Lokalne wsparcie dla przedsiębiorców

W czasie kryzysu część samorządów udziela ulg w opłatach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych, proponuje ulgi w czynszach bądź odroczenie płatności niektórych opłat i podatków. W ramach pomocy lokalnej gastronomii, przedsiębiorców zwalnia się od np. opłaty koncesyjnej. Co należy robić by uratować zagrożone małe lokalne biznesy? Co zostało zrobione w Pani/Pana mieście?

W związku z rozwijającą się pandemią wirusa sars-cov-2 (od końca I kwartału 2020 r.,) Prezydent Miasta Suwałk przygotował „Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców”. Dzięki propozycjom, które znalazły się w Pakiecie, w trudnym dla przedsiębiorców okresie stanu epidemii, mogli oni skorzystać i nadal mogą ze zwolnień, odroczeń lub rozkładania na raty płatności na rzecz Miasta Suwałki i niektórych suwalskich spółek komunalnych.

Uruchomiona została specjalna zakładka na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach w dziale „Dla Inwestora”, gdzie zamieszczane są dokumenty i informacje dla suwalskich przedsiębiorców.

Wyłączenie z funkcjonowania wielu branż w 2020 r. spowodowało znaczny uszczerbek w dochodach Miasta Suwałki. Był to wynik zmniejszonych wpływów z podatku PIT i CIT, jak również wielu ulg, odroczeń czy zwolnień, które zaoferowano w ramach „Pakietu Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców”, który zafunkcjonował na mocy Uchwał Rady Miejskiej.

Przez pierwszy rok obwiązywania „Pakietu Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców” (dane na dzień 28 lutego 2021 r.) przedsiębiorcy złożyli 826 wniosków na łączną kwotę 7 343 650,41 zł. W sumie Miasto Suwałki wraz z jednostkami i spółkami komunalnymi rozpatrzyło 814 wniosków, z czego wartość udzielonych ulg wyniosła 2 006 158,22 zł. Najwięcej ponieważ 1 345 256,96 zł stanowiły ulgi w podatku od nieruchomości. Wprowadzono m.in. instrumenty wsparcia w postaci: ulgi w płatnościach za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, ulgi z tytułu wynajmu lokali użytkowych MS i ZBM TBS sp. z o.o., ulgi w czynszu na targowisku miejskim, ulgi w płatnościach za energię cieplną.

Dodatkowo, Uchwałą nr XXIX/388/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 15 lutego 2021 r.  w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 (weszła w życie 5 marca 2021 r) wprowadzono zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwolnienie dotyczy 42 przedsiębiorców z II i III raty opłaty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na kwotę 67086,27 zł.

Od marca 2020 r. do chwili obecnej rozpatrzono sto kilkadziesiąt podań przedsiębiorców umotywowanych trudną sytuacją ekonomiczną wywołaną skutkami COVID-19 w sprawach umorzenia, odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty zaległości podatkowych i płatniczych w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych, opłatach za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  W tych sprawach wydane zostały decyzje indywidualne, na mocy których dokonano umorzenia należności. Z samego tylko podatku od nieruchomości była to kwota ponad 1 mln zł.  Ponadto dokonano odroczenia terminów płatności lub rozłożenia zaległości płatniczych na raty. Udzielono również pomocy w postaci zaniechania lub obniżenia czynszów przedsiębiorcom za najem lokali użytkowych stanowiących własność miasta. Dokonywał tego OTBS sp. z o.o., który w imieniu miasta administruje lokalami. W miesiącu kwietniu 2020 r. z inicjatywy Prezydenta Miasta Ostrołęki na mocy uchwały Rady Miasta dokonano radykalnego obniżenia stawek opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Targowej/Zawadzkiego. Natomiast od stycznia 2021r. ta opłata nie jest pobierana w ogóle jednakże na mocy przepisów ustawowych, a nie decyzji miasta. Sądzę, że zakazywanie prowadzenia działalności gospodarczej nie jest skutecznym środkiem do walki z pandemią. Mali przedsiębiorcy niestety najbardziej odczuwają skutki tych obostrzeń. Przy zachowaniu reżimów sanitarnych mogliby normalnie pracować a przede wszystkim utrzymać miejsca pracy. Wówczas nie musieliby korzystać z pomocy z budżetu państwa.

