I Forum Cyberbezpieczeństwa 2019 podczas XXIX Forum Ekonomicznego

W ramach tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy Ministerstwo Cyfryzacji (MC) oraz Naukowa i Akademicka Siecią Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-BIP) w dniach 4-5 września br. organizuje 1. Forum Cyberbezpieczeństwa.


I Forum Cyberbezpieczeństwa 2019 podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy

Ideą dwudniowego wydarzenia jest zwrócenie uwagi szerokiemu mu spektrum odbiorców na problemy cyberbezpieczeństwa oraz podjęcie w tej materii dyskusji, będącej okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami administracji publicznych z Europy oraz w ramach współpracy euro-atlantyckiej. Uczestnictwo w panelach zorganizowanych przez resort cyfryzacji oraz NASK umożliwi też wymianę doświadczeń z sektorem prywatnym oraz z licznymi ekspertami (z think tanków, instytutów badawczych, czy uczelni) w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Wszystkich zainteresowanych tematyką cyberbezpieczeństwa zapraszamy do Krynicy, do Pawilonu Małopolska. Ponadto, w naszej wspólnej (MC i NASK) przestrzeni „Polish Cyber Cafe” (obok sali konferencyjnej), przy dobrej kawie – do Państwa dyspozycji będą eksperci z MC i NASK-PIB, którzy z chęcią podzielą się swoja wiedzą i doświadczeniem.

Termin:   4-5 września 2019 r.

Miejsce:  Krynica-Zdrój, Pawilon Małopolska, Sala Forum Cyberbezpieczeństwa

Program I Forum Cyberbezpieczeństwa

4 września

Cyberbezpieczeństwo jako wyzwanie dla Europy –  godz. 10:45 – 12:45, Pijalnia 

Rozwój nowoczesnych technologii w coraz większym zakresie wpływa na nasze życie. Pojawia się szereg pytań: Czy dotychczasowe regulacje UE i poszczególnych państw są wystarczające dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarki cyfrowej? Czy Europa podąża w tym kierunku równym krokiem, czy dostrzegalne są obszary wymagające szczególnej uwagi wspólnoty? Czy cyberbezpieczeństwo znajdzie się wśród priorytetów nowej Komisji Europejskiej? Jaką strategię działania powinny przyjąć państwa UE, oraz jaką dostrzegają szansę we współpracy nie tylko na płaszczyźnie europejskiej, ale i euroatlantyckiej?

Moderator: Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki

Paneliści:

Edvinas Kerza, Wiceminister, Ministerstwo Obrony Narodowej, Litwa
Marek Zagórski, Minister, Ministerstwo Cyfryzacji, Polska
Alexandru Petrescu, Minister, Ministerstwo Komunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, Rumunia
Rastislav Janota, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego, Narodowy Urząd ds. Bezpieczeństwa, Słowacja
Marian Piecha
, Wiceminister, Sekcja Funduszy Unijnych i Gospodarki Cyfrowej, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Czechy
Khalil Rouhana, Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, Komisja Europejska, Francja

 

Sojusz technologiczny odpowiedzią na wyzwania cyberbezpieczeństwa? –  godz. 13:05 – 14:05

Transgraniczny charakter cyberzagrożeń oznacza konieczność nawiązania ścisłej współpracy międzynarodowej, którą jest wręcz istotna w kształtowaniu zarówno narodowego jak i międzynarodowego bezpieczeństwa w obszarze nowoczesnych technologii, produktów i usług. Jak ważne dla cyberbezpieczeństwa jest inicjowanie wspólnych międzynarodowych projektów? Jak wyglądają doświadczenia państw we wdrażaniu nowoczesnych technologii. Czy widzimy szansę zacieśnienia współpracy? Jak widzimy w tym kwestię partnerstw publiczno-prywatnych? Który z obszarów stanowi największe wyzwanie w nadchodzącym czasie?

Moderator: ambasador Marek Szczygieł

Paneliści:

Marek Zagórski, Minister, Ministerstwo Cyfryzacji, Polska

Luigi Rebuffi, Sekretarz Generalny, Europejska Organizacja Bezpieczeństwa Cybernetycznego (ECSO), Włochy

Barry Pavel, Wiceprezes, Dyrektor Scowcroft Center for Strategy and Security, Rada Atlantycka, USA

Jon Browning, Zastępca Dyrektora, National Cyber Security Centre (NCSC), Wielka Brytania
Raul Rikk, Dyrektor Departamentu ds. Cyberbezpieczeństwa, Trustcorp, Estonia

Serena Reynolds, Dyrektor ds. Politycznych, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, USA

Synergia w cyberbezpieczeństwie – co ma do zaoferowania region Trójmorza? – godz. 14:15 – 15:15

Inicjatywa Trójmorza określa wizję rozwoju Europy Środkowowschodniej, opartego na bliskiej współpracy przy tworzeniu wspólnej infrastruktury m.in. telekomunikacyjnej. Jak ważny dla państw Trójmorza jest obszar cyberbezpieczeństwa? W jaki sposób koncepcja „Cyfrowej Autostrady Trójmorza” wpisuje się i uzupełnia całościową inicjatywę Trójmorza? Jakie korzyści ze wspólnych działań mogą odnieść podmioty państwowe, mały i średni biznes oraz start-upy? Jak wspólny rozwój cyfrowego Trójmorza koresponduje z dotychczasowymi inicjatywami na poziomie unijnym, czy regionalnym?

