Inwestycje w przyszłość – nauka, edukacja, infrastruktura

Inwestycje w rozwój nauki, polepszenie jakości edukacji oraz infrastrukturę służącą nauczaniu stanowią ważny element kompleksowego spojrzenia na rzeczywistość i powinny być bez wahania realizowane przez rządy poszczególnych państw. Z drugiej strony należy uświadamiać uczniów i studentów, że wybór ich ścieżki edukacyjnej także jest inwestycją. Jakie przedsięwzięcia podejmują Polska i Węgry, żeby indywidualna satysfakcja młodych łączyła się z zaspokajaniem potrzeb rynku pracy i tym samym służyła gospodarce? Jak skutecznie inwestować w naukę i kształcenie?  O tym debatowano pierwszego dnia Forum Polska-Węgry.

W dyskusji moderowanej przez Martę Mordarską, radną, przewodniczącą Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego wzięli udział Adrienne Körmendy,  Konsul Generalna Węgier w Krakowie,  Monika Dunai, deputowana  Zgromadzenia Narodowego z Węgier,  Alicja Kaczorowska, Poseł, Sejm RP i Jan Golonka, prezes zarządu Owoc Łącki Sp. z o. o.

Uczestnicy debaty rozmawiali o możliwościach i priorytetach współpracy, zgodnie podkreślając wagę inwestycji. Moderatorka rozpoczęła spotkanie od kwestii budowania relacji na fundamencie wspólnej historii i kultury, zwracając się do pani konsul z pytaniem o to, co stanowi najistotniejsze elementy tej wspólnoty.

Konsul  Adrienne Körmendy wskazywała na geograficzno – historyczne  uwarunkowania, które determinowały na przestrzeni wieków polsko-węgierskie relacje. Polityczna integralność Bałtyk – Adriatyk została rozbita rozbiorem narodu węgierskiego, ale powstanie niepodległego państwa Polskiego miało wpływ na poprawę sytuacji Węgier. -Teraz mamy możliwość  umacniania przyjaznych stosunków od Bałtyku do Adriatyku- mówiła.

Monika Dunai odwołała się do słów Pála Telekiego, w myśl których „każdy naród musi strzec duszy, żeby była silna i czysta”.  Wskazywała na potrzebę umacniania tożsamości narodowej, wartości, które są „kręgosłupem i duszą narodu” przy jednoczesnym dbaniu o wskaźniki gospodarcze.  -To wyzwanie dla Węgier- mówiła. Deputowana wskazywała, że punktem wyjścia do rozmów o edukacji jest pamięć o polityce rodzinnej i przyroście naturalnym.  Podkreślała, że przeznaczanie przez Węgry 5% PKB na politykę rodzinną jest ewenementem w skali światowej.

W nawiązaniu do wypowiedzi węgierskiej parlamentarzystki, moderatorka poprosiła o przedstawienie polskiej perspektywy poseł Alicję Kaczorowską. Pani poseł Kaczorowska wskazywała na wartości sprzyjające pogłębianiu relacji dwustronnych:  infrastrukturę, szybkość przemieszczania się, istotne zbieżności w polityce obu krajów.  – Stawiamy na patriotyzm, na wychowanie, zrównoważony rozwój w każdej grupie społecznej. Podejmowane starania mają na celu zapewnienie poprawy jakości życia niezależnie od rejonu zamieszkania – mówiła.

Polska parlamentarzystka wskazywała na wysiłki Polski i Węgier zmierzające do dostosowania warunków życia do tych, jakie panują w krajach zachodnich. Przypomniała spotkanie premiera Morawieckiego z przywódcami państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Marta Mordarska pytała Jana Golonkę  o kwestie rozwijania możliwość wymiany handlowej, wskazując na tradycję szlaków handlowych wiodących niegdyś przez Stary Sącz.

Prezes Golonka mówił, że infrastruktura jest podstawą takiego podejścia, ale należy pamiętać – w kontekście jakości życia – że  ludzie zostają i pracują tam, gdzie jest też dostęp do kultury. Postulował, by problemy regionu rozwiązywać kompleksowo, choć przyznał, że brak dostępności komunikacyjnej i dostępności infrastrukturalnej determinuje (blokuje) kierunek rozwoju regionu.

Moderatorka pytała konsul Körmendy o relatywnie niski odsetek młodych Węgrów, którzy doceniają wagę współpracy Polska-Węgry.

Adrienne Körmendy wskazywała na konieczność edukacji i potrzebę jej długofalowego kształtowania, szczególnie jeśli chodzi o młode pokolenie. – Priorytet to wychować Węgrów w przyjaźni do Polski- mówiła. W tym kontekście podała przykład działań Fundacji im. Wacława Felczaka, której zadaniem jest między innymi budowanie wśród młodych Węgrów wiedzy o Polsce.

Monika Dunai mówiła, że  istotą dyplomacji są dobre kontakty z wieloma krajami, co w przypadku Polski i Węgier jest o tyle łatwe, że łączy nas wspólny europejski cel.

Podsumowując, poseł Alicja Kaczorowska mówiła, że priorytetami na najbliższe lata są: szybki dostęp do informacji i zacieśnianie współpracy gospodarczej na wysokim poziomie. – Dziś i jutro jest polsko- węgierskie i węgiersko-polskie- podkreślała.

Prezes Jan Golonka skonkludował, że priorytetem dla oby krajów powinno być upowszechnienie   dostępu do rozwoju.

Artykuł powstał przy wsparciu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.