Zapraszam do Forum Bankowo-Samorządowego

Problemy ze spłatą zobowiązań przez Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą pojawić się już jesienią, przede wszystkim dotyczyć to może banków spółdzielczych. Banki komercyjne prognozują, że to zjawisko może dotknąć je na przełomie roku 2020/2021. Jak temu przeciwdziałać? Doskonałym miejscem dialogu jest Forum Bankowo-Samorządowe – pisze Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

 

Krzysztof Pietraszkiewicz

 

Powołanie instytucji samorządowych w Polsce po 1989 roku było jednocześnie początkiem nawiązywania współpracy między lokalnymi władzami a sektorem bankowym. Kolejne dekady umacniały te efektywne relacje, bezpośrednio wpływając na rozwój i budowanie potencjału wsi, miasteczek, miast różnej wielkości, aż po całe regiony. Dziś w obliczu długofalowych skutków pandemii COVID-19, stajemy przed wieloma wyzwaniami, które będą wymagały mądrego dialogu i wykorzystania tych wszystkich doświadczeń.

Sprostać nadchodzącym wyzwaniom

Musimy być przygotowani na nadchodzącą falę problemów związaną z brakiem możliwości spłat zobowiązań, głównie kredytowych, w tym konieczność restrukturyzacji zadłużenia. Będzie to wynik nie tylko przełożenia zeszłorocznych negatywnych zmian regulacyjnych i legislacyjnych w obszarze finansów samorządowych, ale również negatywny wpływ COVID-19. Problemy ze spłatą zobowiązań przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) może pojawić się już jesienią, przede wszystkim w obszarze banków spółdzielczych. Banki komercyjne, prognozują, że problem dotknie ich na przełomie roku 2020/2021. Po kryzysie epidemicznym następuje kryzys ekonomiczny i trzeba się przygotować do działania o charakterze restrukturyzacyjnym i rewitalizacyjnym. Jeżeli w sektorze bankowym dojdzie do trzykrotnego zwiększenia portfela kredytów nieregularnych, tzn., że jeżeli nie zadziałamy wcześniej przeciwko kredyt-crunchowi, to poza kryzysem epidemicznym i ekonomicznym może się pojawić kryzys finansowy, który byłby katastrofą, bo doprowadziłby do jeszcze większego kryzysu gospodarczego. Kryzys finansowy oznaczałby, że wiele banków straciłoby zdolność do finansowania polskiej gospodarki. Mamy szansę przejść przez ten kryzys w dobrym stylu, jak w roku 2008, ale nie możemy doprowadzić do turbulencji sektora bankowego, co wymaga wspólnej pracy. Ważne jest aby polska gospodarka nie popadła w depresję, aby nie dopuścić do sytuacji, w której nikt nie będzie chciał inwestować.

Okrągły stół gospodarczy

Należy po wyborach prezydenckich usiąść do okrągłego stołu gospodarczego i umówić się jak wyprowadzić gospodarkę ze ścieżki, która prowadzi do depresji. Należy zbudować sojusz międzysektorowy, wykorzystać wspólną wiedzę i wyciągnąć wnioski.

Zależy nam na utrzymaniu zdolności inwestycyjnych JST. Uważamy, że samorządy powinny uzyskać stosowne wsparcie ze strony państwa, zwłaszcza, że dziś, samorządy są największym inwestorem inwestycyjnym w Polsce. Fundamenty organizacyjne i prawne zbudowały twarde podstawy dzisiejszego sukcesu samorządu. Kwestia finansowania wciąż w perspektywie 30 lat nie została zakończona. To powinno być przedmiotem ciągłej debaty i dyskusji. Doskonałym miejscem takiego dialogu jest Forum Bankowo-Samorządowe, organizowane tradycyjnie co roku przez Związek Banków Polskich we współpracy z kluczowymi organizacjami samorządu terytorialnego w Polsce.

Łączyć świat samorządów i banków

Forum porusza tematykę stanu finansów JST w kontekście dostępu do finansowania a także bieżących problemów i wyzwań jakie stoją przed sektorem JST w Polsce. Forum Bankowo-Samorządowe łączy wpływowe osoby i instytucje świata samorządowego i bankowego.

Naszym celem jest lepsze zrozumienie i wzajemna edukacja obu środowisk, która ułatwia samorządom realizację misji, a bankom dostosowanie oferty do oczekiwań rynku. Celem jest także konstruktywny dialog nt. spraw trudnych i wypracowywanie rozwiązań, które środowiska mogłyby wspólnie przedstawiać regulatorom. Corocznie w Forum udział biorą liderzy samorządowi (marszałkowie, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie oraz  skarbnicy i dyrektorzy ds. gospodarki lokalnej), a także bankowcy i regulatorzy oraz środowiska okołosamorządowe i okołobankowe. Jestem przekonany, że kooperacja pomiędzy sektorem bankowym a włodarzami „małych ojczyzn” powinna obejmować  tak ważne dziedziny jak zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza, w tym w szczególności transformacja i dekarbonizacja branży energetycznej, czy też rozwój obszarów dotkniętych procesem migracji ludności. Owocem współdziałania było w przeszłości i będzie obecnie finansowanie ważnych infrastrukturalnych inwestycji samorządowych.

400 000 beneficjentów Programu edukacyjnego

Cieszą nas wymierne efekty współpracy pomiędzy sektorem bankowym, a JST w obszarze edukacji ekonomicznej. Jej znaczenie dla funkcjonowania we współczesnym świecie, również w „nowej rzeczywistości” jest nie do przecenienia. Rozwojowi tej idei od połowy 2016 r. służy realizacja jednego z największych w Europie programów edukacji ekonomicznej – „Bankowcy dla Edukacji”, zainicjowanego przez Związek Banków Polskich, a koordynowanego za pośrednictwem Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Dziś, w Programie uczestniczy – na mocy oficjalnych, trójstronnych porozumień – ponad 400 samorządów, od związków je zrzeszających, przez urzędy marszałkowskie, powiaty i miasta różnej wielkości, aż po małe gminy wiejskie. Celem tych działań jest dostarczenie uczniom, studentom, osobom dorosłym i seniorom rzetelnej wiedzy ekonomicznej, dotyczącej m.in. podstawowych zasad korzystania z usług finansowych, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, roli obrotu bezgotówkowego, znaczenia wzajemnych zobowiązań czy uniwersalnych praw ekonomii. To dotyczy każdego bez względu na wykształcenie, wiek czy miejsce zamieszkania.

W ramach tych działań rocznie docieramy bezpośrednio do ponad 400 000 osób w różnym wieku, w tym poprzez m.in. ponad 20 000 lekcji i wykładów w blisko 6500 szkół i uczelni w całej Polsce. Wspiera nas ponad 6 000 nauczycieli i 1 500 bankowców-wolontariuszy oraz ponad 800 różnego rodzaju instytucji. To ogromny potencjał, którego jednym z filarów są i będą polskie samorządy.

Zapraszamy i zachęcamy do współpracy w ramach tych działań, a więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Programu „Bankowcy dla Edukacji” – www.bde.wib.org.pl