Projekty towarzyszące

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej

- To faktyczna reaktywacja Grupy Wyszehradzkiej – powiedział Minister Sprawiedliwości RP Krzysztof Kwiatkowski w trakcie konferencji prasowej podsumowującej szczyt ministrów sprawiedliwości Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Ministrowie spotkali się przy okazji XX Forum Ekonomicznego w Krynicy, które w tym roku – po raz pierwszy – poza gospodarką poświęcone było także kwestiom prawnym.  W szczycie ministrów sprawiedliwości Grupy Wyszehradzkiej w Krynicy – obok Ministra Sprawiedliwości RP Krzysztofa Kwiatkowskiego – udział wzięli: Jiří Pospíšil – Minister Sprawiedliwości Republiki Czech, Lucia Žitňanská – Minister Sprawiedliwości Republiki Słowacji oraz Róbert Répássy – Wiceminister Sprawiedliwości Republiki Węgier Polskę reprezentowali także Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP – Jacek Czaja oraz Piotr Kluz. Ministrowie wspólnie wzięli udział w moderowanym przez prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego panelu dyskusyjnym pt. „Wymiar sprawiedliwości w Europie – jak sprostać wyzwaniom".

- Żyjemy w czasie ciągłych zmian geopolitycznych, społecznych i technologicznych. Niezależnie jednak od tych zmian autorytet wymiaru sprawiedliwości jako jednego z podstawowych filarów demokratycznego państwa prawa, zawsze powinien opierać się na jakości i efektywność jego działania – mówił w trakcie dyskusji Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Problemy, które stanowią obecnie największe wyzwanie dla polskiego wymiaru sprawiedliwości można postrzegać dwojako. Z punktu widzenia społeczeństwa, ale również z punktu widzenia kadry sędziowskiej – dodał.

Podczas dyskusji rozmawiano o przygotowanych w resorcie sprawiedliwości projektach dotyczących m.in. szybkiej rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie on-line (tzw. S-24) czy też dalszym wzmacnianiu e-sądu.  Wyzwania stojące przed wymiarem sprawiedliwości nie tylko Polski, ale także Czech, Słowacji i Węgier były tematem spotkań bilateralnych, do których doszło w trakcie szczytu ministrów.

Rozmowy polskiego i węgierskiego ministra sprawiedliwości poświęcone były priorytetom Prezydencji obu krajów w Unii Europejskiej. Węgrzy obejmą ją już 1 stycznia 2011 r., Polacy – pół roku później.
- Niezwykle cieszy mnie fakt, iż nasze kraje podjęły działania mające na celu usprawnienie procesu przygotowań do Prezydencji w Radzie UE. Jestem przekonany, iż podpisane 24 marca 2010 r. Porozumienie w sprawie współpracy w związku z nadchodzącym sprawowaniem przewodnictwa w Radzie UE przez Węgry i Polskę przyczyni się do wzmocnienia współpracy między naszymi Ministerstwami, a w konsekwencji umożliwi to osiągnięcie wyznaczonych priorytetów programowych obu naszych Prezydencji – mówił w trakcie spotkania Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Jesteśmy bardzo zainteresowani szczegółowymi informacjami nie tylko na temat priorytetów prezydencji węgierskiej, lecz także techniczną stroną przygotowań. Wszelkie informacje będziemy uważać za bardzo przydatne. Chcielibyśmy skorzystać z już zdobytej wiedzy i doświadczeń Ministerstwa Sprawiedliwości Węgier – dodał. Ministrowie rozmawiali także na temat planowanej reformy sądownictwa, a w szczególności wprowadzenia ocen okresowych sędziów, co jest zamiarem Ministerstwa Sprawiedliwości Węgier. Jednym z efektów spotkań Ministrów będzie powstanie specjalnej polsko-węgierskiej grupy roboczej, mającej na celu wspólne przygotowania do prezydencji obu krajów w Unii Europejskiej.

