Wszyscy jesteśmy konsumentami na rynku finansowym

Wszyscy konsumenci w Unii Europejskiej, niezależnie od miejsca zamieszkania, podróży czy dokonywania zakupów, powinni mieć zapewniony jednakowy poziom ochrony ich praw. Jednak z uwagi na regionalną optymalizację produktów finansowych, różny jest zakres ochrony i różne spektrum ochrony w zawieranych transakcjach. 

Różne są również doświadczenia państw członkowskich związane z ochroną konsumenta
w najbardziej rozgrzewających dyskusję publiczną tematach, takich jak kredyty denominowane lub indeksowane do walut obcych, a ostatnio także występujące coraz częściej zjawisko nieautoryzowanych transakcji płatniczych.

Rzecznik Finansowy, partner XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu, zaprasza do dyskusji na temat ochrony konsumentów na europejskim rynku finansowym. Goście naszych spotkań panelowych, wybitni przedstawiciele świata nauki, biznesu i praktycy prawa konsumenckiego, opowiedzą o własnych doświadczeniach, podzielą się wizjami i planami na przyszłość. Jesteśmy przekonani, że spotkanie w Karpaczu przełoży się na wzrost świadomości opinii publicznej i poziom realnej ochrony konsumentów w Polsce i Europie.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach panelowych Rzecznika Finansowego

Kredyty frankowe dziś i jutro w kontekście europejskim - 7.09.2021, godz. 14:30-15:30

Kredyty denominowane oraz indeksowane do walut obcych były oferowane w wielu europejskich krajach. Pomimo ryzyka kursowego, popularność kredytów frankowych rosła aż do momentu gwałtownego wzrostu kursu szwajcarskiej waluty w 2015 r., co miało ogromny wpływ na gospodarki europejskie.

Głównym celem tego panelu jest omówienie asymetrii ochrony konsumentów na rynku finansowym z perspektywy narodowej, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian legislacyjnych, jak i europejskiej, zwłaszcza w świetle dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dyskusje koncentrować się będą nie tylko na różnym poziomie abuzywności tych samych produktów i usług, ale też dotyczyć będą omówienia skutków gospodarczych i kosztów społecznych, celem wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Transakcje nieautoryzowane jako przykład współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa klienta na rynku finansowym – 8.09.2021, godz. 13:20-14:20

Wraz ze wzrostem liczby płatności cyfrowych, ochrona przed nieautoryzowanymi transakcjami stała się jednym z głównych problemów dla bezpieczeństwa klientów podmiotów rynku finansowego.

Celem tego panelu jest wymiana doświadczeń i poglądów dotyczących problematyki transakcji nieautoryzowanych pomiędzy przedstawicielami państw europejskich. Porozmawiamy o przeciwdziałaniu i zapobieganiu nieautoryzowanym transakcjom, praktyce sądowej związanej z występowaniem transakcji nieautoryzowanych, funkcjonowaniem innych niż sądy organów państwa właściwych w zakresie ochrony przed nieautoryzowanych transakcjami, a ponadto o spostrzeżeniach praktyki i nauki w zakresie umocnienia instytucji prawnych odnoszących się do przedmiotowego zagadnienia.

Ochrona konsumenta na rynku finansowym w perspektywie europejskiej - 9.09.2021, godz. 13:20-14:20

W nowym programie na rzecz ochrony konsumentów w UE widać konieczność skonsolidowania polityki ochrony, tak aby zaradzić tym dobrze znanym, jak
i nowym wyzwaniom, które uwidoczniły się w trakcie trwającej pandemii COVID-19.

Podczas panelu przedstawimy wyzwania dla branżowej ochrony konsumentów na rynku finansowym z perspektywy poszczególnych krajów, w świetle nowej unijnej polityki konsumenckiej.  Przedstawione zostaną też działania w kierunku skutecznej i nowoczesnej ochrony konsumenta usług finansowych.

Dyskusje koncentrować się będą nie tylko na różnym poziomie ochrony konsumentów, produktów lub usług finansowych, ale też na współczesnych wyzwaniach dla unijnego prawa konsumenckiego w świetle Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).