Polityka. W służbie wartości czy interesów? – Beata Szydło i kard. Dziwisz w sesji plenarnej

Polityka zakłada rywalizację o władzę. Dlatego propaganda wyborcza jest jej immanentną częścią. I nic tego nie zmieni. Jednak można, i trzeba, dążyć do wyważenia tych dwóch wymiarów polityki – instrumentalnego i aksjologicznego. Pytanie, jak osiągnąć ten złoty środek – zastanawiali się paneliści.

Czym jest polityka – od tego pytania zaczęła dyskusję jej moderator Danuta Holecka z TVP. W odpowiedzi polska premier Beata Szydło przyznała, że polityka jest jej światem. Dodała, że wzorzec, do którego politycy powinni dążyć, to „czynienie dobra dla innych”.

Uczestniczący w dyskusji kardynał Stanisław Dziwisz podkreślił, że mimo tego, iż jest pasterzem, to jego służba ma również przełożenie społeczne, dlatego może się znaleźć wśród uczestników sesji plenarnej. Przytoczył definicje polityki sformułowane przez socjologa i filozofa Maxa Webera i św. Jana Pawła II. Wszystkie cytowane słowa prowadziły do podsumowania, że polityka to umiejętność  – działanie w służbie rzeczy.

Wiktor Juszczenko, były prezydent Ukrainy rozpoczął od wyjaśnienia, czym jest polityka. Zacytował słowa Arystotelesa, które według niego najlepiej oddają jej sens – polityka związana jest z organizowaniem życia ludzi. Podkreślił znaczenie polityki demokratycznej – demokrację uznał za ustrój, który najlepiej rozwiązuje problemy społeczne. Wyraził nadzieję, że dyskusja pomoże określić stanowiska jej uczestników, a także przypomniał, że bycie obywatelem to obowiązek.
Z kolei Bruce Stokes, dyrektor ds. globalnych trendów ekonomicznych, Pew Research Center for The People & The Press, stwierdził, że polityka opowiada o wpływie na ludzkie życie i kreowaniu szczęścia. Opowiedział o odmiennym postrzeganiu demokracji oraz o różnorodnym precyzowaniu systemów politycznych. Skonkludował, że największym wyzwaniem polityki jest godzenie sprzeczności, różnych punktów widzenia.

Wiktor Juszczenko, odpowiadając na pytanie o populizm,  zastanowił się nad kwestią relacji wartości i interesów. Doszedł do wniosku, że jeśli będziemy kierować się tylko interesami, bardzo szybko zapomnimy o wartościach. Zaakcentował, że najistotniejsze jest poczucie bezpieczeństwa, które daje perspektywę życia.

Bruce Stokes stwierdził, że dostosowanie się polityków do zmiany warunków można uznać za test ich charakteru. Symptomatyczne może okazać się, w jaki sposób radzą sobie oni w świecie zmieniających się wartości i punktów widzenia. Z kolei Yakov Shechter zwrócił uwagę na to, że podstawowym zadaniem polityka jest powstrzymanie agresji człowieka oraz zabezpieczenie jego prawa do życia.

W podsumowaniu paneliści zwrócili uwagę na kluczowe elementy potrzebne do zachowania harmonii między polityką, interesami, a wartościami. Kardynał Dziwisz zaznaczył, że polityk powinien mieć zdolność rozpoznawania i porządkowania obiektywnych wartości. Premier Szydło podkreśliła wagę tradycyjnych zasad i chrześcijańskich ideałów w kształtowaniu strategii politycznej, a także istotę ustalenia wspólnego systemu wartości krajów europejskich. Bruce Stokes dodał, że politycy powinni stawiać sobie za główny cel utrzymanie stabilności społecznej w zmieniającym się i rozproszonym świecie. Zaś prezydent Juszczenko nadmienił, że wartości zawsze należy stawiać ponad interesami oraz dbać o trwałość ducha.