Rozmowy z czeskimi partnerami poświęcone były m.in. reformie wymiaru sprawiedliwości w zakresie prawa upadłościowego. Przede wszystkim dotyczyły jednak funkcjonującego w Polsce Systemu Dozoru Elektronicznego, wprowadzenie którego – wzorując się na polskich rozwiązaniach – planują Czesi. Minister Krzysztof Kwiatkowski nie tylko podzielił się z Ministrem Sprawiedliwości Czech doświadczeniami z wdrażania systemu w Polsce, ale przekazał mu także komplet materiałów dotyczący tego procesu. Przedstawiciele słowackiego Ministerstwa Sprawiedliwości poprosili polskiego Ministra o informacje na temat planowanej reformy sądownictwa, a w szczególności na temat wdrożenia ocen okresowych sędziów połączonych z indywidualnym planem ich rozwoju. Ministrowie wymienili także doświadczenia związane z funkcjonujących na Słowacji centrami pomocy prawnej obywatelom. Dyskutowali także o polskich rozwiązaniach dotyczących bezpłatnej pomocy i informacji prawnej. Kluczowym momentem szczytu było podpisanie Deklaracji o współpracy w zakresie zwiększania efektywności wymiaru sprawiedliwości. Podstawowym celem Deklaracji jest podjęcie współpracy w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości i efektywności pracy wymiaru sprawiedliwości, nawiązanie otwartej i konstruktywnej współpracy oraz przygotowanie odpowiednich środków, z myślą o dążeniu do zwiększania efektywności wymiaru sprawiedliwości (szczególnie w zakresie stosowania nowoczesnych technologii).

- Obecnie dzięki szybkim łączom on-line rozważamy m.in. utworzenie wspólnego centrum serwisowego, które wykonywałoby we wszystkich państwach usługi na rzecz wymiaru sprawiedliwości. Zastanawiamy się także nad ewentualnym wspólnym centrum szkoleniowym lub centrum eksperymentalnym dla obsługi sądów w zakresie IT – mówił Minister Krzysztof Kwiatkowski. – W ten sposób wszyscy będziemy mieli dostęp do nowoczesnych rozwiązań, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Dlatego też, niezwykle cieszy mnie podpisanie Deklaracji dotyczącej współpracy w zakresie zwiększania efektywności wymiaru sprawiedliwości. Dzięki niej szybciej dojdziemy do wytyczonych tutaj celów – dodał.

Ponadto, w trakcie spotkania ministrów sprawiedliwości państw Grupy Wyszehradzkiej Ministerstwo Sprawiedliwości RP zaproponowało projekt międzynarodowej współpracy w celu opracowania wspólnych strategii i planów działania dla wzmocnienia rozwoju wiedzy o adaptacji systemów prawnych i instytucji wymiaru sprawiedliwości do wymagań związanych z integracją europejską w państwach naszego regionu.

Projekt będzie oparty na analizie procesu demokratycznych przemian w państwach Europy Środkowej i oddziaływania UE na zmiany w prawie i instytucjach wymiaru sprawiedliwości oraz definiował zadania na przyszłość. Połączy potencjał partnerów projektu w zakresie wypracowywania i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania publicznego, ukierunkowanego na ulepszenie funkcjonowania administracji wymiaru sprawiedliwości i poprawę jakości usług publicznych oraz utworzenie sieci bezpośrednich kontaktów pomiędzy kadrą zarządzającą wymiarem sprawiedliwości. Wynikiem projektu będzie opracowanie bilansu transformacji systemów sądowniczych w Europie Środkowej po dwudziestu latach przemian społeczno-gospodarczych z perspektywy sędziego i użytkownika oraz analiza metod zarządzania kapitałem ludzkim, infrastrukturą i i informacją w wymiarze sprawiedliwości w Europie Środkowej. Celem projektu będzie opracowanie elementów wspólnej strategii rozwoju instytucji i organizacji wymiaru sprawiedliwości w Europie Środkowej.

Przedmiotem prac będzie także analiza modelu postępowania w sprawach gospodarczych w ujęciu porównawczym na tle zobowiązań wynikających z członkostwa w UE. Projekt będzie finansowany ze środków europejskich z Funduszu Operacyjnego dla Europy Środkowej. Jego koszt ocenia się wstępnie na 2 miliony euro.