Forum Polonijne, 8 września 2021r.

W ramach Forum Ekonomicznego organizowane jest  Forum Polonijne, którego   gospodarzem jest Jan Dziedziczak Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

Obrady Forum Polonijnego odbędą się 8 września. Program obejmuje pięć paneli dyskusyjnych, w których udział wezmą przedstawiciele instytucji administracji rządowej, przedstawiciele samorządów, ludzie nauki, biznesu i organizacji pozarządowych. Dyskusja toczyć się będzie wokół spraw i interesów Polonii i Polaków na świecie.

Panel I. Część 1. godz. 10.45 – 11.30

Tytuł: Budowanie dobrego wizerunku Polski za granicą – prezentacja wybranych projektów dofinansowanych przez KPRM.


Celem panelu jest zaprezentowanie działań podejmowanych przez organizacje pożytku publicznego i środowiska polonijne  na całym świecie w zakresie budowania wizerunku Polski za granicą. Przedstawione zostaną wybrane projekty realizowane na rzecz Polonii i Polaków za Granicą, finansowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

 

Panel I. Część 2. godz.11.30 – 12.00

Tytuł: Edukacja polonijna w świetle najnowszych badań – jej stan i perspektywy.   

Prezentacja najnowszych badań nad edukacja polonijną.

 

Celem  prezentacji  jest  ukazanie  szkolnictwa  polonijnego  i  szkolnictwa   polskiego na Wschodzie  w  dwóch  perspektywach.  Pierwsza  dotyczy  retrospektywy  historycznej pokazującej  szkołę,  jako  jeden  z  głównych  filarów  utrzymania  polskości  za  granicą. Druga  pokaże  narzędzie  i  wstępne  wyniki  badań  określające  czynniki  stymulujące rozwój  szkolnictwa  polskiego  za  granicą. Szkolnictwo  polskie  na  emigracji  swoimi początkami  sięga  XIX  wieku  i  obejmuje  kilkadziesiąt  krajów  na  całym  świecie. Młodzież polonijna  stanowi  bardzo  ważną  część  kapitału  ludzkiego  narodu  polskiego  i   dlatego wymaga  szczególnej  uwagi  oraz  programów,  które zapewnią  jej  utrzymanie   tożsamości narodowej i  ochronę  przed  całkowitą  asymilacją w krajach osiedlenia.

 

  Panel II. godz. 12.10-13.10

  Tytuł: Polskie uczelnie otwarte dla Polaków z zagranicy.


Celem panelu jest przedstawienie oferty studiowania na polskich uczelniach dla Polaków
z zagranicy poprzez przedstawienie konkretnych propozycji dla studentów. Warto podkreślić  fakt, że posiadacze polskiego paszportu i Karty Polaka mogą bezpłatnie studiować na polskich uczelniach. Mimo tej możliwości, korzysta z niej relatywnie niewiele osób. Jak dotrzeć zatem z ofertą  studiowania w  Polsce do młodych ludzi na świecie? Czy studia w Polsce mogą być elementem powrotów do Polski nie tylko najnowszej emigracji zarobkowej, ale także Polaków w trzecim i kolejnych pokoleniach?

 

 Panel III. godz. 13.20 – 14.20

 Tytuł: Spółki skarbu państwa na rzecz Polonii.


Celem jest prezentacja  działań wspieranych ze środków fundacji spółek skarbu państwa podejmowanych na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Warto się wspólnie zastanowić, jak włączyć Polaków mieszkających za granicą w obieg gospodarczy w Polsce?  Jak budować odpowiedzialność społeczną biznesu na rzecz Polonii i utrzymania polskiej kultury za granicą, szczególnie na Wschodzie? Z kim  warto szukać  sojuszy? Jak zaangażować osoby pochodzenia polskiego, które odrywają kluczowe role zarządcze w globalnych firmach.

 

Panel IV. godz. 14.30- 15.30

 Tytuł: Przedsiębiorczość polonijna.


Celem panelu jest przedstawienie przykładów działań w zakresie przedsiębiorczości polonijnej. Poruszone zostaną kwestie możliwości wspólnych inicjatyw biznesowych polonijnych z projektami krajowym. Prelegenci rozważą możliwości angażowania przedsiębiorców polonijnych w proces budowania pozytywnego wizerunku RP za granicą oraz systemowego wsparcia tych działań w dyplomacji ekonomicznej RP.

 

Panel V. 17.10-18.10

Tytuł: Repatriacja – bilans nakładów a efekty.
 Celem dyskusji jest refleksja nad relacją nakładów ponoszonych przez państwo polskie
a rezultatami procesu repatriacji. Intencją państwa polskiego jest umożliwienie powrotu do Polski wszystkim zainteresowanym osobom polskiego pochodzenia. Polityka powrotów konsekwentnie wdrażana od kilku lat przez polskie władze. Ważnym jej instrumentem jest Ustawa o Karcie Polaka, która umożliwia pogłębienie związku z Polską i wsparcie przy powrocie do Ojczyzny przodków.

Wspieranie Polonii i Polaków na świecie jest polską racją stanu i wspólnym zadaniem dla polityków, urzędników, samorządów oraz polskiego biznesu. Intensyfikacja i nowa jakość polityki polonijnej jest również możliwa dzięki zaangażowaniu wielu instytucji państwowych – Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw oraz działających w kraju fundacji i stowarzyszeń.

Nagroda Polonijna Forum Ekonomicznego
Po raz pierwszy w historii zostanie wręczona Nagroda Polonijna Forum Ekonomicznego, przyznana i ufundowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.