Samorządowcy o przyciąganiu inwestorów i wykorzystywaniu funduszy europejskich

W naszym newsletterze pytamy o tematy istotne dla lokalnych społeczności. Dziś o tym, w jaki sposób przyciągają inwestorów oraz jakie inwestycje udało się im zrealizować ze środków unijnych w ostatnich latach? Na pytania odpowiadają: Prezydent Katowic Marcin Krupa, Starosta Krakowski Wojciech Pałka, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński, Burmistrz Gminy Miejsko Wiejskiej Rzgów Mateusz Kamiński i Wójt Gminy Stawiguda Michał Kontraktowicz.

Prosząc o opinie, zwracamy się do samorządów, które w opracowywanym właśnie Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2019, uzyskały wyniki powyżej średniej.

W jaki sposób samorząd przyciąga inwestorów?

Miasto posiada wiele istotnych przewag konkurencyjnych nad innymi destynacjami inwestycyjnymi, dzięki którym potrafimy przekonać potencjalnych inwestorów do zainwestowania w Katowicach. Mowa tutaj o wysoko wykwalifikowanych zasobach ludzkich. Katowice wraz z Metropolią tworzą unikatowy w skali Europy Środkowej obszar zamieszkiwany przez ponad 2,2 mln ludności. Katowice to miasto nie tylko atrakcyjnie usytuowane pod względem geograficznym, ale również ośrodek miejski z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą transportową oraz zapewnionym dostępem do 3 międzynarodowych lotnisk, położonych w niedalekiej odległości. Liczy się również jakość życia, cały czas podnoszona licznymi inwestycjami miejskimi. Ponadto oferujemy naszym inwestorom szeroki wachlarz wsparcia od obsługi opiekuna inwestora, poprzez wsparcie marketingowe, networking, dostosowywanie transportu publicznego, zwolnienia podatkowe oraz wsparcie ze strony katowickiego Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink.

Staram się obserwować otoczenie i współpracować z wszystkimi interesariuszami. Szczególnie zależy mi na współpracy i wsparciu samorządów gminnych w realizacji wspólnych projektów. Partnerskie relację z samorządem województwa i wojewodą małopolskim to równorzędny cel samorządu powiatu krakowskiego.

Atrakcyjność terenów powiatu widoczna jest w wielu obszarach. Ziemia podkrakowska to nie tylko miejsca aktywności gospodarczej, produkcji ale również doskonałe miejsce do zamieszkania i rekreacji. Doceniają to nie tylko kolejni mieszkańcy jak również przedsiębiorcy, którzy za miejsce prowadzenia biznesu nas wybierają.

Podkowa Leśna nie ma terenów inwestycyjnych, od momentu utworzenia była pomyślana jako miasto, w którym się bardzo wygodnie mieszka w otoczeniu pięknej przyrody, a do pracy jeździ np. do Warszawy. Nie zaprojektowano tutaj terenów inwestycyjnych, więc nasze działania, aby pozyskać inwestorów ograniczają się do korekt dokumentów planistycznych w granicach uwarunkowań ochrony konserwatorskiej, jaką jest objęty cały obszar miasta. Nie ma tu miejsca na zakładanie fabryk i wielkich zakładów. Nasz budżet opiera się głównie na udziale we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych, dlatego działania koncentrują się na promowaniu miasta jako atrakcyjnego, przyjaznego i wyjątkowego miejsca do zamieszkania dla ludzi ambitnych, operatywnych i przedsiębiorczych. Wpływy podatkowe z PiT stanowią w podkowiańskim budżecie znaczącą pozycję.

Mamy szczęście do dobrej lokalizacji w centrum polski, jesteśmy dobrze skomunikowani, bo gmina położona jest w sąsiedztwie autostrady i trasy S8, ale przede wszystkim jesteśmy otwarci, uczynni i gościnni. Staramy się nie tylko przyciągać, ale przede wszystkim pomagać inwestorom. Równie mocno troszczymy się zarówno o nowe firmy, które dopiero zdecydowały się u nas ulokować, jak i o tych przedsiębiorców, którzy są z nami od lat i chcą się u nas rozwijać. Szanujemy jednych i drugich. Przede wszystkim na tyle, na ile to możliwie w świetle obowiązującego prawa, staramy się dokonywać potrzebnych zmian w planach zagospodarowania przestrzennego. Inwestorzy mogą liczyć na duże zaangażowanie  naszych pracowników  na etapie wydawania decyzji środowiskowych. Na bieżąco konsultujemy też z inwestorami projekty w zakresie rozbudowy infrastruktury potrzebnej do funkcjonowania nowych obiektów. W dobie pandemii koronawirusa zastosowaliśmy też bardzo znaczące zwolnienie w podatku od nieruchomości.

Gmina Stawiguda ma wiele atutów, wśród tych najważniejszych na pewno wymienić należy korzystne położenie geograficzne, bliskie sąsiedztwo Olsztyna, ale też atrakcyjne zasoby przyrodnicze, jak również otwartość i skuteczną politykę proinwestycyjną. Gmina wspiera inwestorów, pomaga im na etapie początkowym podczas fazy przygotowawczej, jak również przy realizacji przedsięwzięcia, czy podczas funkcjonowania firmy. Mamy jedne z najniższych podatków od nieruchomości i planujemy ten przywilej utrzymać. Do tego, pracownicy urzędu gminy pomagają przedsiębiorcom bez względu na walory i zamożność firmy.

