Węgierski rząd wspiera małych i średnich przedsiębiorców

Rafał Łazur

Węgierski rząd dąży do wzmocnienia małych i średnich przedsiębiorców. Służyć temu ma strategia mająca na celu stworzenie przyjaznych warunków dla biznesu, wsparcie działalności gospodarczej, ułatwienie dostępu do finansowania i rynków zagranicznych. Za cel stawia również zmniejszenie obciążeń administracyjnych, uproszczenie administracji skarbowej, łatwy dostęp do elektronicznych usług urzędu administracji rządowej, rozpowszechnianie innowacji i wzrost liczby firm zajmujących się eksportem.

Węgierski rząd jest świadomy, że małe i średnie przedsiębiorstwa są istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego oraz przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy. Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniają dwie trzecie węgierskich pracowników. Ich wzrost wydajności przewyższa wzrost dużych firm, a w latach 2010-2018 wskaźnik ten najszybciej wzrósł w Unii Europejskiej i krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Młodzi Węgrzy, którzy mają odwagę założyć firmę, projektować i realizować swoje pomysły w środowisku przedsiębiorczym przyczyniają się do rozwoju węgierskiej gospodarki. Przed 2010 r. ze względu na wysokie podatki i słabą politykę dotacji niewielu młodych ludzi było w stanie założyć własne firmy. Liczba osób prowadzących działalność na własny rachunek w wieku od 15 do 24 lat wzrosła o 27 procent od 2010 r.

Ponadto węgierskie firmy płacą najniższą w Europie stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9 procent, a inne podatki od pracy i przedsiębiorstw znacznie spadły. Od 2010 r. spadł on ze stawki 19 procent. Biurokracja jest stale ograniczana, a system pomocy rozwojowej został zrestrukturyzowany, tak aby znaczna część zasobów została przeznaczona na rozwój gospodarki i biznesu.

Rok temu uruchomiono Krajowy Program Mentorski w zakresie przedsiębiorczości, do którego zaproszono młodych przedsiębiorców. Program zapewnia młodym przedsiębiorcom dostęp do osobistych mentorów, w ramach którego odnoszący sukcesy przedsiębiorca dzieli się z debiutantami swoją wiedzą i doświadczeniem. W sumie prawie 500 doświadczonych przedsiębiorców i specjalistów może zostać wolontariuszami i udzielać się jako mentorzy. W ramach programu bezpłatnie udostępniono treści finansowe i dotyczące przedsiębiorczości w celu zwiększenia wydajności wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom, a co najmniej 1500 przedsiębiorstwom udzielono szczegółowych porad finansowych. Rząd zapewniając firmom doradztwo strategiczne wpłynie na zwiększenie ich świadomości finansowej.

Węgierski rząd wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez ułatwienie dostępu do kredytów i stymulowanie badań i rozwoju. W latach 2010-2018 ich wkład we wzrost PKB Węgier wyniósł dwadzieścia cztery procent, a ich eksport wzrósł o czterdzieści pięć procent. Firmy z branży zaawansowanych technologii mają duży udział w eksporcie na Węgrzech. Natomiast węgierskie firmy osiągają wyniki znacznie poniżej średniej europejskiej pod względem stosowania technologii cyfrowych. Głównym kierunkiem węgierskiej strategii gospodarczej powinien być rozwój zaawansowanych technologii cyfrowych. Sektor technologii cyfrowych stanowi 70 procent wartości dodanej generowanej przez węgierski przemysł.

Jedną ze słabych stron sektora małych i średnich przedsiębiorstw na Węgrzech jest niski odsetek pracowników oraz kształcenie dorosłych. Obecnie sześć procent pracowników przechodzi jakąś formę szkolenia dla dorosłych, a statystyki pokazują, że tylko czternaście procent firm zapewnia szkolenia w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla swoich pracowników. Firmy potrzebują również wsparcia w zakresie budowanie świadomości marki, sprzedaży i rozwoju organizacyjnego. Istotne jest budowanie wizerunku, który może zwiększyć konkurencyjność firm węgierskich na rynkach międzynarodowych.

Ważną kwestią jest fakt, że jedna trzecia firm węgierskich jest dotknięta wyzwaniem zmiany pokoleniowej, podczas gdy w przypadku firm o obrotach przekraczających sto milionów forintów odsetek ten przekracza pięćdziesiąt procent. Na Węgrzech jest obecnie sześć tysięcy firm, których właściciel osiągnął już wiek emerytalny. Ministerstwo Innowacji i Technologii Węgier pracuje nad programem mającym na celu wymianę pokoleń w przedsiębiorstwach, tak aby odnoszące sukcesy firmy rodzinne mogły nadal funkcjonować jako firmy rodzinne, podczas gdy dorasta kolejne pokolenie, które w przyszłości przejmie biznes rodzinny.

Władze na Węgrzech dostrzegą problemy i dążą do zapewnienia sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw niezbędnych ram operacyjnych oraz wzmocnienia ich zdolności do tworzenia wartości firmy. Polityka obniżania podatków, wzrost płac i zatrudnienia oraz pozostałe działania rządu węgierskiego przyczyniają się do wzrostu gospodarki węgierskiej i jej wyników powyżej średniej UE. Ważne jest aby węgierski rząd stawiał na rozwój technologii cyfrowych, żeby przyczyniały się do rozwoju węgierskich małych i średnich przedsiębiorstw.

źródła:

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/gazdasagstrategiaert-es-szabalyozasert-felelos-allamtitkar/hirek/kiemelten-kezelik-a-kkv-k-megerositeset

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/parlamenti-allamtitkar/hirek/a-kormany-celja-a-vallalkozasok-megerositese

https://pestisracok.hu/palkovics-megerosodtek-a-hazai-kis-es-kozepvallalkozasok/

https://infostart.hu/gazdasag/2019/09/08/a-kis-es-kozepvallalkozasok-megerositeset-celozza-a-magyar-multi-program

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/palkovics-laszlo-a-gazdasag-legyen-magyar-zold-es-high-tech-7679105/