Regulamin Plebiscytu „Ukryci czempioni”

XXVII Forum Ekonomiczne

5 września 2017 roku, Krynica-Zdrój

§1
Organizatorzy Plebiscytu

 1. Inicjatorem Plebiscytu jest HSBC Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000030437, o kapitale zakładowym (wpłaconym w całości) wynoszącym PLN 393.207.000,00, o numerze NIP 526-02-11-469 (HSBC Bank)
 2. HSBC Bank organizuje Plebiscyt przy współpracy z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich w z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 85, NIP: 521-10-01-909 (ISW)

§2
Informacje ogólne oraz cel Plebiscytu

 1. Celem Plebiscytu jest promowanie prężnie działających i rozwijających się Przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy w kraju, a ekspansję zagraniczną rozpoczynają na wczesnym etapie rozwoju działalności osiągając sukcesy w różnych częściach Świata.
 2. Zasady przeprowadzenia Plebiscytu określa niniejszy Regulamin.
 3. Regulamin Plebiscytu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.forum-ekonomiczne.pl w części poświęconej Plebiscytowi.

 

§3
Zasady Uczestnictwa w Plebiscycie

 1. Plebiscyt przeznaczony jest dla Przedsiębiorców spełniających kryteria o których mowa w ust. 2, 3, 4, 5 i 6 poniżej, którzy poprzez stosowanie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań osiągnęli silną i stabilną pozycję na rynku eksportowym nie będąc jednocześnie podmiotem rozpoznawalnym o silnej pozycji na rynku krajowym.
 2. Uprawnionymi do wzięcia udziału w Plebiscycie są Przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173 poz.1807 z późn. zm.), prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. W przypadku gdy ustawa przewiduje wymóg posiadania przez Przedsiębiorcę kapitału zakładowego, 100% kapitału zakładowego powinno być wniesione przez polskich obywateli.
 4. Przedsiębiorcy o których mowa powyżej, zobowiązani są posiadać swój organ zarządzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zgłoszenia udziału w plebiscycie dokonuje się poprzez pobranie formularza aplikacyjnego dostępnego ze strony internetowej ISW tj. www.forum-ekonomiczne.pl jego prawidłowe wypełnienie i przesłanie wypełnionego formularza drogą mailową na adres: plebiscyt@isw.org.pl
 6. Przez prawidłowe wypełnienie formularza, o którym mowa w ust. 5 powyżej rozumie się wypełnienie formularza w języku polskim, lub angielskim czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. W polu, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

§4
Wybór Zwycięzcy

 1. Wybór zwycięzcy Plebiscytu składa się z dwóch etapów: preselekcji oraz wyboru zwycięzcy.
 2. W etapie preselekcji HSBC Bank Polska S.A. spośród nadesłanych zgłoszeń wskazuje maksymalnie 3 (słownie trzech) Przedsiębiorców spełniających warunki o których mowa w § 3 Regulaminu, którzy będą nominowani do dalszego etapu Plebiscytu.
 3. W etapie wyboru zwycięzcy, HSBC Bank Polska S.A. spośród Przedsiębiorców wskazanych w etapie preselekcji, biorąc pod uwagę skalę i rodzaj prowadzonej przez Przedsiębiorców działalności, najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2017 r. wybierze trzech kandydatów do Nagrody Specjalnej Forum Ekonomicznego w sposób uszeregowany, kierując się danymi przedstawionymi w zgłoszeniach przesłanych przez Przedsiębiorców. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród nominowanych kandydatów i zatwierdzony głosami Rady Programowej Forum Ekonomicznego.
 4. Zwycięzca Plebiscytu otrzyma Nagrodę Specjalną Forum Ekonomicznego, która zostanie wręczona podczas uroczystej Gali Nagród XXVII Forum Ekonomicznego, która odbędzie się 5 września w Krynicy – Zdroju (Gala).
 5. Szczegółowe zasady organizacji Gali zostaną przekazane odpowiednio wcześniej.
 6. W przypadku nie stawienia się zwycięzcy na Gali, Nagroda nie zostanie wręczona.

§ 5
Postanowienia Końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Plebiscytu.
 3. O odwołaniu Plebiscytu lub zmianie jego Regulaminu Plebiscytu Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem drogi elektronicznej (e-mail).
 4. W sprawach spornych wynikających z niniejszego Regulaminu lub powstałych w związku z organizacją i przebiegiem Plebiscytu właściwy będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 6. Organizator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w stosunku do wszystkich informacji pozyskanych w związku z organizacją i przebiegiem Plebiscytu.
 7. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z uczestnictwem w Plebiscycie, w tym kosztów dojazdu na Galę, nie zapewnia również zakwaterowania.