Wsparcie ukraińskich wspólnot lokalnych

                            

 

Wspieramy rozwój regionalny na Ukrainie. Szkolenia z zakresu ENPI CBC

Odessa (28 – 30 września 2009 r.)

Lwów (1 – 4 października 2009 r.)

W ramach projektu „Wsparcie ukraińskich wspólnot lokalnych w pozyskiwaniu funduszy europejskich" Instytut Studiów Wschodnich przeprowadził szkolenia w Odessie (28 – 30 września 2009 r.) oraz Lwowie (1 – 4 października 2009 r.). Projekt realizowany jest ze środków Programu Polskiej Pomocy Zagranicznej MSZ RP.

Głównym tematem szkoleń był Program European Neighborhood and Partnership Instrument Cross Border Cooperation (ENPI CBC). Program współpracy  trangranicznej jest kluczowym priorytetem Instrumentu Europejskiego Sąsiedztwa i Partnerstwa. Celem programu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy członkami Unii Europejskiej oraz krajami partnerskimi, leżącymi na wschodniej granicy UE. W tym roku startuje pierwszy konkurs projektów w ramach ENPI CBC, więc program cieszy się coraz większym zainteresowaniem wspólnot lokalnych na Ukrainie Zachodniej (PL-BY-UA; HU-SK-RO-UA) i Południowej (ENPI CBC Black Sea).

Szkolenia sprofilowano w ten sposób, aby zapoznać potencjalnych beneficjentów ENPI CBC (przedstawicieli władz lokalnych, organizacji pozarządowych, agencji rozwoju regionalnego oraz uniwersytetów  z obwodów Wołyńskiego, Lwowskiego, Iwano-Frankowskiego, Zakarpackiego, Rownieńskiego, Tarnopolskiego, Odesskiego) z terminologią projektową, etapami przygotowania projektu (w tym transgranicznego), budżetu i zarządzaniem finansami projektowymi.

Celem szkoleń było udostępnienie praktycznej wiedzy o przygotowaniu i realizacji projektów,    w tym m.in.:
- rozpoznawania własnych potrzeb w zakresie działań infrastrukturalnych i miękkich we współpracy przygranicznej,
- definiowania celów współpracy przygranicznej i pomiaru jej efektów,
- rozpoznawania potrzeb i oczekiwań ewentualnych partnerów projektu, 
- myślenia kategoriami projektów w realizacji działalności CBC.

Zespół trenerów składał się jak z przedstawicieli Polski (Sergei Matjunin – Prezes Zarządu Fundacji Europejskiej Centrum Inicjatyw Transgranicznych, Paweł Kościelecki – Członek i założyciel Grupy Doradczej Wspierania Rozwoju Regionalnego TROJDEN, Katarzyna Rajtar – Koordynator Forum Regionów Instytutu Studiów Wschodnich) oraz Ukrainy (Oksana Kluczyk – Koordynator Programowy Lwowskiego Centrum Informacji Naukowo-Technologicznej oraz Ekonomicznej, Oksana Muzyczuk – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej, Valerii Logvinov – Dyrektor Katedry Technologii Informacyjnych i Systemów Zarządzania Odesskiego Regionalnego Instytutu Zarządzania przy Prezydencie Ukrainy, Wiktor Komorowski – Dyrektor Fundacji Międzynarodowej «Odesska Fundacja Małego Biznesu i Inwestycji»). 

Wsparcie ukraińskich wspólnot lokalnych w pozyskiwaniu funduszy europejskich.

Nowy Sącz,  15 – 18 czerwca 2009 r.

W dniach od 15  do 18 czerwca 2009 r. został zrealizowany pierwszy etap projektu „Wsparcie ukraińskich wspólnot lokalnych w pozyskiwaniu funduszy europejskich”. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.

Celem tej wizyty było przeszkolenie urzędników średniego szczebla lokalnych administracji publicznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, agencji rozwoju regionalnego oraz przedstawicieli władz wyższych uczelni w ubieganiu się o środki w ramach programów ENPI CBC, a także wspieranie ich w procesie aplikacji. 

