzysowej ZUS umorzył należności dla 920 tys. płatników na łączną kwotę 1,8 mld zł (0,4 mld Euro). Ponadto wypłacono świadczenia postojowe dla 800 tys. osób na kwotę 1,6 mld zł (0,36 mld Euro).

 

Prof. Gertruda Uścińska podczas XXIX Forum Ekonomicznego, fot. z archiwum ISW

 

Tarcza antykryzysowa to kompleksowa odpowiedź państwa polskiego na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 oraz skutki ograniczenia życia społecznego i gospodarczego w wyniku strategii dystansowania społecznego. Jej wartość szacuje się na 312 mld zł (70,1 mld Euro) na ochronę zdrowia, przedsiębiorstwa, ochronę zatrudnienia, inwestycje publiczne, system finansowy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiada za realizację ważnych elementów tego pakietu.

 

Zwolnienie ze składek

Pierwszy kluczowy rodzaj wsparcia realizowanego przez ZUS to zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na pozostałe fundusze. Prawo do zwolnienia z całości składek na trzy miesiące mają firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń do 9 osób, samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia oraz spółdzielnie socjalne. Natomiast prawo do zwolnienia z połowy składek mają firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. Z kolei prawo do zwolnienia z całości składek na dwa miesiące mają samozatrudnieni z przychodem powyżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, ale dochodem niższym niż 7.000 zł (ok. 1500 Euro).

 

Świadczenie postojowe

Drugi kluczowy rodzaj wsparcia realizowanego przez ZUS to świadczenie postojowe w kwocie do 2080 zł dla osób na umowie zlecenia, agencyjnej, o dzieło z przychodem poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, a także dla osób samozatrudnionych bez względu na wysokość przychodu, u których w poprzednim miesiącu przychód spadł o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedzającego. Przysługuje nie więcej niż trzykrotna wypłata postojowego.

 

Wpływ i realizacja wniosków

Tarcza antykryzysowa jest realizowana od 1 kwietnia 2020 r. Do 27 maja do Zakładu wpłynęło 3 mln wniosków o pomoc z Tarczy Antykryzysowej, w tym 1,8 mln drogą elektroniczną. Z tej liczby zwolnienia ze składek dotyczyło 1,8 mln wniosków, zaś świadczenia postojowego – 1,1 mln wniosków.

ZUS umorzył należności z tytułu składek dla 920 tys. płatników na łączną kwotę 1,8 mld zł (0,4 mld Euro). Ponadto wypłaciliśmy świadczenia postojowe dla 800 tys. osób na kwotę 1,6 mld zł (0,36 mld Euro).

 

Inne formy wsparcia dla firm

Dzięki Tarczy antykryzysowej płatnicy składek mogą uzyskać ulgę w ich opłacaniu za okres od stycznia br. bez opłaty prolongacyjnej. Dzięki uldze płatnik może odroczyć termin zapłaty składek lub rozłożyć zaległości na raty bez odsetek. Firmy mogą także zawiesić na trzy miesiące już zawarty układ składkowy. Odstąpiliśmy również od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia br., a także wstrzymaliśmy działania egzekucyjne dotyczące należności od lutego do kwietnia br. wobec płatników, którzy przed epidemią nie zalegali z opłacaniem składek.

 

Inne formy wsparcia dla obywateli

Zakład wypłaca również dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okresy zamknięcia placówek wychowawczo-opiekuńczych z powodu epidemii dla osób, które muszą zaopiekować się dziećmi zamiast pójść do pracy. Dodatkowy okres zasiłkowy na ten moment wynosi aż 94 dni (od 12 marca do 14 czerwca br.).

Ponadto automatycznie przedłużyliśmy o trzy miesiące prawo do świadczeń osobom, którym w okresie epidemii wygasa orzeczenie dotyczące niezdolności do pracy i które starają się o kolejne.