Prezydent Lublina – Krzysztof Żuk, wśród gości V Europejskiego Kongresu Samorządów

Paulina Sudoł

Do udziału w dyskusjach  i obradach Kongresu zapraszamy osoby, które należą do grona międzynarodowych autorytetów  i ekspertów. Tym samym wśród prelegentów tegorocznej edycji nie mogło zabraknąć Krzysztofa Żuka, cenionego ekonomisty, który w październiku 2018 roku po raz trzeci objął stanowisko prezydenta Lublina.

Krzysztof Żuk przyjął zaproszenie do udziału w panelu dyskusyjnym Biznes, samorząd, polityka – konflikt czy symbioza? Oprócz niego wystąpią w nim także między innymi: posłowie Platformy Obywatelskiej – Stanisław Żmijan i Marcin Święcicki, który będzie moderatorem dyskusji, przewodniczący sejmowej komisji gospodarki i rozwoju oraz poseł Nowoczesnej – Jerzy Meysztowicz, Davit Gabaidze, przewodniczący Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Adżarii w Gruzji czy Jarosław Żaliło, wicedyrektor ukraińskiego Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych.

Krzysztof Żuk po raz pierwszy został wybrany na Prezydenta Miasta Lublin w grudniu 2010 roku.
W II turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 5 grudnia 2010 r., uzyskał 54,65% poparcia wyborców. W wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r. został wybrany na II kadencję uzyskując w I turze wyborów wynik 60,13% ważnych głosów. Mieszkańcy wybrali Krzysztofa Żuka na Prezydenta Miasta Lublin po raz trzeci w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. już w I turze wyborów, z poparciem 62,32 %.

Prezydent Lublina jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej i w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Od 1996 r. był dyrektorem Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Lublinie, współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową przy projektach badawczych dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki komunalnej, koordynował realizację programów pomocowych UE wdrożonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa dla przedsiębiorstw komunalnych. W 2005 r. został członkiem Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie oraz członkiem Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Skarbu Państwa, uczestniczył także w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. W latach 2007-2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Będąc Przewodniczącym Rady Miasta Świdnik w latach 1990-1996 oraz Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin w latach 2006-2007, zdobył doświadczenia w samorządzie terytorialnym. Odbył szereg kursów i szkoleń, m. in. w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi, zarządzania projektami kontroli wewnętrznej, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego w administracji.

W związku z organizacją Kongresu zwróciliśmy się również z kilkoma pytaniami związanymi z funkcjonowaniem samorządu. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że Lublin jest jednym z tych miast, które w sposób wzorowy współpracuje z biznesem.

Czego zdaniem Pana najbardziej potrzebują samorządy, żeby się rozwijać?

Przede wszystkim zarządzania strategicznego. Miasta mierzą się z tymi samymi wyzwaniami, co cała Polska, ale ze względu na ich zagęszczenie, w miastach szybciej je widać. Jeszcze kilka – kilkanaście lat temu były to głównie potrzeby infrastrukturalne, związane z dojazdem do pracy, stanem chodników
i nawierzchni, dostępem do opieki przedszkolnej i edukacji. Dziś coraz większego znaczenia nabiera mobilność czy konsumpcja czasu wolnego. To te czynniki szybko przekładają na oczekiwania mieszkańców wobec miasta.

Z końcem 2020 roku upływa okres obowiązywania aktualnej Strategii Rozwoju Lublina, najważniejszego dokumentu zarządczego, będącego syntezą wyobrażeń o przyszłości miasta. Już dziś jesteśmy w fazie przygotowywania kolejnego dokumentu, z perspektywą roku 2030. Strategia, jako przyszła wizja miasta, na każdym etapie będzie wypracowywana na zasadach partnerskich
z mieszkańcami, przy wsparciu ekspertów reprezentujących konkretne linie tematyczne (np. kultura, edukacja, mobilność, gospodarka, itd.). O ile mi wiadomo, do tej pory żaden polski samorząd nie zastosował tak rozległego i zaawansowanego mechanizmu partycypacyjnego w procesie tworzenia długoterminowej strategii rozwoju miasta. Należy podkreślić fakt, że projekt ten nie ogranicza się do konsultowania finalnego dokumentacji strategicznej z różnymi środowiskami i podmiotami, lecz na ciągłości konsultacji na każdym kluczowym etapie jej tworzenia, co pozytywnie rzutuje na transparentność procesu. Niezwykle ważną formą afirmacji woli mieszkańców będzie wykorzystanie
w procesie tworzenia strategii Panelu Obywatelskiego, najbardziej zaawansowanego narzędzia demokracji deliberacyjnej. Rekomendacje wypracowane przez panelistów, a zaaprobowane przez grupę panelową, są bowiem wiążące dla władz. O ile nam wiadomo, nikt w Polsce ani w Europie nie zastosował do tej pory panelu obywatelskiego w procesie tworzenia strategii miasta. Czyni to proces zaplanowany w Lublinie unikalnym, stanowiąc źródło inspiracji dla innych miast.

