Nowa wodorowa energia 

Paulina Sudoł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza przedsiębiorców do składania od 18 marca br. wniosków w ramach pilotażowego naboru programu „Nowa Energia”. Celem programu jest wspieranie innowacyjnych technologii energetycznych ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki i bezemisyjnego  przemysłu. 

  • Od 18 marca przedsiębiorcy zajmujący się przedsięwzięciami wykorzystującymi wodór będą mogli składać wnioski w ramach pierwszego naboru programu „Nowa Energia” .
  • Budżet naboru wynosi 300 milionów złotych.
  • Wnioski będzie można składać w generatorze wniosków na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Startujący za miesiąc nabór dotyczy wsparcia przedsięwzięć „wodorowych”stąd też obszar programu nosi nazwę „Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru”. W ramach naboru będzie można uzyskać dofinansowanie na działania mające m.in. na celu wdrożenie technologii produkujących wodór przy wykorzystaniu energii wiatru lub słońca czy technologii dotyczących skraplania i transportu tego pierwiastka w postaci ciekłej z jednoczesnym zastosowaniem technologii kriogenicznych. Wnioski będą mogli również składać przedsiębiorcy zajmujący się wdrażaniem technologii wykorzystujących synergiczne efekty pomiędzy łączeniem sektorów uwypuklając rolę jaką w przemyśle odgrywa wodór czy ci zajmujący się przedsięwzięciami, które wykorzystują wodór w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym. 

Jakiego rodzaju przedsięwzięcia będą mogły uzyskać wsparcie?

Nabór wyróżnia jeden rodzaj przedsięwzięcia, którym musi trudnić się przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie – przedsięwzięcie inwestycyjno – innowacyjne z zastrzeżeniem, że może być ono realizowane w dwojaki sposób. Przedsięwzięcie inwestycyjno – innowacyjne realizowane w już istniejącym przedsiębiorstwie lub w takim, które dopiero powstanie polegać ma albo na za inicjonowaniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu w zakresie gospodarki wodorowej albo na wdrożeniu w prowadzonej przez siebie działalności nowej albo zasadniczo udoskonalonej technologii lub rozwiązania, które ma służyć poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, tak by zmniejszyć negatywny wpływ człowieka na środowisko. 

Jak będzie wyglądać nabór?

Nabór został podzielony na kilka etapów. Pierwszym z nich jest etap preselekcji polegający na ocenie otrzymanych wniosków o dofinansowanie. Na potrzeby postępowania wnioski o dofinansowanie otrzymują nazwę Fiszki projektowe. Fiszka projektowa poprzedza złożenie kompletnego wniosku, dlatego też nie zawiera modelu finansowego ani Studium Wykonalności. Nabór Fiszek projektowych będzie możliwy od 18 marca 2021r. na podstawie ogłoszenia publikowanego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Fiszka projektowa w ciągu dwóch dni od jej wpływu zostaje zarejestrowana i następnie przekazywana do oceny, która może potrwać maksymalnie dziesięć dni. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Fiszka projektowa „przechodzi” do kolejnego etapu selekcji, w którym wnioskodawca zapraszany jest do złożenia w ciągu trzech dni od dnia uzyskania pozytywnej oceny pełnego wniosku o dofinansowanie. Na etapie selekcji wniosek poddawany jest wnikliwej ocenie – wnioskodawcy, którzy nie ujęli wszystkich danych wzywani są do uzupełnia braków. Po uzyskaniu pozytywnej oceny zarówno pod względem ujętych w regulaminie kryteriów dostępu i kryteriów jakościowych w dalszej kolejności negocjacjom podlegają warunki dofinansowania. Głównym celem negocjacji jest ustalenie kwoty dofinansowania, która może się różnić od kwoty wskazanej we wniosku (m.in. w przypadku wystąpienia ograniczeń (limitów) wynikających z zasad udzielania pomocy publicznej). Negocjacje odbywają się w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub w formie korespondencyjnej zarówno tej tradycyjnej jak i elektronicznej. Regulamin dopuszcza również możliwość prowadzenia negocjacji w trybie wideokonferencji. Kolejnym krokiem w procedurze uzyskania finansowego wsparcia jest określenie jego warunków. W tym przedmiocie pełną jurysdykcję posiada NFOŚiGW. Oznacza to, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podejmuje „ostateczną” decyzję o wysokości dofinansowania – zdarzyć może się więc, że będzie ono inne od tego ustalonego na wcześniejszym etapie negocjowania. Jeżeli na tym etapie NFOŚiGW podejmie decyzję o odmowie przyznania dofinansowania, decyzja ta jest ostateczna, jednak wnioskodawca pomimo tego będzie mógł złożyć wniosek w ramach kolejnego naboru. Pozytywne zakończenie tego etapu oznacza, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął uchwałę o udzieleniu dofinansowania. Ostatnim etapem kończącym procedurę naboru jest etap podpisania umowy. 

O jakie dofinansowanie można walczyć?

Budżet pierwszego „wodorowego” naboru wynosi 300 milionów złotych, budżet całego programu „Nowa Energia” szacuje się na 2,5 miliarda złotych. W ramach udzielanego wsparcia można uzyskać pożyczkę do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii innowacyjnej do 20% kapitału wypłaconej pożyczki – nie więcej niż 10 milionów złotych. 

 

 

Źródła: 

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Nowa Energia 

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1715,nabor-na-innowacyjne-projekty-wodorowe-od-18-marca.html