Przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz na Forum Ekonomicznym

Michał Janasik, Wiceprezes ds. Finansów i Komercjalizacji, Centrum Łukasiewicz; Wojciech Kamieniecki, Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Michał Góra, Prezes Zarządu, Alfavox Sp. z o. o.

Rządowa Strategia Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wśród kluczowych obszarów wskazuje między innymi trwały wzrost gospodarczy oparty na wiedzy. Ma temu służyć wspieranie innowacyjności, stąd coraz większa liczba rozwiązań wspierających biznes poszukujący nowoczesnych produktów i usług. Do tych zyskujących coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców należy Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Sieć Badawcza Łukasiewicz, którą dziś tworzą 32 instytuty badawcze, powstała by zapewnić jak najkrótszą drogę od nauki do biznesu. Taką, która oznacza minimum wysiłku dla przedsiębiorcy zgłaszającego się do nauki po wsparcie, a także maksymalnie krótki czas na odpowiedź nauki na wyzwania biznesu. Czas ma w biznesie często kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia, dlatego Łukasiewicz działa tak, aby minimalizując nakłady przedsiębiorcy, maksymalizować jego potencjalne korzyści, ze współpracy badawczo-rozwojowej w czterech kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki obszarach – zrównoważonej gospodarki i energii, transformacji cyfrowej, inteligentnej i czystej mobilności oraz zdrowia.

Jacek Żalek, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Łukasiewicz – przyjazna droga na skróty

To podejście znajduje odzwierciedlenie w uruchomionym w 2019 r. mechanizmie „Wyzwania Łukasiewicza”, w ramach którego każde przedsiębiorstwo, o dowolnej skali i strukturze właścicielskiej może, poprzez wypełnienie formularza na www.lukasiewicz.gov.pl, zgłosić problem technologiczny. W odpowiedzi Łukasiewicz oddaje do dyspozycji grupę 4500 naukowców i inżynierów, którzy nie więcej niż 15 dni roboczych proponują opracowanie skutecznego wdrożenia. Angażuje przy tym unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Dodatkowo, jeżeli rozwiązaniem Wyzwania jest gotowy, istniejący w Łukasiewiczu produkt lub usługa (taka jak zlecenie certyfikacji lub badań zgodnie z normami), wówczas dzięki Wyzwaniom Łukasiewicza zostanie ona zaproponowana przedsiębiorcy w ciągu 7 dni roboczych.

Bożena Lubińska-Kasprzak, Pełnomocnik Rektora ds. Projektów Rozwojowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Artur Rot, Kierownik Katedry Systemów Informacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Przed powstaniem Łukasiewicza przedsiębiorcy, szukający wsparcia dla swojego pomysłu, mieli przed sobą bardzo rozbudowany system różnorodnych instytutów, co tworzyło barierę i utrudniało kontakt. Jednostki badawcze funkcjonowały jako odizolowane od siebie podmioty, co w oczywisty sposób wpływało na rozproszenie zasobów – ludzkich, finansowych, wdrożeniowych i intelektualnych. Łukasiewicz to nowa jakość w relacji nauki z biznesem – droga na skróty dla przedsiębiorców, którzy w innowacjach upatrują szans na rozwój, zbudowanie przewag konkurencyjnych czy wreszcie uodpornienia się na kryzys. To właśnie ostatni kryzys związany z pandemią koronawirusa uświadomił wielu przedsiębiorcom, jak wiele mogą zmienić innowacje, i jak ważne jest, aby realizując te cele mieć przy sobie zaufanego i solidnego partnera technologicznego.

Grzegorz Rabsztyn, Head of EIB Group Office in Poland, Europejski Bank Inwestycyjny

W Łukasiewiczu równie ważne co dochodzenie do innowacji jest tworzenie warunków i narzędzi do zwiększenia i przyspieszenia procesu komercjalizacji rozwiązań, które przynoszą konkretne korzyści dla biznesu i realny przychód dla instytutów. W kontekście skutecznej komercjalizacji na wyróżnienie  zasługuje  Akcelerator Łukasiewicza – innowacyjny projekt akceleracyjny skierowany do wewnątrz organizacji tj. pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz, którzy w formule startupu chcą rozwijać i wdrażać opracowaną w Łukasiewiczu własność intelektualną. Celem projektu jest wyposażenie pracowników w wiedzę i kompetencję, które są niezbędne do prowadzenia startupu wraz z identyfikacją potencjalnych barier do rozwoju biznesowego projektu. Również z myślą o pracownikach w 2020 r. wdrożono jednolity system zasad dotyczących komercjalizacji, ochrony i zarządzania własnością intelektualną. Na uwagę zasługują ujęte w regulaminie zasady doceniania twórców innowacyjnych rozwiązań, dlatego otrzymują oni aż 70% ogólnej wartości premii będącej podstawą podziału korzyści z komercjalizacji. Stanowi to o wyjątkowości Łukasiewicza, gdyż bardzo niewiele przedsiębiorstw i instytucji naukowych dzieli się w tak dużym stopniu udziałem w zyskach z komercjalizacji.

Nelson Silva, Poseł, Zgromadzenie Republiki, Portugalia

Powstanie Łukasiewicza zmieniło krajobraz innowacyjności w Polsce i pozwoliło na stworzenie propozycji dla biznesu obejmującej zakresem całego ciągu technologicznego. Nieosiągalny dla innych podmiotów na polskim rynku B+R zespół ponad 4500 kreatywnych ludzi – naukowców i inżynierów, ponad 440 laboratoriów i niemal 4000 sztuk aparatury badawczej – często unikalnej w skali kraju, stanowi o atrakcyjności narzędzia, po które sięga  coraz większa liczba przedsiębiorców. W kolejnych latach Łukasiewicz zamierza konsekwentnie rozwijać potencjał badawczy i komercjalizacyjny, przekuwając go w konkretne korzyści dla biznesu i polskiej gospodarki.