Ukraiński samorząd na drodze do Integracji Europejskiej a polskie doświadczenia

                            

 

W czerwcu w ramach projektu „Ukraiński samorząd na drodze do Integracji Europejskiej a polskie doświadczenia” zrealizowany został cykl szkoleń w których udział wzięło około 60 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z Ukrainy.

Szkolenia miały miejsce:

 • 07 – 09 czerwca 2010 r. we Lwowie ( uczestnicy z obwodu lwowskiego, wołyńskiego, tarnopolskiego, rówieńskiego).
 • 10-12 czerwca 2010 r. w Użhorodzie (uczestnicy z obwodu zakarpackiego, iwanofrankowskiego, czerniowieckiego)
 • 21-23 czerwca 2010 r. w Odessie (uczestnicy z obwodu Mikołajewskiego, chersońskiego, odeskiego)

Szkolenia obejmowały następujące zagadnienia tematyczne:

Blok 1 -  Zarządzanie jakością wg normy ISO, zarządzanie partycypacyjne, obsługa klienta
Prowadzący: Paweł Prokop
Tematyka szczegółowa:

 • Główne błędy w zarządzaniu jakością w administracji publicznej
 • „Co ludziom przeszkadza w działaniu administracji” – wyniki badań
 • Osiem zasad zarządzania jakością
 • Podejście procesowe do zarządzania (wejście i wyjście z procesu, właściciel, urzędnicy, monitoring, wartość dodana)
 • Główne obszary tworzenia jakości w administracji
 • System Zarządzania Jakością wg normy ISO – wymagania, dokumentacja systemowa audyty, działania korygujące i zapobiegawcze, certyfikacja)
 • Obsługa klienta w administracji (biura obsługi mieszkańców, filozofia prokliencka)
 • „Od kapralstwa do partnerstwa” – zarządzanie partycypacyjne w samorządzie.
 • Od modelu biurokratycznego przez menedżerski do partycypacyjnego – najnowsze tendencje w zarządzaniu w samorządzie terytorialnym
 • Od modelu biurokratycznego przez menedżerski do partycypacyjnego – najnowsze tendencje w zarządzaniu w samorządzie terytorialnym

Blok 2: Zarządzanie mieniem komunalnym i usługami komunalnymi oraz finanse lokalne
Prowadzący: Paweł Prokop, Krzysztof Żórawski
Tematyka szczegółowa:

 • Samorząd jako właściciel majątku komunalnego
 • Podział kompetencji między szczeblami samorządu i administracją rządową
 • Mienie komunalne (składniki, formy i narzędzia zarządzania) – polskie doświadczenia
 • Formy wykonywania zadań publicznych: poprzez własne jednostki organizacyjne, zlecanie zadań na zewnątrz (przetarg lub konkurs), partnerstwo publiczno – prywatne
 • Finanse lokalne. Ustawa o finansach publicznych
 • Kształtowanie budżetu, dochody samorządu: podatki, opłaty lokalne, dochody i przychody majątkowe – problemy, praktyczne aspekty
 • Planowanie wydatków z budżetu samorządowego. Wydatki bieżące i majątkowe. Środki zewnętrzne pozyskiwane przez samorządy (m.in. z Unii Europejskiej, Skarbu Państwa, Funduszu Ochrony Środowiska)
 • Procedury ostrożnościowe (zaciąganie długu publicznego)
 • Istota budżetu zadaniowego
 • Kontrola zarządcza

Blok 3: Partnerstwo lokalne i partnerstwo projektowe
Prowadzący: Krzysztof Żórawski

 • Pojęcie subsydiarności (pomocniczość) w działaniu samorządu
 • Istota partnerstwa lokalnego (polskie doświadczenia, obecna sytuacja, kierunki rozwoju)
 • Partnerstwo projektowe (myślenie w kategoriach projektu, dobór partnerów, rola administracji i organizacji społecznych)
 • Modele demokracji lokalnej. Pułapki – rozmycie odpowiedzialności, jakość polityków, brak zaufania etc.
 • Demokracja na wpół bezpośrednia (jako kompromis między pośrednią a bezpośrednią)
 • „Zarządzanie poziomem ulicy”
 • Dobre praktyki

Szkolenie łączyło elementy prezentacji, wykładu, warsztatów. Każdy dzień zakończony był ankietą ewaluacyjną badającą przyswajanie wiedzy przez uczestników i ich oczekiwania. Zajęcia cieszyły się znacznym zainteresowaniem ze strony ukraińskich urzędników. Świadczy o tym znaczna liczba osób zainteresowanych i biorąca udział. Każdy uczestnik po zakończeniu cyklu szkoleniowego otrzymał certyfikat potwierdzający jego udział.
Obecnie trwają pracę nad opracowaniem folderu możliwości inwestycyjnych i kierunków współpracy polsko-ukraińskiej.

II etap projektu realizowany będzie w Polsce podczas wizyty studyjnej w dniach 8 – 14. 09. 2010 r., w trakcie której uczestnicy wezmą udział w spotkaniach i wizytach w małopolskich samorządach.

Projekt realizowany w ramach Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych
„Polska Pomoc 2010 r.”