Co Pan uważa za kluczowe w dobrym zarządzaniu miastem?

Dziś miasto powinno być dobrze urządzone, aby było wygodne dla mieszkańców. My od ponad ośmiu lat zmieniamy Lublin. Najpierw poprawialiśmy dostępność komunikacyjną, kluczową dla przyciągania inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, ale także dla jakości życia w mieście. Następnie rozbudowywaliśmy infrastrukturę dla mieszkańców, obiekty sportowe, obiekty kultury, placówki oświatowe zapewniające dostęp do wysokiej jakości edukacji, ale też poprawiające dostępność do miejsc w przedszkolach czy żłobkach. To były filary symbolicznego domu, jakim jest Lublin. Teraz ten „dom” wyposażamy i troszczymy się o jego otoczenie, stąd duży nacisk np. na dobrej jakości, przyjazne tereny zielone.

Czasy są jednak wyjątkowe – projektowanie przyszłości, jej realistyczne długoterminowe planowanie, nigdy nie było obarczone większą niepewnością. Obecnie Lublin, traktując mieszkańców jako partnerów w procesach decyzyjnych, wpisuje się w generację Smart City 3.0. Proces zwiększania ilorazu inteligencji miasta gwałtowanie przyśpiesza, co przekłada się na kolejne wyzwania: zmiany technologiczne, infrastrukturalne oraz ewolucję mentalną. Odpowiednie zidentyfikowanie wyzwań oraz ich adaptacja stanowi dla miasta szansę rozwoju. I my to zrobiliśmy. Postanowiliśmy, że narzędziem do identyfikacji tych wyzwań będzie projekt Foresight Lublin 2050.  Celem foresightu dla Lublina była próba sięgnięcia do przyszłości poprzez stworzenie kilku scenariuszy i modeli możliwego rozwoju miasta za ponad 30 lat. Oparliśmy ją na badaniach długookresowych trendów.

Od 8 lat Lublin jest na ścieżce dynamicznego rozwoju. Miasto w sposób zrównoważony uwzględnia potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców, przy jednoczesnej dbałości o środowisko. Dzięki temu jest
w stanie zaoferować wysoką jakość życia oraz przestrzeń do rozwoju biznesu. Ten model przyniósł nam sukces, więc nie zamierzamy zmieniać kierunku w kolejnych latach.

Jak ważna jest rola takich konferencji jak Europejski Kongres Samorządów?

Uważam, że współpraca i wymiana doświadczeń jest kluczem do sukcesu. Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu, więc uważam, że nie ma lepszego miejsca aby ten sukces osiągnąć. Dlatego serdecznie zachęcam do czynnego udziału w Kongresie i mam nadzieję na wiele ciekawych dyskusji, aby jak najwięcej samorządowców mogło skorzystać z wzajemnej wymiany doświadczeń i wiedzy.

W jaki sposób Miasto Lublin współpracuje z biznesem?