Od samego początku zdawaliśmy sobie sprawę, że jednym z elementów walki z pandemią powinno być wsparcie przedsiębiorców, gdy w marcu 2020 r. gospodarka została zamknięta praktycznie z dnia na dzień. Gdy polski Rząd prezentował pierwszą Tarczę Antykryzysową, my wyszliśmy z własną samorządową ofertą wsparcia lokalnej przedsiębiorczości tzw. Ostrowskim Pakietem Pomocowym, stanowiącym swoiste dopełnienie rządowego wsparcia. W ramach Ostrowskiego Pakietu Pomocowego zaoferowaliśmy przedsiębiorcom następujące rozwiązania:

  • przedsiębiorcom działającym w branży gastronomicznej, których lokale są własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, obniżyliśmy czynsz o 90% na okres do 3 miesięcy
  • przedsiębiorcom działającym w branży gastronomicznej, którzy prowadzą ogródki gastronomiczne zlokalizowane na terenach, których właścicielem jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, obniżyliśmy czynsz o 90% na okres do 3 miesięcy
  • przedsiębiorcom działającym w pozostałych branżach dotkniętych kryzysem, których lokale są własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, na wniosek – odraczaliśmy, rozkładaliśmy na raty, a w uzasadnionych przypadkach umarzaliśmy należny czynsz.
  • obniżaliśmy czynsz do 90% na okres do 3 miesięcy, za lokale użytkowe będące w zasobie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  • Odraczaliśmy, rozkładaliśmy na raty, obniżaliśmy i anulowaliśmy opłatę za wybrane usługi świadczone przez Targowiska Miejskie S.A.
  • dokapitalizowaliśmy Samorządowy Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w kwocie 220 000 zł, celem zwiększenia możliwości funduszu, do udzielania poręczeń kredytowych i poręczeń wadialnych oraz możliwości skorzystania z atrakcyjnych form wsparcia umożliwiających inwestowanie, rozwój czy też przetrwanie tego trudnego czasu
  • podatek od nieruchomości, ale też np. od środków transportu, na wniosek przedsiębiorcy odraczaliśmy i rozkładaliśmy na raty, a w uzasadnionych przypadkach, umarzaliśmy jako zaległość podatkową.
  • wspieramy Restauratorów poprzez promocję lokali gastronomicznych oferujących posiłki z dowozem, prowadząc akcję na portalu Facebook pn. #ostrówDOWOZI – posiłki z dostawą do domu
  • uruchomiliśmy punkt informacyjny dla przedsiębiorców w sprawie ostrowskiego pakietu pomocowego oraz rządowej tarczy antykryzysowej .
  • całkowicie zwolniliśmy restauratorów z opłat za koncesję alkoholową w 2021 roku.

Dotychczasowa wartość udzielonego wsparcia w ramach Ostrowskiego Pakietu Pomocowego to blisko 1,6 mln zł, które dotarło do blisko 300 przedsiębiorców.

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych dzięki dokapitalizowaniu przez Ostrów Wielkopolski oraz innych udziałowców, udzielił blisko 50 mln zł bezpłatnych poręczeń kredytowych. Dodatkowo, dzięki współpracy z Funduszem, przedsiębiorcy w ubiegłym roku zaoszczędzili łącznie 850 tys. zł.

Co ważne, cały czas na bieżąco, przyjmujemy i rozpatrujemy wnioski o wsparcie przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji wynikającej z trwających obostrzeń.

