Podsumowanie Forum Ochrony Zdrowia 2019

27 listopada 2019 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia podsumowujące X FOZ.

Rozpoczynając spotkanie minister Maciej Miłkowski podziękował organizatorom za zaangażowanie i wysoki poziom wydarzenia. Zaznaczył także, że Ministerstwo Zdrowia bardzo ceni sobie możliwość udziału w Forum Ochrony Zdrowia zwłaszcza ze względu na racjonalne spojrzenie uczestników Forum na problematykę ochrony zdrowia, słowa pochwały ale także i konstruktywnej krytyki.

Rok 2019 szczególny dla Forum Ochrony Zdrowia z kilku powodów szczególnie jednak ze względu na jubileusz 10-lecia. Forum Ochrony Zdrowia od dziesięciu lat stanowi nieodłączny element Forum Ekonomicznego. Panel inaugurujący FOZ „Forum Ochrony Zdrowia 2010-2019 – wyzwania systemowe z perspektywy 10 lat” stanowił próbę podsumowania ostatnich 10 lat opierając się na określonych w poprzednich latach wyzwaniach stojących przed polską ochroną zdrowia, regulatorem, jej interesariuszami oraz doprecyzowania, które obszary systemu ochrony zdrowia wymagają najpilniejszej interwencji. Forum Ochrony Zdrowia pozwala szerzej spojrzeć na system ochrony zdrowotnej – zarówno w ujęciu ogólnokrajowym jak i lokalnym, umożliwia szukanie rozwiązań systemowych jak i szczegółowych dotyczących konkretnych specjalizacji czy jednostek organizacyjnych.

Tegoroczne debaty były skoncentrowane wokół określonych przez Radę Programową FOZ pięciu obszarów tematycznych: finansowania, zdrowia publicznego, kadr, informatyzacji w ochronie zdrowia oraz innowacji.  W ramach tych zagadnień udało się zbudować wspólny, spójny program obejmujący 20 paneli dyskusyjnych i debat. W roku 2019 po raz pierwszy program został stworzony w wyniku ścisłej współpracy Instytutu Studiów Wschodnich i Rady Programowej FOZ we współpracy z Partnerami Forum Ochrony Zdrowia.

Od wielu lat panele Forum ochrony zdrowia cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony gości Forum. Panel „Inwestycja a nie koszt- jak i dlaczego zwiększać nakłady na ochronę zdrowia” z udziałem przedstawicieli rządu zgromadził 270 słuchaczy i był panelem, który cieszył się największą frekwencją podczas całego Forum Ekonomicznego.

W 2019 roku obrady Forum Ochrony Zdrowia odbywały się w jednej z najbardziej reprezentacyjnych sal Forum Ekonomicznego – Sali Koncertowej. W bezpośrednim sąsiedztwie Sali zlokalizowana została Strefa Zdrowia z gabinetami do badań przesiewowych, punktami pomiaru poziomu cukru i ciśnienia.

Tradycyjnie podczas Forum Ochrony Zdrowia już kolejny raz wręczono nagrody w Rankingu Zdrowia. Ranking Forum Ochrony Zdrowia 2019 to jedyne tego typu w Polsce podsumowanie ubiegłorocznych wyników firm związanych z ochroną zdrowia. Celem nagrody jest wskazanie najbardziej efektywnych i najdynamiczniej rozwijających się firm z sektora ochrony zdrowia. Do udziału w rankingu zgłosił się 280 firm.

W X Forum Ochrony Zdrowia uczestniczyło 521 Gości, wśród nich: ministrowie zdrowia, parlamentarzyści, prezesi NFZ, przedstawiciele agencji rządowych, przedstawiciele instytucji samorządowych, wybitni specjaliści ochrony zdrowia – naukowcy i praktycy, dyrektorzy szpitali przedstawiciele zarządów firm farmaceutycznych i biotechnologicznych oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pacjenckich.