Współpraca na rzecz budowania marki regionu karpackiego

 

Strategia Karpacka narzędziem na jeszcze szybszy rozwój regionu

Makroregionalna Strategia dla Regionu Karpat jest dojrzałą inicjatywą o charakterze oddolnym, w ramach której zostało zrealizowanych wiele przedsięwzięć wynikających z inicjatyw lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich.

Z inicjatywy Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla w 2016 r. powołano Międzyregionalną Grupę „Karpaty” przy Europejskim Komitecie Regionów. Głównym celem grupy było wsparcie w przygotowaniu opinii KR dot. Strategii makroregionalnej dla regionu Karpat.

Postawienie Karpat w centrum uwagi dokumentu strategicznego zapewni pełną koncentrację na specyficznych problemach, z którymi się boryka i stworzy szansę na wykorzystanie ich unikatowego potencjału, który tworzy markę regionu karpackiego. Strategia Makroregionalna będzie uzupełnieniem innych inicjatyw, takich jak Konwencja Karpacka czy Euroregion Karpacki.

Należy zwrócić uwagę, iż strategie makroregionalne wzajemnie się przenikają.
W związku z powyższym istnieje możliwość pokrywania się obszarowo strategii Dunajskiej z Karpacką. Należy pamiętać, że Karpaty pozostają obszarem peryferyjnym dla Strategii Dunajskiej, a obie strategie mają różne ukierunkowanie, uzasadnienie i punkt wyjścia.

Jak budować markę Karpat?

Budowanie marki regionu karpackiego, opierałoby się głównie na zachowaniu wyjątkowej wartości zasobów naturalnych tego obszaru, wzmocnieniu konkurencyjności i atrakcyjności makroregionu karpackiego w oparciu o unikalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, jego wewnętrzny potencjał, a także zrównoważony rozwój. Dzięki takiemu podejściu, regiony stworzą silną, rozpoznawalną markę o niezwykłym potencjale, co pozwoli uzyskać znaczącą przewagę konkurencyjną.

Programy i projekty w ramach Strategii Karpackiej byłyby ukierunkowane na wzmocnienie zrównoważonej współpracy gospodarczej w strategicznych sektorach makroregionalnych: czystym przemyśle, zrównoważonej turystyce i sektorze rolno-spożywczym, poprzez rozwój klastrów karpackich i makroregionalnego ekosystemu innowacji.

Działania będą koncentrować się przede wszystkim na efektywnym wykorzystaniu lokalnych zasobów, w tym poprzez certyfikację oraz wprowadzenie wspólnego karpackiego oznakowania produktów a także na wykorzystaniu wspólnego potencjału państw i regionów karpackich.

W nawiązaniu do przedmiotowego dokumentu już podjęto szereg działań następczych, do których należą przede wszystkim wspólne stanowiska wsparcia władz lokalnych i regionalnych.