Na fot: Dyskusja w trakcie Europejskiego Kongresu Samorządów w 2017 r. (Źródło: archiwum EKS)

Jednym ze wskaźników oceny w Rankingu Finansowym jest udział środków europejskich w wydatkach samorządowych. Jakie inwestycje udało się samorządowi zrealizować ze środków unijnych w ostatnich latach?

Do największych przedsięwzięć w ramach perspektywy 2014-2020, które Katowice zrealizowały lub realizują z pewnością można zaliczyć budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą (pozyskana kwota dofinansowania na zadania 118 186 938,5 zł) czy zadania z obszaru poprawy efektywności energetycznej w postaci kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych (pozyskana kwota dofinansowania na zadania 61 520 909,76 zł). Ponadto przeprowadzamy dużą inwestycję drogową – rozbudowujemy drogę krajową nr 81 od węzła autostrady A4 z drogą krajową nr 86 (pozyskana kwota dofinansowania na zadania 316 321 289,59 zł.). Udało się również pozyskać środki zewnętrzna na zapewnienie szerszego dostępu do usług miejskiego żłobka i uruchomienie dodatkowych 140 miejsc dla dzieci (pozyskana kwota dofinansowania na zadanie 7.406.381,77 zł.)

Zbudowaliśmy zespół ludzi umiejętnie przygotowujących wnioski aplikacyjne. Staramy się pozyskiwać dofinansowanie do większości realizowanych zadań. Nie zawsze się udaje. Jednak ostatnie lata to stały wzrost inwestycji, które łączymy z zewnętrznymi źródłami finansowania. W tych staraniach nie zapominamy o pomocy społecznej, edukacji czy dziedzictwie kulturowym. Szczególnie zależy nam na poprawie istniejącej infrastruktury i budowie kolejnych dróg, które dają nowe możliwości rozwojowe.

W latach 2015-17 pozyskiwaliśmy średnio 16-17 mln zł. W 2018 roku była to już kwota ponad 23,5 mln zł, a natomiast ubiegły rok to rekordowe 28,5 mln zł.

W ciągu kilku ostatnich kilku lat pozyskaliśmy sporą sumę środków europejskich. Te kilka milionów, jakie udało nam się pozyskać na np. infrastrukturę rowerową, służą mieszkańcom codziennie. W ostatnich dwóch latach skupiamy się na poprawie warunków i jakości życia. I tak, w 2019 r. Miasto Podkowa Leśna pozyskało dwa dofinansowania zewnętrzne w łącznej kwocie ponad 460 tys. zł. Pierwszy projekt to Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Projekt polegał na wymianie urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych i wykonaniu głębokiej termomodernizacji całego zasobu budynków komunalnych. Celem projektu jest redukcja emisji gazów oraz zmniejszenie utraty energii cieplnej i elektrycznej w budynkach komunalnych Miasta Podkowa Leśna. Drugim projektem było Opracowanie strategii elektromobilności w Mieście Podkowa Leśna, w ramach którego została opracowana strategia elektromobilności wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

W 2018 r. pozyskano trzy dofinansowania zewnętrzne w łącznej kwocie ponad 1,2 mln zł. Dotację

otrzymały następujące projekty: Aktywny Senior, WIFI4EU (budowa co najmniej 10 zewnętrznych punktów darmowego dostępu do Internetu) oraz Human Smart City, którego celem jest budowa społeczeństwa informacyjnego opartego na włączeniu społeczności lokalnej w proces współzarządzania miastem.

Jeżeli chodzi o pozyskiwanie unijnych pieniędzy, to skupiamy się na naszych celach strategicznych. Wychodzimy z założenia, że wszelkie inwestycje mają przede wszystkim poprawiać jakość życia mieszkańców. Dlatego naszymi największymi zrealizowanymi w ostatnich latach inwestycjami są: budowa domu kultury, zmodernizowanie i powiększenie o połowę oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce. Na drugie i trzecie z wymienionych przedsięwzięć gmina otrzymała znaczne dofinansowanie unijne, sięgające prawie 18 mln złotych!

W 2020 roku otworzyliśmy pierwszy żłobek w gminie Rzgów, którego budowę zrealizowaliśmy przy wsparciu z rządowego programu „Maluch+”, a już na jego funkcjonowanie pozyskaliśmy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Niektóre inwestycje są realizowane z częściowo umarzalnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dzięki członkostwu gminy w Stowarzyszeniach tj. Łódzki Obszar Metropolitalny czy Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”. Generalnie staramy się pozyskiwać środki z różnych źródeł, tak aby jak najefektywniej gospodarować finansami i realizować główne założenia strategii rozwoju gminy. I tu warto wspomnieć, że przede wszystkim chcemy być gminą dobrego życia, zgodnie z ideą propagowaną przez Międzynarodową Sieć Miast Dobrego Życia Cittaslow.

Rok 2019 był niezwykle intensywnym pod tym względem. Podpisaliśmy wiele umów, które zapewniły nam dofinansowanie zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych. Podchodzimy do inwestycji starannie, aktywnie aplikujemy, a dzięki środkom pozyskanym w zeszłym roku budujemy i modernizujemy drogi za pieniądze Funduszu Dróg Samorządowych. Także Gminny Ośrodek Kultury znajdzie nową siedzibę między innymi za środki zewnętrzne. Warto podkreślić, że pozyskane fundusze pomagają skuteczniej zaspokajać codzienne, ale też dodatkowe potrzeby mieszkańców, jak ścieżki pieszo-rowerowe, różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne, społeczne, imprezy sportowo-rekreacyjne.