 

Moderator:  dr Joanna Świątkowska, Dyrektor Programowy CYBERSEC, Instytut Kościuszki

Paneliści:

Daniel Ragsdale, Zastępca Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa, Biuro Sekretarza Obrony, USA
Wanda Buk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji, Polska
Sabin Popescu
, Doradca ds. Współpracy Międzynarodowej, CERT-RO, Rumunia
Marta Poślad, Dyrektorka ds. Polityki Publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, Google, Polska
Krzysztof Silicki, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji, NASK Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Marin Ante Pivčević, Koordynator ds. Cyberbezpieczeństwa, Centralne Biuro Rządowe ds. Rozwoju Społeczeństwa Cyfrowego, Chorwacja

 

Wpływ Aktu o cyberbezpieczeństwie na gospodarki państw UE–  godz. 17:10 – 18:10

27 czerwca br. wszedł w życie Akt o cyberbezpieczeństwie – jeden z najważniejszych unijnych aktów prawnych z obszaru cyberbezpieczeństwa. Główną zaletą wspólnych europejskich programów certyfikacji będzie uznawanie wyników badań i certyfikatów przez wszystkie państwa członkowskie. Pozytywnie wpłynie to na zwiększenie rynkowej oferty rozwiązań służących cyberbezpieczeństwu. Co w praktyce oznacza to dla użytkownika końcowego? Jaka rola przypada krajowym organom ds. certyfikacji cyberbezpieczeństwa? Jak w europejskim wymiarze wyglądać będą wzmocnione kompetencje agencji ENISA?

 

Moderator: Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji, Polska

Paneliści:

Jaroslav Šmíd, Wicedyrektor, Narodowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Informacyjnego, Czechy
Rastislav Janota, Dyrektor SK-CERT, Narodowy Urząd ds. Bezpieczeństwa, Słowacja
Elżbieta Andrukiewicz
, Kierownik Zakładu Cyberbezpieczeństwa, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Artur Grześkowiak, Prezes Zarządu, Marsh Sp. z o.o., Polska
Trey Herr, Dyrektor Inicjatywy Cyber Statecraft, Rada Atlantycka, USA
Krzysztof Paturej, Prezes, Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Polsce, Polska

5 września

Czy Europa obroni się przed dezinformacją w cyberprzestrzeni? –  godz. 10:40 – 11:55

 Jak identyfikować źródła informacji? Jak uświadamiać społeczeństwa o metodach stosowanych przy koordynowanych kampaniach dezinformacyjnych? Kto ma kluczową rolę w ochronie obywateli przed dezinformacją? W badaniu Eurobarometr przeprowadzonym w 2018 roku internauci wskazali na ogromnie ważną rolę mediów. To właśnie dziennikarze, według 49 proc. polskich użytkowników sieci, powinni zwalczać zjawisko fake news. Dopiero na drugim miejscu znalazły się organy państwowe (40 proc.). Co ciekawe, polscy internauci są grupą, która najczęściej w UE podkreślała działania organizacji pozarządowych (22 proc.). Istotną rolę dziennikarstwa oraz edukacji medialnej dostrzegła także Komisja Europejska w komunikacie „Zwalczanie dezinformacji w Internecie: podejście europejskie”. Paneliści będą dyskutować o roli państw, instytucji i mediów wobec zagrożeń dezinformacyjnych, edukacji społeczeństw obywatelskich i narzędziach walki z dezinformacją.

 

Moderator: Magdalena Wrzosek,  NASK-PIB, Poland

Paneliści:

Anna Kozłowska-Słupek, Kierownik Referatu ds. Komunikacji Strategicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska
Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji, Polska
Märt Hiietamm, Dyrektor Działu Analiz, Urząd ds. Ochrony Informacji, Estonia
Jakub Boratyński, Dyrektor ds. Zwalczania Digitalnej Przestępczości Zorganizowanej, Dyrekcja Generalna Sieci Komunikacyjne, Treści i Technologie (DG CONNECT), Polska
Maria Domańska, Główny Specjalista, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Polska
Piotr Potejko, Adiunkt, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, Polska

 

Cyberrewolucja a przemysł 4.0. Wyzwanie dla sektora publicznego i prywatnego –  godz. 12:05 – 13:05

Rozwój technologiczny i cyberbezpieczeństwo są problemami interdyscyplinarnymi, wymagającymi zaangażowania nie tylko specjalistów z wielu dziedzin, ale również współpracy na poziomie państw. Szczególnie dotyczy to Unii Europejskiej, która powinna dbać o to, by ciągle być partnerem dla globalnych potęg gospodarczych i technologicznych. Paneliści podejmą próbę odpowiedzi na pytania: Czy jesteśmy producentami czy tylko konsumentami nowych technologii ? W jaki sposób Cybersecurity Act wpłynie na przebieg cyberrewolucji przemysłowej 4.0? Jakimi środkami doprowadzić do uwzględnienia cyberbezpieczeństwa w procesie opracowania nowych technologii? Jak głęboko może i powinno ingerować państwo w mechanizmy rynkowe w obszarze nowych technologii?

 

Moderator: Krzysztof Silicki, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji, Polska

Panelisci:

Jerzy Żurek, Dyrektor, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Polska
Paweł Widawski, Wiceprezes, Fundacja Polska Bezgotówkowa, Polska
Dominik Batorski, Adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Polska
Jaroslav Šmíd, Wicedyrektor, Narodowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Informacyjnego, Czechy
Tomasz Chomicki, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Samsung Electronics, Polska
Nikodem Bończa Tomaszewski, Prezes Zarządu, Exatel, Polska