Kronika XXVIII Forum Ekonomicznego / Chronicle of 28th Economic Forum

Dzień pierwszy / Day one

Między gospodarką a polityką. Europa w poszukiwaniu recept na wzrost społeczny i gospodarczy / Between Economy and Politics. In Search of Recipes for Economic Growth
Jak skutecznie budować innowacyjną gospodarkę? Doświadczenia – inspiracje – strategie / How to Effectively Build an Innovative Economy? Experiences - Inspirations – Strategies
Europa – wczoraj, dziś, jutro / Europe - Yesterday, Today and Tomorrow
Stowarzyszenie z Unią Europejską i co dalej? W poszukiwaniu realnego modelu integracji europejskiej. / Association with the European Union and What Next? In Search of a Real Model of European Integration
Dlaczego reputacja prezesów jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej? / Why Does CEO Reputation Management Matter More Than Ever?
Europejski rynek energii elektrycznej a ceny energii dla konsumentów. / The European Electricity Market and Energy Prices for Consumers
Czy elektromobilność i paliwa alternatywne są szansą na czystsze miasta? / Electromobility, Alternative Fuels – Is There a Chance for Clean Cities?
Biznes wobec energetycznych wyzwań polskich miast. / Business Facing the Energy Challenges of the Polish Cities.
Jak kupić najwięcej zdrowia? Efektywne mechanizmy alokacji środków w ochronie zdrowia / How to Buy the most Health Care? Effective Mechanisms of Allocating Funds in Health Care
Obrona dobrego imienia Polski i Polaków / Defending the Reputation of Poland and Poles
Młoda emigracja – czas na powrót / Young Emigration –Time to Come Back
Globalne Korporacje kontra polska Kultura / Global Corporations Versus Polish and European Culture
Kolej na inwestycje / It’s Time to Invest
Głos inwestorów amerykańskich w Polsce / The Voice of American Investors in Poland
Rodzina to jest siła. Nowy wymiar polityki rodzinnej / The Family is Strength. A New Dimension of Family Policy

Dzień drugi / Day two

Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów? /  A Europe of Common Values or A Europe of Common Interests?
Inwestycje w zdrowie a gospodarka zdrowia - wyzwania zdrowotne państwa w kontekście rozwoju gospodarczego / Investments in Health and Health Economy – Health Challenges of the State in the Context of Economic Development

Sektor ochrony zdrowia jako część gospodarki nastawionej na rozwój /  Healthcare Sector as a Driving Force for the Economic Development and Export

Sąsiedzi Europy czy sąsiedzi w Europie? /  Europe’s Neighbors or the Neighbors in Europe?
Czy kultura w Europie Środkowej to już przemysł? /  Is the Culture in Central Europe Already an Industry?
AI Out in the Open. Sztuczna inteligencja w służbie człowiekowi, a nie przeciwko niemu /  AI out in the open. Artificial Intelligence in the Service of Mankind, and Not Against It
Bariery, wyzwania i perspektywy europejskiego sektora finansowego wobec Brexitu / Barriers, Challenges and Perspectives for European Financial Sector after Brexit
Bezpieczeństwo energetyczne krótko- i długoterminowe. Projekty i plany na przyszłość / Long- and Short-Term Energy Security in the EU – Projects and Plans for the Future
Ciche połoniny – jak zapewnić bezpieczeństwo polityczne w Europie Karpat? /  The Carpathians’ Quiet Polonyny – How to Assure Political Security in Europe of the Carpathians?
Dyplomacja klimatyczna w XXI wieku /  The 21st Century Climate Diplomacy
Europa Środkowa – infrastruktura w przebudowie /  Infrastructure of Europe of the Carpathians under Reconstruction
Jak pomagać w czasach kryzysu? /  How to Help in Times of Crisis?
„Quo vadis, Europo?” – kierunki rozwoju Europy i przyszłość Unii Europejskiej /  Quo Vadis, Europe? Directions of Europe's Development and the Future of the European Union
Reforma wspólnej polityki rolnej UE w kontekście nowych, wieloletnich ram finansowych /  CAP Reform within the Context of the New Multiannual Financial Framework
Rola sportu zawodowego i kultury fizycznej w społecznym i gospodarczym rozwoju Polski /  The Role of Professional Sport and Physical Culture in the Social and Economic Development of Poland
Rozwój w Karpatach – rozwój wokół Karpat /  Growth in the Carpathians – Growth Around the Carpathians
Rynek pracy 4.0 /  Labor Market 4.0

Dzień trzeci / Day three

Brexit a przyszłość Unii Europejskiej / Brexit and the Future of the European Union
Europa w poszukiwaniu wartości / Europe in Search of Values
Edukacja 4.0 / Education 4.0
Biznes i polityka. Jak uchronić się przed korupcją i oligarchizacją / Business and Politics. How to Protect  Governmental Institutions Against Corruption and Oligarchisation
Polityka historyczna - praca nad przeszłością dla przyszłości / Politics of Memory - the Past for the Future
Powódź? Susza? Retencja! / Flood? Drought? Retention!
Prezentacje Startupów / Startup Session Elite I, Elite II, Elite III
Przyszłość funduszy unijnych w ochronie zdrowia / The Future of UE Funds in Health Care
Tożsamość europejska - fakt czy mit? / European Identity - Fact or Myth?
Srebrna gospodarka. Innowacja dla Seniora - inteligentny rozwój / Silver Economy. Innovations for Seniors - Intelligent Development
Wygrywa strateg, przegrywa taktyk. O znaczeniu strategii dla państwa i korporacji / A Winning Strategy, a Losing Tactics. On the Importance of Strategies for States and Corporations
Czy to  już jest szczyt koniunktury gospodarczej? Jakie prognozy na kolejne lata? / Is It Already The Peak of The Economic Growth? What Are The Forecasts For The Subsequent Years?
Bezpieczne państwo w bezpiecznej Europie - jak zapobiegać ekstremizmom? / A Secure State in a Secure Europe - How to Prevent Extremisms?
Cyfrowa transformacja miast - jak być jeszcze bardziej smart? / Digital Transformation of Cities - How to Be Even Smarter?