O Rankingu

To jedyne opracowanie, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Pracując nad nim, naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przebadali prawie 2.800 gmin, miast i powiatów.

Ubiegłoroczna gala wręczenia nagród dla zwycięzców Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. (Źródło: archiwum EKS)

 

Przedstawiciele samorządów terytorialnych, urzędów centralnych oraz ekonomiści od lat poszukiwali uniwersalnych narzędzi, którymi można badać kondycję finansową gmin czy powiatów. Tę potrzebę wielokrotnie artykułowano w czasie dyskusji toczonych na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju oraz podczas kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Samorządów.

W odpowiedzi na te postulaty opracowano Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Autorzy – ekonomiści z uznanych krakowskich ośrodków naukowych – wykorzystali w nim obiektywne, najważniejsze i aktualne wskaźniki naukowe.

Publikujemy wyniki trzeciej już edycji Rankingu. W obecnym badaniu wykorzystano te same kryteria oceny, które pojawiły się w ubiegłorocznym dokumencie. To celowe działanie, efekt konsultacji z przedstawicielami samorządów. Środowisko widzi bowiem potrzebę stworzenia narzędzia, które umożliwi porównywanie wyników osiąganych przez poszczególne podmioty w dłuższym przedziale czasu, na podstawie powszechnie akceptowalnych wskaźników.

Zespół badawczy korzystał z danych Regionalnych Izb Obrachunkowych, według stanu na koniec 2019 r. Jednostki samorządu terytorialnego podzielono na pięć kategorii:

1547

628

235

66

314

gmin wiejskich

gmin miejsko-wiejskich

gmin miejskich*

miast na prawach powiatu

powiatów ziemskich

* w zestawieniu nie uwzględniono gminy Boguszów-Gorce, gdyż jej władze nie złożyły w terminie sprawozdań budżetowych po czterech kwartałach 2019 r.