Wspólne granice – wspólne cele. Partnerstwo międzyregionalne Polski, Rumunii, Ukrainy i Mołdawii

Rozwój współpracy transgranicznej jest jednym z największych priorytetów polityki regionalnej w Europie. Jak wzmocnić jej mechanizmy, aby była jeszcze bardziej efektywna zastanowią się uczestnicy panelu dyskusyjnego „Wspólne granice – wspólne cele. Partnerstwo międzyregionalne Polski, Rumunii, Ukrainy i Mołdawii”, który odbędzie się podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Nawiązanie dobrosąsiedzkich i partnerskich kontaktów pomiędzy regionami jest efektywną metodą na zbudowanie dobrych relacji międzypaństwowych. Wspólne działania regionów Polski, Ukrainy, Rumunii i Mołdawii mają pomóc skutecznie osiągać wyznaczone społeczne, kulturalne i gospodarcze cele, wspierać rozwój i wymianę informacji. Moderator dyskusji, przewodniczący Euroregionu „Dniestr” uważa, że współpraca czterech sąsiadów może być doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zarówno w lokalnym jak i regionalnym aspekcie. Podkreśla też wagę porozumień, takich jak to czterostronne zawarte między Polską, Mołdawią, Ukrainą i Rumunią, które pozwalają na skuteczniejsze działanie, a także wpływają na rozwój turystyki międzyregionalnej, która sprzyja wzajemnemu poznawaniu.

Zacieśnienie współpracy transgranicznej w ramach struktur koncentrujących przedstawicieli samorządu lokalnego, regionalnego, stowarzyszeń oraz partnerów społecznych jest również jednym z istotnych przejawów integracji europejskiej. Z kolei efektywność kontaktów międzynarodowych w dużym stopniu prowadzi do rozwoju społecznego i gospodarczego państw.

Partnerami dyskusji są Euroregion „Dniestr” i Ukraińsko-Brytyjski Klub City.