O strategiach rozwoju na X Forum Regionów

Po raz dziesiąty Forum Ekonomicznemu w Krynicy towarzyszy Forum Regionów. Jubileuszową edycję debat o kondycji europejskich małych ojczyzn otworzył Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

– To regiony mogą bardzo skutecznie realizować politykę rozwoju, a działając razem, jako zespół, wpływać na rozwój poszczególnych państw. W Polsce 26 lat temu został reaktywowany samorząd – wiele się w Polsce cywilizacyjnie i infrastrukturalnie zmieniło przez ten okres, w dużej części właśnie dzięki samorządowi terytorialnemu, bo wyzwolił on entuzjazm i energię mieszkańców. Po raz pierwszy Polacy poczuli wówczas, że decydują o tym, jak będzie rozwijało się ich najbliższy otoczenie – rozpoczął 10. edycję spotkań liderów regionów marszałek Jacek Krupa.

Pierwszą, inauguracyjną debatą Forum Regionów była rozmowa na temat europejskich strategii rozwoju – priorytetów i celów w budowaniu silnych regionów. Moderujący debatę marszałek Jacek Krupa przypomniał opublikowany w 2016 roku raport Komisji Europejskiej na temat wyników innowacyjności, który pokazuje, że pomimo wielu pozytywnych zmian nadal kraje Unii Europejskiej nie dorównują stopniem innowacyjności takim liderom jak Korea Południowa, USA czy Japonia. Siła rozwoju poszczególnych krajów wynika z siły i poziomu gospodarczego ich regionów, dlatego paneliści skupili się na ich priorytetach rozwoju.

Marszałek Krupa rozpoczynając debatę przypomniał, że Małopolska zdefiniowała swoje cele rozwojowe stawiając na gospodarkę opartą na wiedzy, aktywność zawodową i przedsiębiorczość. Rozwojowi tych dziedzin służy realizacja Regionalnej Strategii Innowacji. I właśnie inteligentne specjalizacje były tematem pierwszej części debaty.

Mihaeli Vrabete, sekretarz stanu w rumuńskim Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Administracji Publicznej zauważyła kluczową rolę dużych ośrodków miejskich w rozwoju innowacji, gdzie skupia się zarówno życie naukowe jak i biznesowe. Od kilku lat dostrzega się także dużą rolę, jaką w rozwoju lokalnych innowacji odgrywają klastry w małych miejscowościach. Jednym z celów jest połączenie sieci lokalnych jednostek, innowacyjnych przedsięwzięć z potencjałem lokalnych społeczności.

O wyjątkowości rozwiązań w Belgii mówiła Cécile Jodogne, sekretarz stanu ds. handlu zagranicznego w rządzie Regionu Stołecznego-Brukseli. W Belgii to regiony odpowiadają za handel zagraniczny, a aż 60% PKB regionu stanowi eksport, w tym ten o skali międzynarodowej, dlatego też władze regionalne koncentrują się na wsparciu lokalnych przedsiębiorców w ekspansji międzynarodowej, nie zapominając jednak o ułatwieniach podatkowych i proceduralnych dla tych inwestorach, którzy chcą zainwestować w regionie.

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński w debacie o kierunkach rozwoju regionów zwrócił uwagę, że w przypadku regionów z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej rozwarstwienie dochodów i bogactwa w porównaniu z pozostałymi jest spore, co od razu ustawia kraje rozwijające się na znacznie gorszej pozycji w realizacji polityki innowacyjnej.

Szwedzki reprezentant w Komitecie Regionów,  komisarz sztokholmskiej Rady Regionalnej, Paul Lindquist zachęcał do budowy przewag lokalnych za pomocą podnoszenia jakości usług instytucji, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania, za przykład podając sztokholmski nowobudowany szpital powstający w pobliżu nowoczesnego centrum naukowo-technologicznego.

Emilia Skrok, ekspertka z polskiego oddziału Banku Światowego zauważyła dylematy, jakie stoją przed sposobem wspierania lokalnych specjalizacji i zaapelowała o tworzenie polityki horyzontalnej opisującej całość procesów rozwojowych w gospodarce w dłuższych perspektywach rozwoju.

Druga część panelu poświęcona była inwestycjom w kapitał ludzki i tu debata zogniskowała się wokół wyzwań jakie niosą za sobą współpraca nauki i biznesu oraz centra outsourcingowe, których największa liczba w Europie znajduje się w Krakowie. Paul Lindquist podkreśliłw trakcie swojego wystąpienia wagę relacji pomiędzy uczelniami i biznesem, których budowanie i utrzymywanie jest jednym z najważniejszych celów regionalnej polityki. Marszałek Krupa przypomniał o rozwiązaniach, jakie w tym zakresie promuje Małopolska, chociażby w postaci bonów na innowacje.

Podstawowym problemem dla brukselskiej gospodarki są wysokie koszty pracy, które przekładają się na wysokie bezrobocie wśród młodych mieszkańców stolicy Belgii – zauważyła Cécile Jodogne. Ekspertka Banku Światowego Emilia Skrok zwróciła z kolei uwagę, że nie zawsze konkurencyjność Polski wynika  z niskiego poziomu płac, ale także wysokiej jakości usług polskich pracowników. W ocenie panelistów rozwój gospodarczy dzięki branży outsourcingowej powinien koncentrować się wokół centrum usług wspólnych poziomu premium.

Przypomnijmy, że według statystyk Kraków jest europejskim liderem w dziedzinie outsourcingu – wg szacunków w branży tej znalazło już zatrudnienie ponad 55 tys. osób, co daje stolicy Małopolski pierwsze miejsce w Europie i ósme na świecie.

Małopolska

[foto: www.malopolska.pl]