W 2007 roku na miejsce takich programów, jak TACIS, MEDA i inne zajął program ENPI (Instrument Europejskiej Polityki Sąsiedztwa), którego głównym celem jest optymalizacja istniejących procedur udostępniania pomocy technicznej oraz podwyższenia jej efektywności. Część pomocy finansowej w ramach ENPI planuje się skierować na potrzeby współpracy transgranicznej (ENPI CBC). Ukraina dzięki swojemu położeniu geograficznemu dysponuje doskonałymi możliwościami korzystania z tego programu, ponieważ 19 z 25 jej regionów to regiony przygraniczne. Na Ukrainie współpraca transgraniczna występuje nie tylko jako instrument rozwoju terytoriów przygranicznych, ale postrzegana jest również jako środek realizacji jej eurointegracyjnych dążeń państwa, co odzwierciedla Strategia Narodowego Rozwoju Regionalnego Ukrainy do 2015 roku oraz Program Narodowego Rozwoju Współpracy Transgranicznej w latach 2007 – 2010. 

Pierwszy konkurs w ramach ENPI CBC zostanie ogłoszony już w tym roku, dlatego jest tak ważnym przekazanie polskich doświadczeń partnerom ukraińskim, (jak skutecznie korzystać z pomocy Unii Europejskiej, na co zwracać uwagę przy pozyskiwaniu finansowania z funduszy europejskich i jak efektywnie je wykorzystać). Tym pytaniom zostało poświęcone pierwsze szkolenie w ramach projektu Instytutu Studiów Wschodnich i Lwowskiego Centrum Informacji Naukowej i Technicznej.

Uczestnikami szkoleń byli przedstawiciele regionów uprawionych do pozyskiwania środków z programów współpracy transgranicznej ENPI CBC ( obwody Wołyński, Lwowski, Zakarpacki, Iwano-Frankiwski, Czernowiecki, Odesski). 

Program obejmował dwa typy szkoleń: a) z punktu widzenia instytucji przyjmującej, b)punktu widzenia aplikującego. Pobyt obejmował 4 intensywne dni szkoleniowe, w tym wizyty studyjne w organizacjach, mających znaczące doświadczenie w pozyskiwaniu kosztów z funduszy europejskich oraz ich dalszej absorpcji (Wyższa Państwowa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Urząd Gminy Piwniczna, Nowosądecka Agencja Rozwoju Regionalnego, Urząd miasta Nowy Sącz). 

Podczas szkoleń uczestnicy zapoznali się z informacjami o programie i aplikacji ENPI CBC, programowaniem i zarządzaniem; metodami i instrumentami poszukiwania partnerów z uprawnionych regionów UE, oraz informacjami o zarządzaniu finansami projektu Gospodarze spotkań i zaproszeni do nich goście zaprezentowali zróżnicowaną tematykę i różnorodny zasięg prezentowanych projektów.

Z materiałami szkoleniowymi oraz zdjęciami z wizyty można się zapoznać na naszej stronie oraz stronie naszego partnera – Lwowskiego Centrum Informacji Naukowej i Technicznejhttp://cstei.lviv.ua/ua/catalog/12. O dodatkowe informacje można zwracać się do Marii Shmel’ovej – Koordynatorki Projektu (e-mail: m.shmelova@isw.org.pl, tel.+48 22 583 1109). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program szkoleń we Lwowie  

1 – 4 października 2009 r.

Uczestnicy szkoleń

Uczestnikami szkolenia są urzędnicy średniego szczebla administracji regionalnych, przedstawiciele agencji rozwoju regionalnego, uniwersytetów i organizacji pozarządowych obwodów Wołyńskiego, Lwowskiego, Iwano-frankowskiego, Zakarpackiego, Rivneńskiego oraz Ternopilskiego.   

