„United we stand”, czyli jak parki przemysłowe i technologiczne stały się motorem rozwoju

W ramach IV Forum Przemysłowego w Karpaczu zaplanowana została debata poświęcona działalności na terenie naszego kraju parków przemysłowych i technologicznych. Ich pojawienie przyczyniło się do zacieśnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a światem nauki. Przełożyło się to na zwiększenie efektywności transferu technologii oraz stworzenie warunków rozwojowych dla innowacyjnych firm. Jak na przestrzeni ostatnich lat kształtowała się pozycja parków? Czy oferowane w nich obecnie usługi w pełni odpowiadają na zapotrzebowania rozwijających się przedsiębiorstw?

Jedną z głównych zalet parków przemysłowych jest możliwość prowadzenia na ich obszarze firm na preferencyjnych warunkach, co ma między innymi zachęcić ich właścicieli do przeznaczania większej części zysków na rozwój działalności. W efekcie przyciągnięto wiele małych i średnich przedsiębiorstw, często działających na skalę lokalną. Dzięki temu sporo obszarów poprzemysłowych odzyskało funkcje gospodarcze. W tym kontekście wiele zasług należy przypisać miejscowym władzom, na których barkach spoczywa odpowiedzialność za rewitalizację tych terenów. Przygotowanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej wymagało od samorządowców zapewnienia jak najlepszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Regiony, które umiejętnie przeprowadziły ten proces, cieszą się dziś niską stopą bezrobocia i wysokim PKB.

Idea stworzenia parków technologicznych zakładała koncentrację na wyznaczonych obszarach firm, które przejawiały duże możliwości wzrostu. Uznano, że w ten sposób możliwe będzie zapewnienie im na miejscu jak najszerszej palety usług okołobiznesowych, niezbędnej w harmonijnym rozwoju przedsiębiorstw. Jedną z kluczowych ról odegrało zaangażowanie środowiska akademickiego, co poskutkowało choćby zwiększeniem poziomu komercjalizacji badań naukowych. Synergia świata biznesu z otoczeniem naukowym sprawiła, że parki stały się biegunami wzrostu i innowacji na polskiej mapie przedsiębiorczości. Szczególnie dla początkujących przedsiębiorców prowadzenie działalności na ich terenie stało się szansą, aby w dogodnych warunkach realizować swoje pomysły. Należy pamiętać o tym, że oprócz korzyści związanych z lokalizacją i odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym, nieocenioną pomoc stanowią zespoły ekspertów, których wiedza i doświadczenie stanowią największą wartość dodaną.

Głównym atutem parków jest możliwość kooperacji wielu podmiotów z innowacyjnych branż gospodarki, napędzających się wzajemnie w kreowaniu nowych produktów i szukaniu nowatorskich rozwiązań. Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na ten temat zapraszamy na odbywające się w Karpaczu IV Forum Przemysłowe.