Co należy robić, by ratować małe lokalne biznesy? Wydaje się, że należy kontynuować pomoc, jednak powinna być to pomoc branżowa, skupiona na tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Należy kontynuować wsparcie samorządowe, jednak największe możliwości wsparcia ma rząd. To tarcze rządowe, jak pokazuje miniony rok, w największym stopniu uchroniły część firm przed upadłością. Branżowa pomoc rządowa powinna być kontynuowana, a w ślad za nią jako uzupełnienie, samorządy powinny rozważyć dalsze wsparcie dla firm najbardziej dotkniętych kryzysem, co my w Ostrowie Wielkopolskim staramy się czynić kontynuując branżowe wsparcie w ramach Ostrowskiego Pakietu Pomocowego oraz obejmując kolejne udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych na kwotę 200 000 tys. zł. Co ważne, nie zwalniamy tempa miejskich inwestycji i ogłaszamy kolejne przetargi w których udział biorą najczęściej lokalne ostrowskie firmy. Ostrowskie inwestycje infrastrukturalne, których nie odłożyliśmy w czasie z powodu trwającej pandemii, to także forma naszego wsparcia i znaczące oddziaływanie na ostrowską gospodarkę. Wartym podkreślenia jest fakt, iż dzięki współpracy z Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu, którego Ostrów Wielkopolski jest udziałowcem, przedsiębiorcy startujący w przetargach mogą korzystać z usługi funduszu, jaką jest poręczenie wadialne, a więc bezgotówkowe wadium, dzięki któremu przedsiębiorcy nie zamrażają własnej gotówki trudnym czasie pandemii.

W związku z pandemią koronawirusa samorząd miasta Stalowej Woli od roku realizuje działania mające na celu ochronę i wsparcie stalowowolskiej gospodarki przed ekonomicznymi skutkami pandemii. Decyzje podejmowane przez nas, dotyczące umorzenia, odroczenia czy zwolnień podatkowych pokazują, że nasze działania w stosunku do przedsiębiorców opierają się na polityce długofalowej, a nie doraźnych rozwiązaniach. Dla nas najważniejszy jest stabilny rozwój firm i wzrost zatrudnienia, a nie doraźne zbilansowanie ubytku w budżecie.

Jedną z form wsparcia jest zwolnienie z „kapslowego” dla gastronomii. Oznacza to zwolnienie przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Stalowej Woli z 90% opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w wysokości należnej w 2021 roku.

Druga ulga obejmuje zwolnienie z podatku od nieruchomości. Dotyczy ono małych firm (z wyjątkiem stacji paliw): budynków lub ich części o powierzchni użytkowej 150 m2, gruntów o powierzchni do 500 m2, budowli lub ich części stanowiących podstawę opodatkowania o wartości do kwoty 165 tys. zł. Zwolnienie z podatku od nieruchomości jest niezależne od wielkości powierzchni użytkowej przedsiębiorstwa, rodzaju podatników będących przedsiębiorcami, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 roku. Szacuje się, że z ulgi może skorzystać około 200 podmiotów na terenie Stalowej Woli.

Ponadto do 29 grudnia 2021 roku zostały przedłużone terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2021 roku, przedsiębiorcom będącym podatnikami, których nie dotyczy zakaz prowadzenia działalności.

W ramach pomocy dla przedsiębiorców Miasto Żyrardów w 2020 r. przedłużyło termin płatności, bądź zwolniło z podatku od nieruchomości tych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, co skutkowało zmniejszeniem wpływów do budżetu miasta (ok. 200 tys. zł). Ponadto m. in. w ramach pomocy, w mediach społecznościowych prosiliśmy mieszkańców, aby w większym stopniu korzystali z zamawiania posiłków na wynos i wspierali lokalnych przedsiębiorców. Program „Kupuj Lokalnie” zachęca mieszkańców do wspierania w tym trudnym czasie lokalnych przedsiębiorców, których działalność została bardzo ograniczona. Stworzony został lokalny bank sklepów, usługodawców i lokali gastronomicznych. Samorząd Miasta zachęca do kupowania, zamawiania na wynos, korzystania z usług lokalnych przedsiębiorców. Największym powodzeniem cieszyła się kampania „Z targowiska do Twojego domu”, która wspierała lokalnych sprzedawców handlujących na Miejskim Targowisku w Żyrardowie podczas całkowitego zakazu handlu.