Cel szkoleń

Celem szkoleń jest udostępnienie praktycznej wiedzy o przygotowaniu i realizacji projektów w ramach nowych programów współpracy transgranicznej Instrumentu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (ENPI CBC), a mianowicie:
- rozpoznawania własnych potrzeb w zakresie działań infrastrukturalnych i miękkich we współpracy przygranicznej,
- definiowania celów współpracy przygranicznej i pomiaru jej efektów,
- rozpoznawania potrzeb i oczekiwań ewentualnych partnerów projektu, 
- myślenia kategoriami projektów w realizacji działalności CBC,
- poszukiwania i skutecznego aplikowania o środki służące realizacji działań współpracy przygranicznej w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Białoruś-Ukraina oraz Węgry-Słowacja-Rumunia-Ukraina.

Koncepcja zajęć

Trenerzy będą prowadzili zajęcia o dwóch wyraźnych profilach:

  • Wykłady ogólne – prezentacje tematyczne
  • Warsztaty w grupach – wykonanie indywidualnych zadań

Uwaga: w trakcie zajęć uczestnicy powinni zaprezentować własny projekt zgodny z wybranym kierunkiem tematycznym

Zajęcia w grupach (warsztaty)  

Praca w zespołach (po 4 – 5 osób). Ich celem jest wypracowanie pomysłów na projekt z zakresu infrastruktury lub działalności miękkiej CBC z wykorzystaniem drzewa problemów, drzewa celów, matrycy logicznej, a także uporządkowania działań w ramach projektu.

Ich efekty zostaną przedstawione innym zespołom na wspólnej sesji podsumowującej oraz uzupełnione ewentualną dyskusją.

Wykłady ogólne  

Prezentacje dotyczyć będą ogólnych pytań teoretycznych, do których należą:

Technika budowy projektu

1)     Definicja projektu;
2)     Etapy funkcjonowania projektu;
3)     Czasowe ramy projektu;
4)     Partnerzy i analiza partnerów;
5)     Diagnoza problemów/celów – formułowanie drzewa problemu i drzewa celów;
6)     Praktyczne zastosowanie drzewa celów;
7)     Matryca logiczna.

    Zasady ewaluacji i monitoringu projektów

1)     Miejsce monitoringu w projekcie;
2)     Ewaluacja projektu;
3)     Planowanie rezultatów, metody ich pomiaru;
4)     Budowa systemu wskaźników dla projektów: produktów, rezultatów i oddziaływań;
5)     Sprawdzianie poprawności wskaźników: metoda SMART i samoocena własnego projektu.

Grant w PRAG 

1)   Pojęcie schematu grantowego;
2)   Zasady naboru i oceny projektu;
3)   Funkcjonowanie przepływów finansowych w projekcie;
4)   Standardowy wniosek;
5)   Podstawy budżetu grantu.

Specyfika projektów transgranicznych

1)     Kryteria projektu trans granicznego;
2)     Formuła wspólnego działania;
3)     Efekt transgraniczny;
4)     Partnerstwo realne i zrównoważone;
5)     Pojęcie partnera wiodącego;
6)     Innowacyjność, komplementarność/synergia, trwałość.

Program ENPI

1)     Założenia Programu ENPI Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 oraz Węgry-Słowacja-Rumunia-Ukraina;
2)     Jakie są możliwości finansowania projektów?
3)     Priorytety, działania: jaki projekt może otrzymać wsparcie finansowe?
4)     Obszar: gdzie projekt może być realizowany?
5)     Wykonawcy projektu: kto może składać wnioski albo być partnerem projektu?
6)     Procedura aplikacyjna: jak przygotować wniosek i podać wniosek / zostać partnerom projektu?
7)     Pierwsze kroki po otrzymaniu informacji o otrzymaniu grantu.

Program szkoleń w Odessie  

27 – 30 września 2009 r.

Uczestnicy szkoleń

Uczestnikami szkolenia są urzędnicy średniego szczebla administracji regionalnych oraz przedstawicieli lokalnych samorządów, przedstawiciele agencji rozwoju regionalnego, uniwersytetów i organizacji pozarządowych obwodów Odesskiego oraz Czernowieckiego.   

