Polska myśl a trendy w strategiach biznesowych branży miedziowej

Paweł Lewandowski, Dyrektor Naczelny ds. Projektów Strategicznych, KGHM Polska Miedź S.A.

Nowe wyzwania post-pandemicznej, globalnej gospodarki oddziałują na każdą z jej gałęzi – zarówno w wymiarze geograficznym, jak i sektorowym, a bezpieczeństwo i elastyczność jeszcze nigdy nie odgrywały aż tak istotnej roli w strategiach biznesowych przedsiębiorstw. Dziś trendy strategiczne spółek branży miedziowej kształtowane są przez optykę stawiającą w centralnym punkcie już nie tylko efektywność, ale przede wszystkim Zrównoważony Rozwój i innowacje, czyli priorytetowe kierunki polityk przyjętych przez ONZ oraz Unię Europejską.

Zielony Ład, „Fit for 55” czy Agenda 2030 to kluczowe inicjatywy, których wpływ na politykę państw i rzeczywistość gospodarczą znajduje odzwierciedlenie w strategiach globalnych liderów, przed którymi rozciąga się wieloletnia perspektywa zwiększającego się popytu na czerwony metal. Procesy urbanizacji i digitalizacji oraz rozwój elektromobilności czy sektora OZE są nierozerwalnie związane z zapotrzebowaniem na miedź. Ambitne plany UE zakładają zmniejszenie emisji C02 o co najmniej 55% do roku 2030. Te elementy składają się na pewną zależność – im bardziej wzrasta świadomość konsumencka, tym szerzej na łańcuch wartości spogląda biznes, rozumiejąc że oprócz celu wyrażanego poprzez wyniki produkcyjno-finansowe liczy się również droga do jego osiągnięcia. Droga etyczna, uwzględniająca zagadnienia społeczne i środowiskowe, po której kroczą przedsiębiorstwa odważnie sięgające po innowacje.

Taką właśnie drogę obierają czołowe firmy branży wydobywczej, ustanawiające wysokie i adekwatne do wyzwań XXI. wieku standardy, które jednocześnie gwarantują im bezpieczeństwo, elastyczność i efektywność kosztową. Inwestycje w energetykę odnawialną i wodór, wydatki na eksplorację, digitalizacja, innowacje, dekarbonizacja oraz włączenie się w model gospodarki obiegu zamkniętego to najważniejsze trendy strategiczne przemysłu miedziowego.

Dotychczasowe kierunki strategiczne KGHM definiowane są jako 4E, czyli elastyczność, efektywność, ekologia i e-przemysł. Ich skuteczności dowodzą cyklicznie publikowane wyniki finansowe spółki, a także te dotyczące troski o środowisko naturalne. Na przestrzeni ostatnich lat bez trudu można dostrzec istotne zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska – emisje dwutlenku siarki i pyłów spadły w ciągu dekady o ponad 80%. Szerszy horyzont polskiego koncernu miedziowego i długoletnia perspektywa, wpisując się w globalne trendy biznesowe, gwarantują stabilny i bezpieczny wzrost wartości nie tylko dla akcjonariuszy, ale również dla społeczności lokalnej i polskiej gospodarki, czego pierwszym wyraźnym krokiem było rozpoczęcie prac nad ambitną polityką klimatyczną.