Gospodarka jest głównym motorem napędowym rozwoju miasta. Prowadzimy bardzo aktywne działania mające na celu przyciąganie nowych inwestorów z rynków przemysłu i usług. Każdy
z inwestorów ma indywidualnego „opiekuna” który ze strony miasta wspiera go od początku do końca procesu inwestycyjnego. Aktywnie zachęcamy także już obecnych w Lublinie przedsiębiorców do reinwestycji. W październiku 2018 r. decyzję o inwestycji w Lublinie ogłosiła duńska firma Borg Automotive, która jest największą w Europie niezależną firmą regeneracyjną specjalizującą się
w produkcji, sprzedaży i dystrybucji regenerowanych części samochodowych, natomiast w grudniu informację o wejściu do miasta przekazał niemiecki Data Modul – jeden z wiodących na świecie dostawców specjalistycznych technologii wyświetlania, technologii dotykowych i systemowych dla przemysłu. Równie szybko rozwija się rynek nowoczesnych usług w Lublinie. Przyczyna się do tego stale rosnąca podaż wysokiej klasy powierzchni biurowych. Łączna dostępna nowoczesna powierzchnia biurowa wzrosła o ponad 15% i przekroczyła 200 tys. m2, plasując Lublina na 7. miejscu wśród polskich rynków regionalnych. Sprawia to, że w naszym mieście swoje oddziały chętnie lokują duże, międzynarodowe przedsiębiorstwa obsługujące nowoczesne procesy biznesowe. W ciągu ostatniego roku zdecydowało się na to już pięć firm, z tego dwie w ostatnim kwartale. Jedną z nich jest Capgemini, czyli pochodząca z Francji globalna firma i jeden ze światowych liderów w zakresie doradztwa biznesowego, usług w zakresie technologii informatycznych i transformacji cyfrowej.

Nie zapominamy o małej przedsiębiorczości. Raport Startup Poland 2018 klasyfikuje Lublin, jako czwarty największy ekosystem startupowy w Polsce – za Warszawą, Krakowem i Wrocławiem. W 12 działających w mieście inkubatorach przedsiębiorczości i akceleratorach działa obecnie ponad 400 innowacyjnych mikrofirm. Miasto oferuje im dostęp do nowocześnie wyposażonych biur i sal konferencyjnych, którymi dysponują lokalne instytucje otoczenia biznesu, dynamicznie rozwija się też rynek przestrzeni coworkingowych. Nowym pomysłem Lublina w tym roku jest nietypowa przestrzeń coworkingowa „Ładno pracownia”, która ma służyć osobom związanym z szeroko rozumianą branżą kreatywną, w szczególności młodym firmom, które nie mogą sobie jeszcze finansowo pozwolić na komercyjny wynajem biura. Warte uwagi są również projekty Urzędu Miasta Lublin mające na celu wsparcie podmiotów działających w obszarze dzielnicy Śródmieścia, czyli w tradycyjnym rejonie rozwoju handlu i niewielkich punktów usługowych. „Kreatywne Przemiany” mają na celu wzrost kompetencji biznesowych i poprawę atrakcyjności funkcjonalnej i wizualnej lokali. Program„Lubelscy Kupcy” obejmuje m. in. warsztaty dla mieszkańców Lublina, prowadzone przez uczestników programu i ściśle związane z przedmiotem ich działalności. Konkretną zachętą finansową dla przedsiębiorców jest uchwała obowiązująca od 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Ze zwolnienia na okres do 36 miesięcy mogą skorzystać mikro, mali
i średni przedsiębiorcy, którzy tworzą miejsca pracy. Te wszystkie inicjatywy sprawiają, że Lublin może pochwalić się stałym, corocznym wzrostem liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie miasta. Wiele z nich odnosi duży rynkowy sukces, czego przykładem z są choćby przedsiębiorstwa działające na terenie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, które wywodzą się z Lublina i rozpoczynały jako mikro lub małe firmy, a dziś są znanymi i cenionymi markami na swoich rynkach – m.in. GT85 Polska, Biomaxima czy Ledrin. Natomiast koncentracja programów wspierających przedsiębiorczość w obszarze dzielnicy Śródmieścia sprawia, że działania rewitalizacyjne w tym rejonie mają wysoką skuteczność. Najlepszym dowodem jest ożywienie handlowe, rozrywkowe i turystyczne tej dzielnicy w ostatnich latach.

V edycja Europejskiego Kongresu Samorządów, odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia br. w ICE Kraków Congress Centre.

Porogram Kongresu obejmuje ponad 70 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli,warsztatów, wykładów, prezentacji oraz uroczystą galę.