Jak samorządy mogą wspierać Małe i Średnie Przedsiębiorstwa?

W Polsce mamy 2 miliony przedsiębiorstw, a 99 procent tej liczby stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W ciągu każdego roku pojawia się 50 tysięcy nowych firm, ale jednocześnie tyle samo zamyka swoją działalność.

W jaki sposób powstawanie i funkcjonowanie MŚP jest wspierane w Polsce, a w jaki sposób za granicą – to główne zagadnienie, którym zajęli się prelegenci.

Sergio Arzeni, prezes Międzynarodowej Sieci MŚP (INSME) z Włoch, podkreślił rolę władz lokalnych we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw. Na przykładzie francuskiej i brytyjskiej branży handlowo-spożywczej opisał, jak sektor MŚP cierpi w wyniku dominacji spożywczych sieci handlowych. Zwrócił uwagę, że samorządy mają wpływ na lokalizację centrów handlowych. Opowiedział również o czynnikach warunkujących likwidowanie małych i średnich przedsiębiorstw, jak np. opóźnienie w płatnościach czy problem zmiany siły roboczej, zapewniającej firmom ciągłość funkcjonowania. Kwestię nowych pracowników można rozwiązać dzięki odpowiednim programom wprowadzanym na uniwersytetach regionalnych .

Michaił Czesalin, zastępca przewodniczącego stałego komitetu ds. ustawodawstwa, budownictwa państwowego oraz samorządu Administracji Obwodu Kaliningradzkiego, zaakcentował, że niezależny samorząd stanowi podstawę demokracji oraz biznesu. Dla MŚP bardzo istotna jest współpraca z podstawowymi jednostkami samorządu. Kaliningradzkie władze lokalne niezwykle interesuje rozwój MŚP, ale mają ograniczone możliwości wspierania tego sektora. Starają się jednak tworzyć narzędzia ułatwiające funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, jak na przykład zwolnienie z podatku od gruntu. Działania państwa czasami utrudniają pracę samorządom, na czym cierpią także małe i średnie przedsiębiorstwa. Żeby stworzyć warunki do wspomagania MŚP, potrzebne są demokratyczne wybory oraz stabilny program rozwoju samorządów.

Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, zaznaczył, że kluczem do powodzenia współpracy samorządów i MŚP jest przepływ informacji, dlatego należy rozmawiać i konsultować. Wspomniał o inicjatywie wspierającej działalność zawodów zagrożonych. Podkreślił, że jeśli chodzi o funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, to problemem są miejsca, nie zaś podatki od nieruchomości, które można uznać za stosunkowo niskie. Z tego powodu istotne jest planowanie przestrzenne, uwzględniające różne interesy różnych osób. Dużą wagę trzeba przywiązywać do wsparcia instytucjonalnego, np. projektów technologicznych, które potrzebują kapitału na rozwój. Najważniejsza jest infrastruktura społeczna, ponieważ dobra atmosfera miasta rodzi atrakcyjność gospodarczą. – Praktycy mówią, czego trzeba, samorządy są po to, żeby im pomagać – podsumował swoją wypowiedź przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Jan Golonka, prezes zarządu przedsiębiorstwa Owoc Łącki Sp. z o. o., zaznaczył, że lepiej nie mówić o wspieraniu, ale o tworzeniu warunków rozwoju i ułatwianiu pracy MŚP. Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą się szybko dostosowywać do rynku. Często potrzebują do tego kapitału. Klimat społeczny jest bardzo istotny. Odpowiednie przygotowanie przestrzeni wiele znaczy dla małych i średnich firm.

Stanisław Bisztyga, wiceprezes zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, opowiedział o roli Agencji na przestrzeni lat – na początku działała ona jako regionalna instytucja wspierająca, nawiązywała bliski kontakt z przedsiębiorcami. Mogła ich wspierać poprzez system dotacji, pożyczek i poręczeń. W wyniku zmiany perspektywy unijnej rozpoczął się proces centralizacji decyzji, dlatego obecnie większy nacisk kładziony jest na stronę instrumentów zwrotnych, a wartość i liczba dotacji się zmniejszyła. Mimo to Agencja skupia się na wspieraniu tak zwanych miękkich projektów, dzięki czemu początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie. Dodatkowo przyznaje środki finansowe startupom oraz pożycza pieniądze na rewitalizacę terenu. Małopolska Agencja Rozwoju regionalnego jest „instytucją na trudne czasy”. Zajmuje się wspieraniem finansowym i doradztwem, z zastrzeżeniem, że do MARR trzeba przyjść jak do lekarza, nie kiedy noga jest już do amputacji.

Janusz Korwin-Mikke, prezes Partii Wolność, skomentował, że jeżeli tanie hipermarkety lokuje się na obrzeżach, to uderza to w biednych obywateli – nie mają pieniędzy na samochody, którymi mogliby dotrzeć do centrow handlowych. Uznał, że brak spadkobierców firm wynika z małego wskaźnika urodzeń. Dodał, że państwo tanie to takie, które decyduje szybko; w państwie drogim proces decyzyjny trwa bardzo długo.