Cel szkoleń

Celem szkoleń jest udostępnienie praktycznej wiedzy o przygotowaniu i realizacji projektów w ramach nowych programów współpracy transgranicznej Instrumentu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (ENPI CBC), a mianowicie:
- rozpoznawania własnych potrzeb w zakresie działań infrastrukturalnych i miękkich we współpracy przygranicznej,
- definiowania celów współpracy przygranicznej i pomiaru jej efektów,
- rozpoznawania potrzeb i oczekiwań ewentualnych partnerów projektu, 
- myślenia kategoriami projektów w realizacji działalności CBC,
- poszukiwania i skutecznego aplikowania o środki służące realizacji działań współpracy przygranicznej w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Węgry-Słowacja-Rumunia-Ukraina oraz Rumunia-Mołdawia- Ukraina oraz Wspólny program operacyjny dla basenu morza Czarnego,
- zapoznanie z doświadczeniem realizacji projektów w okresie 2004-2006 rr. oraz metodami realizacji projektów.

Koncepcja zajęć

Trenerzy będą prowadzili zajęcia o dwóch wyraźnych profilach:

  • Wykłady ogólne – prezentacje tematyczne
  • Warsztaty w grupach – wykonanie indywidualnych zadań

 Uwaga: w trakcie zajęć uczestnicy powinni zaprezentować własny projekt zgodny z wybranym kierunkiem tematycznym

Zajęcia w grupach (warsztaty)  

Praca w zespołach (po 4 – 5 osób). Ich celem jest wypracowanie pomysłów na projekt z zakresu infrastruktury lub działalności miękkiej CBC z wykorzystaniem drzewa problemów, drzewa celów, matrycy logicznej, a także uporządkowania działań w ramach projektu. Ich efekty zostaną przedstawione innym zespołom na wspólnej sesji podsumowującej oraz uzupełnione ewentualną dyskusją.

Wykłady ogólne  

Prezentacje dotyczyć będą ogólnych pytań teoretycznych, do których należą:

Technika budowy projektu

1)     Definicja projektu;
2)     Etapy funkcjonowania projektu;
3)     Czasowe ramy projektu;
4)     Partnerzy i analiza partnerów;
5)     Diagnoza problemów/celów – formułowanie drzewa problemu i drzewa celów;
6)     Praktyczne zastosowanie drzewa celów;
7)     Matryca logiczna.

    Zasady ewaluacji i monitoringu projektów

1)     Miejsce monitoringu w projekcie;
2)     Ewaluacja projektu;
3)     Planowanie rezultatów, metody ich pomiaru;
4)     Budowa systemu wskaźników dla projektów: produktów, rezultatów i oddziaływań;
5)     Sprawdzianie poprawności wskaźników: metoda SMART i samoocena własnego projektu.

Grant w PRAG 

1)   Pojęcie schematu grantowego;
2)   Zasady naboru i oceny projektu;
3)   Funkcjonowanie przepływów finansowych w projekcie;
4)   Standardowy wniosek;
5)   Podstawy budżetu grantu.

Specyfika projektów transgranicznych

1)     Kryteria projektu trans granicznego;
2)     Formuła wspólnego działania;
3)     Efekt transgraniczny;
4)     Partnerstwo realne i zrównoważone;
5)     Pojęcie partnera wiodącego;
6)     Innowacyjność, komplementarność/synergia, trwałość.

Program ENPI

1)     Założenia Programu ENPI Węgry-Słowacja-Rumunia-Ukraina;
2)     Jakie są możliwości finansowania projektów?
3)     Priorytety, działania: jaki projekt może otrzymać wsparcie finansowe?
4)     Obszar: gdzie projekt może być realizowany?
5)     Wykonawcy projektu: kto może składać wnioski albo być partnerem projektu?
6)     Procedura aplikacyjna: jak przygotować wniosek i podać wniosek / zostać partnerom projektu?
7)     Pierwsze kroki po otrzymaniu informacji o otrzymaniu grantu.